Hrvatsko katoličko sveučilište (u daljnjem tekstu: Sveučilište) u okviru Erasmus+ programa, objavljuje Natječaj (u daljnjem tekstu: Natječaj) u svrhu dodjeljivanja financijske potpore za sufinanciranje studiranja i stručne prakse studenata Sveučilišta na inozemnoj visokoškolskoj ustanovi, odnosno instituciji u akademskoj godini 2017./2018.

 

Važeće razdoblje i trajanje mobilnosti

 

Studiranje i stručnu praksu moguće je ostvariti od 1. rujna 2017. do 15. srpnja 2018. godine.

 

Studiranje i stručna praksa odnosi se na boravak redovitih studenata preddiplomskog ili diplomskog studija na inozemnoj partnerskoj visokoškolskoj ustanovi, odnosno instituciji. Studiranje može trajati najkraće 3 mjeseca, a najduže 12 mjeseci, a stručna praksa 1 mjesec.

 

Gdje je moguće realizirati mobilnost u svrhu studiranja

 

U sklopu Erasmus+ programa moguće je realizirati mobilnost u svrhu studiranja na visokoškolskim i znanstvenim ustanovama s kojima Sveučilište ima potpisan Erasmus+ sporazum i to:

 

za studij povijesti: KU Leuven, Belgija; Institut Catholique de Paris, Francuska; Université Paris Sorbonne, Francuska; Institut Catholique de Toulouse, Francuska; Pazmany Peter Catholic University, Faculty of Humanities and Social Sciences, Mađarska; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawla II, Poljska; Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Slovenija; Katolicka Univerzita v Ružomberku, Slovačka

 

za studij psihologije: Università degli Studi „Sour Orsola Benincasa“, Italija; Institut Catholique de Toulouse, Francuska; Pazmany Peter Catholic University, Faculty of Humanities and Social Sciences, Mađarska; Uniwersytet Papieski Jana Pawla II w Krakowie, Poljska; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawla II, Poljska; Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Slovenija; Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta, Slovenija; Katolicka Univerzita v Ružomberku, Slovačka

 

za studij sociologije: Institut Catholique de Toulouse, Francuska; Pazmany Peter Catholic University, Faculty of Humanities and Social Sciences, Mađarska; Katolicka Univerzita v Ružomberku, Slovačka; Uniwersytet Papieski Jana Pawla II w Krakowie, Poljska

 

za studij komunikologije: Università degli Studi „Sour Orsola Benincasa“, Italija; Pazmany Peter Catholic University, Faculty of Humanities and Social Sciences, Mađarska; Katolicka Univerzita v Ružomberku, Slovačka

 

za studij sestrinstva: Katolicka Univerzita v Ružomberku, Slovačka

 

Gdje je moguće realizirati mobilnost u svrhu stručne prakse

 

Student u suradnji s ECTS koordinatorom Odjela pronalazi odgovarajuću instituciju u bilo kojoj državi članici Europske Unije. 

 

Prijava za Natječaj sadrži:

 

 1. Popunjen prijavni obrazac (na hrvatskom jeziku) s uključenim motivacijskim pismom (na hrvatskom jeziku, do 500 riječi)
 2. Prijepis dosad položenih ispita i ocjena te ostvarenih ECTS bodova ovjeren u Službi za studentska pitanja i potvrdu o upisanom semestru (na hrvatskom jeziku)
 3. Životopis (Europass format; na hrvatskom jeziku)
 4. Dokaz o znanju jezika (potvrda Sveučilišta, potvrda škole stranih jezika, međunarodni certifikat s naznakom stupnja znanja sukladno Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike)
 5. Learning Agreementfor Studies (Sporazum o učenju u svrhu studija; potpisao student, ovlaštena osoba Sveučilišta i ovlaštena osoba odabranog stranog sveučilišta), odnosno Learning Agreement for Traineeships (Sporazum o učenju u svrhu stručne prakse; potpisao student, ovlaštena osoba Sveučilišta i ovlaštena osoba odabrane strane institucije)
 6. Prijavnu zamolbu za dodjelu dodatne financijske potpore osobama s posebnim potrebama (fakultativno)
 7. Prijavnu zamolbu za dodatno financiranje studenata slabijega socioekonomskog statusa (fakultativno)

 

Tko se može prijaviti

 

Na Natječaj se mogu prijaviti svi redoviti studenti koji će u trenutku odlaska na mobilnost u akademskoj godini 2017./2018. biti upisani u više godine preddiplomskog studija i diplomskog studija.

 

Prije prijave

 

Studenti koji se namjeravaju prijaviti na Natječaj za mobilnost u svrhu studiranja i stručne prakse odabiru jednu ili više inozemne visokoškolske ustanove, odnosno institucije, odabiru predmete koje bi za studijskog boravka mogli slušati i polagati te se informiraju na kojem se jeziku izvodi nastava u dogovoru s ECTS koordinatorom Odjela.

 

Studenti koji se namjeravaju prijaviti na Natječaj za mobilnost u svrhu studiranja i stručne prakse će zajedno sa Sveučilišnim ECTS koordinatorom popuniti Learning Agreement for Studies (Sporazum o učenju u svrhu studija), odnosno Learning Agreement for Traineeships (Sporazum o učenju u svrhu stručne prakse). Potpisivanjem ovog ugovora studentu je zajamčeno priznavanje ECTS bodova stečenih tijekom mobilnosti u inozemstvu. Dokument Learning Agreement for Studies, odnosno  Learning Agreement for Traineeships potrebno je napraviti u dva primjerka, jedan ostaje studentu, a jedan se prilaže natječajnoj dokumentaciji.

 

Školarina

 

Studenti uključeni u Erasmus+ program oslobođeni su plaćanja školarine na inozemnim visokoškolskim ustanovama.

Za vrijeme trajanja studijskog boravka studenti ostaju upisani na studij na Sveučilištu. Za vrijeme trajanja studijskog boravka studenti nisu oslobođeni plaćanja participacije u troškovima studija ukoliko su upisani u kategoriji studenata s obvezom participiranja u troškovima studija.

 

Iznos financijske potpore

 

Financijska potpora koju student prima u okviru Erasmus+ programa je iznos potpore troškova studiranja, odnosno stručne prakse te ne pokriva cjelokupni trošak boravka na inozemnoj visokoškolskoj ustanovi, odnosno instituciji.

Iznos financijske potpore za akademsku godinu 2017./2018. utvrđuje Agencija za mobilnost i programe EU i to prema kategorijama, ovisno o zemlji u koju student odlazi:

 

 1. u Bugarsku, Estoniju, Mađarsku, Latviju, Litvu, Maltu, Poljsku, Rumunjsku, Slovačku, Makedoniju mjesečni iznos potpore iznosit će 360 eura
 2. u Belgiju, Hrvatsku, Češku, Cipar, Njemačku, Grčku, Island, Luksemburg, Nizozemsku, Portugal, Sloveniju, Španjolsku, Tursku mjesečni iznos potpore iznosit će 410 eura
 3. u Austriju, Dansku, Finsku, Francusku, Irsku, Italiju, Lihtenštajn, Norvešku, Švedsku, Švicarsku, Ujedinjeno Kraljevstvo mjesečni iznos potpore iznosit će 460 eura.

 

Iznos financijske potpore studenti mogu ostvariti za razdoblja mobilnosti u svrhu studiranja u ukupnom trajanju do 12 mjeseci, odnosno za razdoblje mobilnosti u svrhu stručne prakse u ukupnom trajanju do 1 mjesec za svaku razinu studija (preddiplomska i diplomska).

 

Sveučilište je dužno isplatiti samo ona sredstva koja mu je doznačila Agencija za mobilnost i programe EU, odnosno Europska komisija.

Sveučilište će isplatiti financijsku potporu u kunskoj protuvrijednosti prema tečaju koji je poslovna banka Agencije za mobilnost i programe EU primijenila prilikom uplate sredstava Sveučilištu.

Studenti ne mogu primiti financijsku potporu ako je njihov boravak istodobno financiran iz sredstava Europske unije.

 

Nacionalne ili lokalne stipendije koje student prima ne smatraju se dvostrukim financiranjem.

 

Studenti koji se prijave na Natječaj i zadovolje uvjete Natječaja, a ne uđu u krug stipendiranih studenata (tzv. zero-grant studenti), mogu na razmjenu otići o vlastitom trošku. Na njih se primjenjuju ista pravila kao i na Erasmus+ studente koji imaju potporu.

 

Studenti s posebnim potrebama

 

Studenti s posebnim potrebama zbog mogućih povećanih troškova imaju pravo na uvećan iznos financijske potpore. Uz prijavu na Natječaj potrebno je priložiti Prijavni obrazac za dodjelu dodatne financijske potpore osobama s posebnim potrebama, Agencija za mobilnost i programe EU. Daljnji postupak odabira i dodjele sredstava provodi Agencija.

 

Studenti slabijeg socioekonomskog statusa

 

Studenti slabijeg imovinskog statusa imaju pravo na dodatnu financijsku potporu u iznosu od 200 eura mjesečno. Status dokazuju sukladno dokumentaciji Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na državnu stipendiju: redoviti mjesečni prihodi po članu zajedničkog kućanstva ne prelaze 60% proračunske osnovice koja se utvrđuje svake godine odgovarajućim propisom; dostavljena Izjava o članovima zajedničkog kućanstva (student jamči točnost navedenih podataka pod materijalnom i krivičnom odgovornošću).

 

Odabir studenta

 

Odabir studenta provest će imenovano Povjerenstvo Sveučilišta u sastavu od tri člana.

Studenti se rangiraju prema ostvarenim bodovima. Student može steći ukupno 100 bodova i to:

 1. Težinski prosjek ocjena, maksimalno 50 bodova
 2. Pismo motivacije, maksimalno 20 bodova
 3. Usklađenost programa, maksimalno 30 bodova

 

Postupak prijave

 

 

ROK ZA PRIJAVU:

Prijavu s popratnom dokumentacijom moguće je osobno predati ili poslati preporučenom poštom na adresu:

Hrvatsko katoličko sveučilište

Za ERASMUS+  program – mobilnost studenata

Ilica 242

10000 Zagreb

do 19. lipnja 2017. godine.

 

Sveučilište će do 26. lipnja 2017. godine objaviti rezultate Natječaja na svojim mrežnim stranicama.

 

Konačne rezultate Natječaja Sveučilište će objaviti po uplati prvih sredstava Agencije za mobilnost i programe EU (broj odobrenih mjesta, razdoblje boravka).

 

Odabrani studenti obvezni su poštivati sva pravila Erasmus+ programa te se pridržavati svih normativnih akata Hrvatskog katoličkog sveučilišta i odabranog inozemnog sveučilišta, odnosno institucije.

 

Žalbeni postupak

 

Student može protiv Odluke o odabiru podnijeti žalbu Povjerenstvu za ECTS u roku od pet dana od dana objave Odluke. Žalba se podnosi u pisanom obliku i o njoj odlučuje Povjerenstvo za ECTS u roku od osam dana od dana podnošenja žalbe. Na konačnu odluku Povjerenstva za ECTS ne postoji mogućnost pritužbe.

 

Kontakt osobe za dodatne informacije:

 

Sveučilišni ECTS koordinator: doc. dr. sc. Hrvoje Kekez (hrvoje.kekez@unicath.hr)

ECTS koordinator Odjela za povijest: doc. dr. sc. Mario Kevo (mario.kevo@unicath.hr)

ECTS koordinator Odjela za sociologiju: doc. dr. sc. Ivan Balabanić (ivan.balabanic@unicath.hr)

ECTS koordinator Odjela za psihologiju: doc. dr. sc. Sandra Nakić Radoš (snrados@unicath.hr)

ECTS koordinator Odjela za komunikologiju: izv. prof. dr. sc. Jasna Ćurković Nimac (jasna.nimac@unicath.hr)

ECTS koordinator Odjela za sestrinstvo: prof. dr. sc. Dinko Puntarić (dinko.puntaric@unicath.hr)

 

 

 

NAPOMENA: Nazivi korišteni u ovom Natječaju odnose se na osobe oba spola.

 

Hrvatsko katoličko sveučilište