Hrvatsko katoličko sveučilište na temelju članka 111. i 115. Statuta Hrvatskog katoličkog sveučilišta i Odluke Senata (KLASA: 641-03/19-02/01, URBROJ: 498-03-01-02/2-21-02) objavljuje interni  

Natječaj za realizaciju jednogodišnjih znanstvenih projekata

Hrvatskog katoličkog sveučilišta za 2024. godinu

Natječajem za realizaciju jednogodišnjih znanstvenih projekata za 2024.  godinu, Hrvatsko katoličko sveučilište (dalje u tekstu: Sveučilište) nastavlja s financiranjem istraživačkih projekata s temama od strateške važnosti, kako za katolički identitet Sveučilišta kao ustanove, tako i za hrvatsko društvo u cjelini.

U cilju razvoja znanstvenika koji imaju određeno usmjerenje u nekom znanstveno-istraživačkom području, slobode znanstvenog djelovanja, tema Natječaja nije zadana, teme su otvorene i slobodan su izbor prijavitelja projekata.

Uz izravno poticanje izvrsnih znanstvenih istraživanja objavom ovog Natječaja, Sveučilište želi:

– osnažiti praksu izvođenja projekata na Sveučilištu kao najprikladnijeg načina provođenja istraživanja i financiranja,
– uspostaviti postupke vrednovanja, provođenja istraživanja  i financiranja znanstvenih projekata na Sveučilištu,
– omogućiti mladim znanstvenicima na Sveučilištu stjecanje iskustava u pripremi projektnih prijava i provođenju istraživanja u okviru samog projekta,
– omogućiti znanstvenicima na Sveučilištu stjecanje iskustava u pripremi projektnih prijava i aktivnosti za opsežnija, višegodišnja istraživanja.

I.

U okviru Natječaja prihvatljive su projektne prijave koje predlažu istraživanja bilo kojeg vida znanstvenog istraživanja za jednogodišnje projekte koji će se realizirati u 2024. godini.

II.

Na Natječaj se mogu prijaviti zaposlenici Sveučilišta na znanstveno-nastavnom i umjetničko-nastavnom radnom mjestu, zaposleni suradnici na suradničkom radnom mjestu višeg asistenta,  zaposleni stručnjaci na stručnom radnom mjestu ili skupine navedenih nastavnika, suradnika i stručnjaka.

Suradnici na projektu mogu biti zaposlenici Sveučilišta na znanstveno-nastavnom radnom mjestu, suradničkom radnom mjestu te zaposlenici drugih visokoškolskih i znanstvenih ustanova na znanstveno- nastavnom i umjetničko-nastavnom radnom mjestu.

Suradnici na projektu mogu biti i studenti Sveučilišta čime se  posebno  potiče i uključivanje studenata u znanstveno-istraživački rad na projektima.

III.

Svi projekti se prijavljuju u dva kruga. U prvom krugu prijavitelji projekta će do 20. lipnja 2023. godine, godine dostaviti kratke prijave (sažetke istraživanja) na temelju Obrasca priloženog u ovom Natječaju  (Prilog 1). Odbor za znanost će vrednovati pristigle prijave u roku dva tjedna od zadnjeg dana roka predviđenog za dostavljanje prijava. Nakon vrednovanja svih zaprimljenih prijava projekata predlagatelji će biti obaviješteni o rezultatima prvog kruga Natječaja.

Podnositelji prijava projekata koji su izabrani u prvom krugu dužni su dostaviti cjelokupnu prijavu projekta Odboru za znanost (Prilog 2) do 1. listopada 2023. godine uz priloženo mišljenje Etičkog povjerenstva da je prijedlog istraživanja u skladu s Etičkim kodeksom Hrvatskog katoličkog sveučilišta (dalje u tekstu: Etički kodeks), Prilog 3.

IV.

Prijave projekata u prvom krugu vrednuje Odbor za znanost Sveučilišta. Odbor za znanost imenuje, a Rektor Sveučilišta potvrđuje recenzente projektnih prijava pristiglih u okviru Natječaja. Svaki pojedini recenzent procijenit će i usporediti sve pristigle projektne prijave. Članovi Odbora za znanost se ne mogu prijaviti kao voditelji niti kao suradnici na projektima u okviru ovog Natječaja.

V.

Kriteriji  vrjednovanja projekata su:

  1. izvrsnost predlagatelja prijave projekta u odnosu na predlagateljevu znanstvenu karijeru (CV, predlagateljev kratki pregled najvažnijih vlastitih postignuća u dosadašnjem radu – „biosketch“, do pet najznačajnijih publikacija),
  2. kvaliteta ideje projekta (projekt se bavi bitnim pitanjima znanstvenog područja, ima jasan cilj i rješava dobro definirani problem),
  3. Kvaliteta predložene provedbe projekta (hodogram aktivnosti i financijski plan projekta),
  4. Doprinos razvoju istraživanja na Sveučilištu (npr. uvođenje nove istraživačke metodologije, uvođenje novih eksperimentalnih ili opažačkih tehnika, razvoj istraživačke infrastrukture, izrada baze podataka ili repozitorija, formiranje istraživačke grupe ili tima, znanstveni i stručni razvoj uključenih mlađih znanstvenika i uključivanje studenata u rad na projektu, projekt kao priprema za prijavu na vanjske izvore financiranja, uspostavljanje suradnje s drugim znanstvenim institucijama u okviru projekta),
  5. Ukupna usklađenost i cjelovitost projekta, primjenom interdisciplinarnog pristupa kada to predloženo istraživanje zahtijeva.

VI.

Sukladno utvrđenim kriterijima, projekti će se ocjenjivati prema sljedećoj shemi:

-izvrsnost predlagatelja 15% ocjene,
-kvaliteta ideje projekta 15% ocjene,
-kvaliteta predložene provedbe projekta 15% ocjene,
-doprinos razvoju Sveučilišta 15% ocjene,
-ukupna usklađenost i cjelovitost projekta 40% ocjene.

Projektne prijave koje se kvalitetom ili sadržajem ne uklapaju u okvire objavljenog Natječaja, Odbor za znanost može, nakon obavljenog razgovora s predlagateljem projekta, isključiti iz daljnjeg vrjednovanja.

U okviru postupka vrjednovanja, projektne prijave moraju dobiti potvrdu Etičkog povjerenstva Sveučilišta o usklađenosti s odredbama Etičkog kodeksa ili drugih primjenjivih etičkih normi – Prilog 3. Na zahtjev Etičkog povjerenstva prijavitelji projekta su dužni podnijeti dodatnu dokumentaciju Etičkom povjerenstvu radi odlučivanja. Projektne prijave koje ne dobiju ili na vrijeme ne dostave potvrdu Etičkog povjerenstva isključuju se iz daljnjeg vrednovanja.

VII.

Projekti se mogu izvoditi u potpunosti na Sveučilištu ili se mogu djelomično izvoditi i na drugoj ustanovi (npr. nastavnim bazama Sveučilišta), te na drugim visokoškolskim i znanstvenim ustanovama.

Projekti koji će se u potpunosti izvoditi na Sveučilištu mogu biti prijavljeni u znanstvenim  područjima  u kojima Sveučilište obavlja znanstvenu djelatnosti na temelju dobivenih dopusnica nadležnog ministarstva.

Projekti koji će se dijelom ili u potpunosti izvoditi na drugoj ustanovi mogu biti prijavljeni u područjima znanosti, ako ustanova ima dopusnicu nadležnog ministarstva za obavljanje znanstvene djelatnosti u navedenom znanstvenom području.

VIII.

Projektne prijave moraju zadovoljavati sljedeće uvjete:

da su zaposlenici Sveučilišta na znanstveno-nastavnom i umjetničko-nastavnom radnom mjestu,
da su zaposlenici Sveučilišta  na suradničkom radnom mjestu višeg asistenta,
da su zaposlenici Sveučilišta  na stručnom radnom mjestu,
da skupine navedenih nastavnika, suradnika i stručnjaka moraju činiti većinu (više od 50%) svih članova projektnog tima,
da su zaposlenici Sveučilišta na znanstveno-nastavnom i umjetničko-nastavnom radnom mjestu, zaposleni suradnici na radnom mjestu višeg asistenta koji su članovi projektnog tima u planu projektnih aktivnosti  zaduženi za obavljanje više od 50% svih projektnih aktivnosti.

U okviru postupka vrjednovanja projekata, Odbor za znanost može zatražiti razgovor s prijaviteljima projekta i promjenu projektne prijave te financijskog plana realizacije projekta. Popis odobrenih i financiranih projekata bit će objavljen do 17. prosinca 2023. godine.

IX.

Svoja izvješća o realizaciji projekta, voditelji jednogodišnjih projekata dužni su dostaviti Odboru za znanost u pisanom obliku dva izvješća o realizaciji projekta i istraživačkih aktivnosti i to prvo izvješće  do 2. svibnja 2024., i drugo izvješće do 1. rujna 2024., te završno izvješće o provedenim aktivnostima na projektu do 1. veljače 2025. godine. Voditelji projekata mogu se za konzultacije tijekom realizacije projekta obratiti Odboru za znanosti i Službi za strateško planiranje, razvoj i projekte.

X.

Za realizaciju odobrenih znanstvenih projekata na temelju ovog Natječaja, Sveučilište će planirati  novčana sredstva Programom rada, Proračunom i Financijskim planom Sveučilišta za 2024. proračunsku godinu na Aktivnosti – znanstveni projekti i potpora za znanstveni rad.

Planirani iznos godišnjih novčanih sredstava za realizaciju jednogodišnjih znanstvenih projekata iznosi 13.272,00 eura i planira se za realizaciju jednogodišnjih projekata u  iznosu najviše do 3.318,00 eura po projektu.

XI.

Predstavljanje odobrenih projekata održat će se 18. prosinca 2023. godine kratkim predstavljanjem odobrenih projekata od strane voditelja projekata i članova projektnog tima.

Projektne prijave se predaju uz popunjeni prijavni Obrazac s potrebnim prilozima na adresu elektroničke pošte: hksznanstveniprojekti@unicath.hr i predajom ispisanog i potpisanog prijavnog Obrasca s potrebnim prilozima putem urudžbenog zapisnika Sveučilišta – Odboru za znanost zaključno do 1. listopada 2023. godine do 17 sati.

 

Prilog 1: Strukturirani sažetak i CV-a prvi stupanj procjene HKS projakta 2024

Prilog 2: Obrazac_za_prijavu_jednogodišnjeg_projekta

Prilog 3: Prijavni obrazac znanstvenog istraživanja etičkom povjerenstvu Hrvatskog katoličkog sveučilišta 

Hrvatsko katoličko sveučilište