Na temelju članka 128. Statuta Hrvatskog katoličkog sveučilišta, Pravilnika o dodjeli stipendija studentima Hrvatskog katoličkog sveučilišta i Odluke rektora KLASA: , URBROJ: od 17. listopada 2022. godine, Hrvatsko katoličko sveučilište raspisuje

 

 

NATJEČAJ

ZA DODJELU STIPENDIJA

U AKADEMSKOJ GODINI 2022./2023.

 

 

I.

Hrvatsko katoličko sveučilište (dalje u tekstu: Sveučilište) u akademskoj godini 2022./2023. dodjeljuje sedamnaest (17) stipendija i to jedanaest (11) stipendija iz novčanih sredstava osiguranih iz donacije donatora Marka Franovića, jednu (1) stipendiju iz novčanih sredstava drugih donatora i pet (5) stipendija iz osiguranih novčanih sredstava iz vlastitog prihoda  Sveučilišta.

 

II.

Sveučilište raspisuje Natječaj za dodjelu stipendija u akademskoj godini 2022./2023. (dalje u tekstu: Natječaj) za dodjelu sedamnaest (17) stipendija u sljedećim kategorijama:

 1. Kategorija A (za studentsku izvrsnost) – jedanaest (11) stipendija
 2. Kategorija B (za studente vrhunske sportaše) – jedna (1) stipendija
 3. Kategorija C (za studente slabijeg socioekonomskoga statusa) – dvije (2) stipendije
 4. Kategorija D (za studente s invaliditetom) – jedna (1) stipendija
 5. Kategorija E (za studente bez odgovarajuće roditeljske skrbi) – jedna (1) stipendija
 6. Kategorija F (za studente djecu hrvatskih branitelja iz Domovinskoga rata) – jedna (1) stipendija.

 

Natječaj provodi Povjerenstvo za dodjelu stipendija (dalje u tekstu: Povjerenstvo). 

 

 

Uvjeti za dodjelu stipendija

 

III.

Pravo na stipendije u navedenim kategorijama imaju redoviti studenti Sveučilišta (dalje u tekstu: Studenti) upisani na preddiplomske sveučilišne studije, diplomske sveučilišne studije i integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij, koje Sveučilište izvodi.

Pravo na dodjelu stipendija studenti ostvaruju na temelju Pravilnika o dodjeli stipendija studentima Sveučilišta i Odlukom o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na stipendije u akademskoj godini 2022./2023.  

 

Za dodjelu stipendija mogu se natjecati studenti koji ispunjavaju sljedeće opće uvjete:

 1. da su upisom na studije koje izvodi Sveučilište stekli status redovitoga studenta
 2. da su hrvatski državljani, državljani Europske unije s prijavljenim boravkom u Republici Hrvatskoj, osobe koje imaju odobren status stranca na stalnome boravku u Republici Hrvatskoj ili osobe sukladno Zakonu o međunarodnoj i privremenoj zaštiti (N.N. br. 70/15, 127/17)
 3. da u dosadašnjem tijeku studiranja nisu ponavljali godinu
 4. da nemaju upisano mirovanje obveza u akademskoj godini u kojoj se dodjeljuje stipendija.

Kategorija A (za studentsku izvrsnost)

 

IV.

Na Natječaj za dodjelu stipendija koje spadaju u Kategoriju izvrsnosti (Kategorija A) mogu se prijaviti studenti koji ispunjavaju opće uvjete te dodatne uvjete i to:

 • da su upisali višu godinu određene razine studija
 • da su u prethodnoj akademskoj godini izvršili sve obveze u skladu sa studijskim programom i izvedbenim planom nastave
 • da su tijekom izvođenja studija na temelju studijskoga programa i izvedbenog plana nastave ukupno stekli broj ECTS bodova koji podijeljen s brojem upisanih prethodnih akademskih godina iznosi minimalno 60 ECTS bodova, ne uključujući tekuću akademsku godinu.

 

Tijekom prijave na Natječaj studenti prilažu:

Potvrdu o stečenim ECTS bodovima za prethodnu akademsku godinu, izdanu u Službi za studentska pitanja Sveučilišta, koja sadrži:

 1. Potvrdu da je student izvršio sve obveze sukladno studijskom programu i izvedbenom planu nastave za prethodnu akademsku godinu te da je na 1. godini ostvario najmanje 60 ECTS bodova te na 2. godini najmanje 120 ECTS bodova.

 

Na temelju pristigle dokumentacije stečenih ocjena i ECTS bodova prethodne godine studija  vrši se bodovanje pristigle dokumentacije s naglaskom na izračunatom težinskom prosjeku ocjena po studijskim odjelima i razini studija (preddiplomski, diplomski i integrirani). Broj bodova za studente s pojedinog studija i razine studija računa se kao omjer težinskog prosjeka ocjena studenata i najvećeg težinskog prosjeka ocjena s tog studija i razine studija, pomnožen sa sto (100).

 

 

Kategorija B (za studente vrhunske sportaše)

 

V.

Na Natječaj za dodjelu stipendija koje spadaju u Kategoriju vrhunski sportaši (Kategorija B) mogu se prijaviti studenti koji ispunjavaju opće uvjete te dodatne uvjete:

 • da su kategorizirani kao vrhunski sportaši u kategoriji sportaša (I. – III. kategorija)
 • da je priloženo motivacijsko pismo (do dvije kartice teksta).

 

Tijekom prijave na Natječaj studenti prilažu:

 1. Potvrdu o statusu vrhunskog sportaša (I. do III. kategorija) Hrvatskog olimpijskog odbora

Utvrđeni bodovi prema Kategoriji:

 • Kategorija I. iznosi 35 bodova
 • Kategorija II. iznosi 30 bodova
 • Kategorija III. iznosi 25 bodova
 1. Potvrdu sportskog kluba da je student aktivan sportaš
 2. Motivacijsko pismo (iznosi do 30 bodova).

 

Bodovanje motivacijskog pisma računa se kao zbroj bodova dodijeljen od svakog pojedinog člana Povjerenstva/broj članova Povjerenstva.

Na temelju pristigle dokumentacije studenta da je kategoriziran kao vrhunski sportaš u kategoriji sportaša (I. – III. kategorija), potvrde sportskog kluba da je student aktivni sportaš i motivacijskog pisma utvrđuje se broj bodova pojedinog studenta.

 

Kategorija C (za studente slabijeg socioekonomskoga statusa)

 

VI.

Na Natječaj za dodjelu stipendija koje spadaju u Kategoriju studenata slabijeg socioekonomskoga statusa (Kategorija C) mogu se prijaviti studenti koji ispunjavaju opće uvjete te dodatne uvjete:

 • da prosječni mjesečni prihodi po članu obitelji u zajedničkom kućanstvu ne prelazi 65 % proračunske osnovice u Republici Hrvatskoj koja se utvrđuje svake godine odgovarajućim propisom
 • da je priložena Izjava o članovima obitelji
 • da je priloženo motivacijsko pismo (do dvije kartice teksta).

 

Prosječni mjesečni prihod za studente čije obitelji imaju prebivalište ili boravište izvan Republike Hrvatske utvrđivat će se na način da će se njihov prosječni mjesečni prihod ostvaren u matičnoj zemlji množiti s odgovarajućim koeficijentom uzimajući u obzir prosječne isplaćene neto plaće i troškove života u toj zemlji u odnosu na prosječne isplaćene neto plaće i troškove života u Republici Hrvatskoj.

 

Tijekom prijave na Natječaj studenti prilažu:

 1. Izjavu o članovima zajedničkog kućanstva
 2. Potvrdu o visini dohotka i primitaka nadležne Porezne uprave za svakog člana zajedničkog kućanstva
 3. Potvrdu o visini ukupno isplaćene mirovine za 2021. godinu (studenti s prebivalištem izvan RH)
 4. Motivacijsko pismo (iznosi do 30 bodova).

 

Bodovanje motivacijskog pisma računa se kao zbroj bodova dodijeljen od svakog pojedinog člana Povjerenstva/broj članova Povjerenstva.

 

Na temelju pristigle dokumentacije studenta (iznosa prosječnog mjesečnog prihoda da prosječni mjesečni prihodi po članu obitelji u zajedničkom kućanstvu ne prelaze 65 % proračunske osnovice koja se utvrđuje svake godine odgovarajućim propisom, iznosom mjesečnoga prihoda članova obitelji i izjavom o članovima obitelji na način (jednogodišnji prihod po članu obitelji / 65 % proračunske osnovice za 2021. godinu) x 100. Prosječni godišnji prihod po članu obitelji dobiva se množenjem iznosa mjesečnoga prihoda svih članova obitelji s 12 mjeseci) i motivacijskog pisma utvrđuje se broj bodova pojedinog studenta.

 

 

Kategorija D (za studente s invaliditetom)

 

VII.

Na Natječaj za dodjelu stipendija koje spadaju u Kategoriju studenata s invaliditetom (Kategorija D) mogu se prijaviti  studenti koji ispunjavaju opće uvjete te dodatne uvjete:

 • da je utvrđeno postojanje tjelesnog oštećenja i stupanj invaliditeta od nadležne ustanove
 • da je priloženo motivacijsko pismo (do dvije kartice teksta).

 

Tijekom prijave na Natječaj studenti prilažu:

 1. Potvrdu o utvrđenom postojanju tjelesnog oštećenja i stupanj invaliditeta od nadležne ustanove
 2. Motivacijsko pismo (iznosi do 30 bodova).

Bodovanje motivacijskog pisma računa se kao zbroj bodova dodijeljen od svakog pojedinog člana Povjerenstva/broj članova Povjerenstva.

 

Na temelju pristigle dokumentacije o postojanju tjelesnog oštećenja studenta od nadležne ustanove i motivacijskog pisma utvrđuje se broj bodova pojedinog studenta.

Stupanj invaliditeta:

do 100 % invaliditeta = 100 bodova

do 90 % invaliditeta = 90 bodova

do 80 % invaliditeta = 80 bodova

do 70 % invaliditeta = 70 bodova

do 60 % invaliditeta = 60 bodova

 

 

Kategorija E (za studente bez odgovarajuće roditeljske skrbi)

 

VIII.

Na Natječaj za dodjelu stipendija koje spadaju u Kategoriju studenata bez odgovarajuće roditeljske skrbi (Kategorija E) mogu se prijaviti redoviti studenti koji ispunjavaju opće uvjete te dodatne uvjete:

 • da je student do punoljetnosti bio smješten u dom socijalne skrbi ili udomiteljsku obitelj
 • da je priloženo motivacijsko pismo (do dvije kartice teksta).

 

Tijekom prijave na Natječaj studenti prilažu:

 1. Potvrdu da je student do punoljetnosti bio smješten u dom socijalne skrbi ili udomiteljsku obitelj izdanu od nadležne ustanove (Centra za socijalnu skrb po mjestu prebivališta)
 2. Vlastoručno potpisanu Izjavu o trenutnom statusu (način uzdržavanja) studenta:
 • samostalno se uzdržava = 100 bodova
 • organizirano stanovanje = 60 bodova
 • živi u udomiteljskoj obitelji = 40 boda
 1. Motivacijsko pismo (iznosi do 30 bodova).

 

Bodovanje motivacijskog pisma računa se kao zbroj bodova dodijeljen od svakog pojedinog člana Povjerenstva/broj članova Povjerenstva.

 

Na temelju pristigle dokumentacije kojom je utvrđeno da je student do punoljetnosti bio smješten u dom socijalne skrbi ili udomiteljsku obitelj, izjave o trenutnom statusu i motivacijskog pisma utvrđuje se broj bodova pojedinog studenta.

 

 

Kategorija F (za Studente djecu hrvatskih branitelja iz Domovinskoga rata)

 

IX.

Na natječaj za dodjelu stipendija koji spadaju u Kategoriju za studente djecu hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata (Kategorija F) mogu se prijaviti studenti koji ispunjavaju opće uvjete te sljedeće dodatne uvjete:

 • da je priložen dokaz o statusu roditelja hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata iz kojeg je razvidan status dragovoljca ili preslika drugostupanjskog rješenja o statusu hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata ili potvrda o statusu djeteta smrtno stradalog, zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata ili potvrda o sudjelovanju u obrani suvereniteta RH najmanje 100 dana u borbenom sektoru, koji izdaje nadležno tijelo državne uprave
 • da je priloženo motivacijsko pismo (do dvije kartice teksta).

 

Tijekom prijave na Natječaj studenti prilažu:

 1. Potvrdu o statusu djeteta hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata koju izdaje nadležno tijelo državne uprave
 2. Motivacijsko pismo (iznosi do 50 bodova=.

 

Bodovanje motivacijskog pisma računa se kao zbroj bodova dodijeljen od svakog pojedinog člana Povjerenstva/broj članova Povjerenstva.

Na temelju pristigle dokumentacije: Potvrde o statusu djeteta hrvatskog branitelja, izjave o članovima zajedničkog kućanstva i motivacijskog pisma utvrđuje se broj bodova pojedinog  studenta.

 

X.

Stipendije se dodjeljuju prema rang-listama studenata prijavljenih na Natječaj za dodjelu stipendija koje se utvrđuju za svaku pojedinu Kategoriju stipendija (A, B, C, D, E i F).

 

 

Novčani iznos stipendija

 

XI.

Stipendija se isplaćuje u utvrđenome iznosu od tisućupetstošest kuna i devedeset lipa (1.506,90 kuna) ili dvjesto (200) eura (tečaj konverzije 1 euro = 7.53450 kuna) mjesečno u akademskoj godini 2022./2023. (od listopada do srpnja) do 15. u mjesecu na osnovu osiguranih novčanih sredstava te potpisanog Ugovora između Sveučilišta i studenta na IBAN žiroračun korisnika stipendije.

 

 

Prijave na Natječaj

 

XII.

Prijave na Natječaj studenti podnose se putem Službe za studentska pitanja na Obrascu prijave uz tražene dokaze o ispunjavanju uvjeta. Prijave se smatraju valjanima ako su podnesene s potpunom dokumentacijom i dokazima na način i u roku koji je propisan Natječajem.

 

Nevaljane i nepotpune prijave neće se razmatrati.

 

Dostavljena dokumentacija ne vraća se podnositelju prijave.

 

XIII.

Prijavom na Natječaj studenti su izričito suglasni da Sveučilište kao voditelj obrade osobnih podataka može prikupljati i obrađivati podatke u svrhu provođenja postupka za dodjelu stipendija u akademskoj godini 2022./2023.

 

Sveučilište će osobne podatke studenata prikupljati i obrađivati sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka (EU 2016/679), Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (Narodne novine, broj 42/2018) te Pravilnika o obradi i zaštiti osobnih podataka Sveučilišta i samo u mjeri u kojoj je to potrebno za vrednovanje pristupnika sukladno uvjetima ovog Natječaja.

Prikupljeni osobni podaci studenata neće se koristiti ni obrađivati u druge svrhe.

 

 

Postupak odabira

 

XIV.

U roku od petnaest (15) dana od dana završetka Natječaja na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Sveučilišta objavljuju se privremene rang-liste studenata dobitnika stipendija za svaku Kategoriju.

 

U roku od tri (3) radna dana od dana objavljivanja privremenih rang-lista, studenti kojima nije dodijeljena stipendija mogu Povjerenstvu putem Službe za studentska pitanja podnijeti pisani prigovor. Prigovor se razmatra samo uz dostavljenu urednu dokumentaciju (zahtjev, obrazloženje, dokazi i sl.). Povjerenstvo je dužno u roku od tri (3) radna dana na zaprimljeni prigovor dostaviti odgovor.

 

Povjerenstvo nakon isteka roka za rješavanje prigovora predlaže rektoru konačne rang-liste studenata dobitnika stipendije  za svaku kategoriju, uključujući i studente kojima je prihvaćen prigovor.

 

Konačne rang-liste studenata dobitnika stipendije objavljuju se najkasnije trideset (30) dana od objave Natječaja na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Sveučilišta.

 

Rektor na prijedlog Povjerenstva u roku od najviše tri (3) dana od zaprimanja prijedloga Povjerenstva donosi Odluku o dodjeli dobitnika stipendija na temelju konačnih rang-listi.

 

XV.

Za vrijeme ostvarivanja prava na dobivenu stipendiju po kategorijama (A, B, C, D, E i F) student ne može primati ni jednu drugu stipendiju koja se financira iz drugih izvora osim u Kategoriji A (za izvrsnost postignutoga uspjeha tijekom studija).

 

Ukoliko se student prijavio za dodjelu stipendija u jednu ili više Kategorija i ako mu je dodijeljena stipendija u jednoj ili više Kategorija, može ostvariti pravo na samo jednu stipendiju u Kategoriji koju predloži Povjerenstvo.

 

 

Objava Natječaja i rok prijave

 

XVI.

Natječaj se objavljuje se na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Sveučilišta.

 

Prijave na Natječaj studenti podnose se u roku od petnaest (15) dana od dana objave Natječaja.
Obrazac za prijavu dostupan je na poveznici.

 

 

                                                                                               PROREKTOR ZA ZNANOST

                                                                                               prof. dr. sc. Roberto Antolović

Hrvatsko katoličko sveučilište