Obrazovni cilj Programa je osobama koje su završile preddiplomski sveučilišni studij iz drugih društvenih ili humanističkih znanosti ili integriranim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem iz drugih društvenih ili humanističkih znanosti različit od studija komunikologije, a žele upisati diplomski sveučilišni studij Komunikologija, omogućiti stjecanje potrebnih znanja za nastavak studiranja na diplomskom sveučilišnom studiju Komunikologija.
Program razlikovne godine u pravilu traje jednu akademsku godinu, a završetkom Programa stječe se 60 (šezdeset) ECTS bodova.

I. Uvjeti upisa polaznika:
Razlikovnu godinu mogu upisati osobe sa završenim preddiplomskim sveučilišnim studijem iz drugih društvenih ili humanističkih znanosti ili integriranim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem iz drugih društvenih ili humanističkih znanosti koje su stekle najmanje
180 ECTS-a i pripadajući stupanj obrazovanja, a kojima je, sukladno Odluci o uvjetima upisa u I. godinu diplomskih sveučilišnih studija Komunikologija, Povijest, Psihologija, Sestrinstvo, Sociologija u akademskoj godini 2021./2022., KLASA: 602-04/19-08/05, URBROJ: 498-03-01-02/2-21-203 od 10. ožujka 2021. godine, prilikom prijave na Natječaj za upis u I. godinu diplomskog sveučilišnog studija Komunikologija u akademskoj godini 2021./2022. na temelju dostavljene dokumentacije i zadovoljenih općih i dodatnih uvjeta u svrhu utvrđivanja dodatnih uvjeta, utvrđena razlika između studijskih programa viša od 35 ECTS bodova.

Prijave se dostavljaju putem e-maila na adresu: cjelozivotno.ucenje@unicath.hr
Prijava treba sadržavati osnovne podatke o polazniku, a Prijavni obrazac pristupnici mogu preuzeti na mrežnoj stranici Sveučilišta www.unicath.hr u rubrici Cjeloživotno učenje.
Rok za podnošenje prijava je 15. listopada 2021. godine. Nakon isteka roka za podnošenje prijava pristupnici će, putem elektroničke pošte ili telefona, biti obaviješteni o terminu upisa i početku izvođenja Programa.

II. Visina troškova pohađanja Programa
Školarina iznosi 8.000,00 kn, a troškovi upisa 400,00 kn. Troškovi upisa uplaćuju se u cijelosti pri upisu, a iznos školarine moguće je uplatiti u cijelosti ili obročno. U slučaju obročnog plaćanja prva polovica iznosa školarine (4.000,00 kn) plaća se pri upisu, a druga polovica do završetka Programa.

III. Upis polaznika
Uz prijavu je potrebno priložiti:
1. a) potvrdu ili diplomu o završenom studiju ili svjedodžbu o odgovarajućoj stručnoj spremi (original ili ovjerena preslika).
Za upis su potrebne:
2. a) dvije fotografije (4×6 cm),
b) dokaz o uplati troškova upisa na IBAN račun Hrvatskog katoličkog sveučilišta: HR1123400091110353987, u poziv na broj upisuje se OIB pristupnika, opis plaćanja: Trošak upisa-razlikovna komunikologija.
c) dokaz o uplati školarine (ukupno ili obročno) na IBAN račun Hrvatskog katoličkog sveučilišta: HR1123400091110353987, u poziv na broj upisuje se OIB pristupnika, opis plaćanja: Školarina- razlikovna komunikologija.

KLASA: 602-04/21-03/01
URBROJ: 498-03-01-02/2-21-02

U Zagrebu, 7. listopada 2021.

PROČELNIK
prof. dr. sc. Jerko Valković