Na osnovu Erasmus+ povelje (ECHE), sklopljenih Erasmus+ međuinstitucijskih sporazuma s inozemnim visokoškolskim ustanovama te projekata 2019-1-HR01-KA103-060252 i 2020-1-HR01-KA103-0777130, Hrvatsko katoličko sveučilište (u daljnjem tekstu: Sveučilište) raspisuje

 

NATJEČAJ

za mobilnost zaposlenika u nastavi u svrhu podučavanja i mobilnost zaposlenika u nastavi i izvan nastave u svrhu osposobljavanja u programskim zemljama u okviru Erasmus+ programa u akademskoj godini 2020./2021.

 

 

Opći dio

Sveučilištu je 2014. godine dodijeljen Erasmus Charter for Higher Education (ECHE) (266495-LA-1-2014-1-HR-EPPKA3-ECHE; HR ZAGREB15) na osnovu kojeg je omogućeno sudjelovanje zaposlenika Sveučilišta u Erasmus+ programu.

 

U skladu s načelima Erasmus povelje u visokom obrazovanju u okviru projekta, Sveučilište će provesti aktivnosti:

 

 • mobilnost zaposlenika u nastavi u svrhu podučavanja (STA)
 • mobilnost zaposlenika u nastavi i izvan nastave u svrhu osposobljavanja (STT)

 

u programskim zemljama, odnosno Natječaj za dodjelu financijske potpore zaposlenicima Sveučilišta u nastavi u svrhu podučavanja u programskim zemljama, odnosno partnerskoj visokoškolskoj ustanovi te zaposlenicima Sveučilišta u nastavi i izvan nastave u svrhu osposobljavanja u programskim zemljama, odnosno partnerskoj visokoškolskoj ustanovi u akademskoj godini 2020./2021., koji ostaje otvoren do popunjavanja raspoloživih mjesta, odnosno do isteka dodijeljenih sredstava.

 

Nazivi korišteni u ovom Natječaju odnose se na osobe oba spola.

 

Važeće razdoblje i trajanje mobilnosti 

Aktivnost u okviru Natječaja odnosi se na akademsku godinu 2020./2021., a realizira se u razdoblju od 1. listopada 2020. do 30. lipnja 2021. godine.

 

Započeta aktivnost ne može se prekidati.

 

Broj zaposlenika u nastavi u svrhu podučavanja i mobilnost zaposlenika u nastavi i izvan nastave u svrhu osposobljavanja i trajanje aktivnosti

 

Broj zaposlenika kojima će se dodijeliti sredstva za mobilnost zaposlenika u nastavi u svrhu podučavanja (STA) i mobilnost zaposlenika u nastavi i izvan nastave u svrhu osposobljavanja (STT) u trajanju od 5 dana po osobi odredit će se sukladno odluci Agencije za mobilnost i programe EU za akademsku godinu 2020./2021.

 

Vrste aktivnosti

 

Uvjet za mobilnost zaposlenika u nastavi u svrhu podučavanja (STA) koji se prijavljuju za aktivnost podučavanja u okviru Natječaja jest održavanje najmanje 8 sati nastave na gostujućoj instituciji.

 

Uvjet za mobilnost zaposlenika u nastavi i izvan nastave u svrhu osposobljavanja (STT) koji se prijavljuju za aktivnost osposobljavanja u okviru Natječaja jest pohađanje tečaja/radionice stručnog usavršavanja u organizaciji prihvatne inozemne ustanove. Aktivnosti koje se realiziraju trebaju pridonositi poboljšanju vještina potrebnih za obavljanje poslova u okviru postojećeg radnog mjesta; rad  prema  modelu  „job-shadowing“  tj.  praćenje  rada kolega  na  inozemnoj  ustanovi  pri obavljanju njihovih stručnih poslova.

Gdje je moguće realizirati mobilnost 

U sklopu Erasmus+ programa moguće je realizirati mobilnost zaposlenika u nastavi u svrhu podučavanja (STA) na visokoškolskim institucijama sa sjedištem u zemljama Europske Unije, a koje su nositelji Erasmus+ povelje.

U sklopu Erasmus+ programa moguće je realizirati mobilnost zaposlenika u nastavi i izvan nastave u svrhu osposobljavanja (STT) na visokoškolskim institucijama sa sjedištem u zemljama Europske Unije, a koje su nositelji Erasmus+ povelje.

 

Sveučilište ima sklopljene sporazume (Inter-Institutional Agreement) sa sljedećim ustanovama:

 

Katolische Privatuniversität Linz, Linz, Austrija
https://ku-linz.at/


KU Leuven, Leuven, Belgija

https://www.kuleuven.be/kuleuven/


Ülikool Tartu, Tartu, Estonija

https://www.ut.ee/et


Institut Catholique de Paris, Pariz, Francuska

https://www.icp.fr/

Université Paris Sorbonne, Pariz, Francuska
http://www.sorbonne-universite.fr/

Institut Catholique de Toulouse, Toulouse, Francuska
https://www.ict-toulouse.fr/


Università degli studi Suor Orsola Benincasa, Napulj, Italija
https://www.unisob.na.it/


Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano, Italija

https://www.unicatt.it/

Gál Ferenc University, Szeged, Mađarska
http://gff-szeged.hu/

Pazmany Peter Catholic University, Budimpešta, Mađarska
http://ppke.hu/en


Katolische Universität
Eichstätt-Ingolstadt, Eichstätt, Njemačka
https://www.ku.de/


Universidade Catolica Portuguesa – Instituto Ciencias da Saude, Porto, Portugal

https://ics.lisboa.ucp.pt/


Instituto Universitario da Maia, Maia, Portugal
https://www.ismai.pt/pt


Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw, Varšava, Poljska

https://uksw.edu.pl/en/


Uniwersytet papieski Jana Pawla II w Krakowie, Krakow, Poljska

https://upjp2.edu.pl/


Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawla II, Lublin, Poljska

https://www.kul.pl/


Univerza v Ljubljani (Filozofska fakulteta, Teološka fakulteta), Ljubljana, Slovenija

https://www.uni-lj.si/


Katolicka Univerzita v Ružomberku, Ružomberok, Slovačka

http://www.ku.sk/


IğdırUniversity, Iğdır, Turska

http://www.igdir.edu.tr/


South-West University “Neofit Rilski”, Blagoevgrad, Bugarska

https://www.swu.bg/?lang=en

 

Katolische Hochschule, Nordrhein-Westfalen, Köln, Njemačka
https://www.katho-nrw.de/katho-nrw/


Università degli Studi di Roma, Tor Vergata, Rim, Italija

https://web.uniroma2.it/

 

 

Tko se može prijaviti 

 

Za aktivnost – mobilnost zaposlenika u nastavi u svrhu podučavanja (STA) u programskim zemljama, odnosno u partnerskim visokoškolskim ustanovama mogu se prijaviti zaposlenici Sveučilišta izabrani u znanstveno-nastavno, nastavno i suradničko zvanje.

 

Za aktivnost – mobilnost zaposlenika u nastavi i izvan nastave u svrhu osposobljavanja (STT) u programskim zemljama, odnosno u partnerskim visokoškolskim ustanovama mogu se prijaviti zaposlenici Sveučilišta izabrani u znanstveno-nastavno, nastavno i suradničko zvanje, kao i zaposlenici stručnih službi Sveučilišta.

 

 

Plan rada

 

Uz prijavu na Natječaj za mobilnost u svrhu podučavanja (STA), zaposlenici u nastavi prilažu plan predavanja. Nastavni program mora uključivati program i izvedbeni plan nastave u dogovoru s inozemnom visokoškolskom ustanovom. Nastavnik je obvezan održati najmanje 8 sati nastave. Nakon provedbe predmetnog natječaja, izmjene u nastavnom programu nisu moguće. Plan predavanja prilaže se na obrascu Mobility Agreement for Teaching.

 

Uz prijavu na Natječaj za mobilnost u svrhu osposobljavanja (STT), zaposlenici u nastavi i izvan nastave prilažu plan rada koji treba sadržavati plan aktivnosti, očekivane rezultate i utjecaj koji će boravak imati na obavljanje aktivnosti u sklopu postojećeg radnog mjesta.

Prilikom izrade plana aktivnosti, planirana dužina boravka na prihvatnoj ustanovi mora biti u skladu s opsegom aktivnosti koje će se realizirati. Plan rada prilaže se na obrascu Mobility Agreement for Training.

 

Postupak prijave

Prijava na Natječaj treba sadržavati sljedeće dokumente:

 

 • Popunjen prijavni obrazac (na hrvatskom jeziku)
 • Životopis – Europass format (na engleskom jeziku)
 • Mobility Agreement for Teachingili Mobility Agreement for Training (obrazac mora biti potpisan od strane kandidata, ovlaštene osobe Sveučilišta i ovlaštene osobe odabranog stranog sveučilišta).

 

Obrasce je potrebno ispuniti na računalu, ispisati i potpisati.

 

Samoprocjena znanja stranog ili stranih jezika treba se temeljiti isključivo na Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike.

 

Prijave s popratnom dokumentacijom dostavljaju se osobno u Tajništvo Sveučilišta putem Urudžbenog zapisnika s naznakom: Za ERASMUS+ Natječaj. 

Neispravno popunjeni prijavni obrasci, prijave s nepotpunom dokumentacijom i prijave poslane nakon naznačenog roka neće se razmatrati.

Rok za prijavu

 Prijave na Natječaj moguće su u niže navedenom roku, osim u srpnju i kolovozu 2020. godine, kada prijave nisu moguće.

 • kandidati se mogu prijaviti do svakog 20. u mjesecu (osim u srpnju i kolovozu 2020.) od datuma objave Natječaja, a najkasnije do 20. travnja 2021. godine.
 • radi mogućnosti dovršavanja administrativnih procesa i isplate sredstava, kandidati se trebaju prijaviti minimalno 2 mjeseca prije datuma polaska na mobilnost.

 

Natječaj ostaje otvoren do isteka dodijeljenih sredstava ili do gore naznačenih datuma. Rezultati se objavljuju na službenoj mrežnoj stranici Sveučilišta, a svi prijavljeni kandidati bit će obaviješteni o rezultatima i putem elektroničke pošte. 

Prijavom na natječaj pristupnici su izričito suglasni da Hrvatsko katoličko sveučilište kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provođenja natječajne procedure, sukladno odredbama Opće Uredbe (EU) 2016/679 o zaštiti osobnih podataka i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18).

 

 

Rangiranje kandidata i objava rezultata

 

Pri rangiranju zaposlenika u nastavi vrednuje se:

 

 • znanstveno-nastavna, nastavna, suradnička kompetencija kandidata (50%)
 • kvaliteta i ugled visokoškolske institucije domaćina (30%)
 • kvaliteta prijavljenog programa rada (20%)

Pri rangiranju zaposlenika izvan nastave vrednuje se:

 • iskustvo kandidata (50%)
 • kvaliteta i ugled visokoškolske institucije domaćina (30%)
 • kvaliteta prijavljenog programa rada (20%)

 

Rangiranje kandidata po kategorijama mobilnosti provodi Povjerenstvo Sveučilišta, u sastavu od tri člana, u roku od 15 dana od dana isteka roka za prijavu na Natječaj.

Žalbeni postupak

Protiv odluke o rang listi kandidata može se Povjerenstvu podnijeti žalba u roku od 24 sata od objave odluke o konačnoj rang listi sudionika mobilnosti. Žalba se podnosi u pisanom obliku u Tajništvo Sveučilišta putem Urudžbenog zapisnika. O žalbi odlučuje Povjerenstvo čija odluka je konačna.

 Iznosi financijske potpore 

Životni troškovi (dnevni iznos po sudioniku) s obzirom na odredište mobilnosti:

 

 • Grupa zemalja A  (Norveška, Danska, Luksemburg, Ujedinjeno Kraljevstvo, Island, Švedska, Irska, Finska, Lihtenštajn – 144 EUR

 

 • Grupa zemalja B (Nizozemska, Austrija, Belgija, Francuska, Njemačka, Italija, Španjolska, Cipar, Grčka, Malta, Portugal) –128 EUR

 

 • Grupa zemalja C (Slovenija, Estonija, Latvija, Hrvatska, Slovačka, Češka, Litva, Turska, Mađarska, Poljska, Rumunjska, Bugarska, Makedonija)  – 112 EUR

 

Putni troškovi:

 

10 – 99 km                   

20 EUR

100 – 499 km             

180 EUR

500 – 1999 km           

275 EUR

2000 – 2999 km          

360 EUR

3000 – 3999 km          

530 EUR

4000 – 7999 km          

820 EUR

8000 km ili više          

1500 EUR

 

Osobe s posebnim potrebama

 

Osobe s posebnim potrebama imaju pravo na uvećan iznos financijske potpore zbog mogućih povećanih troškova. Osobe s posebnim potrebama koje žele ostvariti pravo na dodatnu financijsku potporu, nakon odabira na Natječaju, a prije odlaska na mobilnost, obvezne su priložiti:

 • Prijavni obrazac za dodjelu dodatne financijske potpore osobama s posebnim potrebama

 

Daljnji postupak odabira i dodjele sredstava provodi nadležna Agencija.

 

Osiguranje

 

Osobe koje imaju uredan status u obveznom zdravstvenom osiguranju u Hrvatskoj, u područnom uredu HZZO-a mogu na zahtjev besplatno dobiti Europsku karticu zdravstvenog osiguranja (EKZO) koja vrijedi u svim zemljama članicama Europske unije.

 

Nakon realizacije mobilnosti

 

Najkasnije tri dana nakon povratka iz inozemstva osobe u okviru realizirane aktivnosti dužni su Sveučilištu dostaviti:

 • Izjavu inozemne prihvatne ustanove (potvrda inozemne ustanove u kojoj se navodi točno razdoblje boravka)
 • Izvješće o realizaciji mobilnosti (u elektroničkom obliku u sustavu Mobility Tool+)

 

 

Kontakt osobe za dodatne informacije:

 

Sveučilišni ECTS koordinator izv. prof. dr. sc. Hrvoje Kekez (hrvoje.kekez@unicath.hr)

 

Maja Škvorc, mag. hist. art. et mag. philol. ital. (maja.skvorc@unicath.hr)

Prilozi:

 1. Prijavni obrazac
 2. Mobility Agreement for Teaching
 3. Mobility Agreement for Training
 4. Europass obrazac
 5. Obrazac za sudionike s posebnim potrebama

 

****