NATJEČAJ

ZA DODJELU STIPENDIJA

U AKADEMSKOJ GODINI 2021./2022.

 

 

I.

Hrvatsko katoličko sveučilište (dalje u tekstu: Sveučilište) dodjeljuje šesnaest (16) stipendija u akademskoj godini 2021./2022. i to deset (10) stipendija iz novčanih sredstava osiguranih iz donacije Marka Franovića, jedna (1) stipendija iz novčanih sredstava drugih donatora i pet (5) stipendija iz osiguranih novčanih sredstava Sveučilišta.

 

II.

Sveučilište raspisuje ovaj Natječaj za dodjelu šesnaest (16) stipendija u sljedećim kategorijama:

 1. Kategorija A (za studentsku izvrsnost) – deset (10) stipendija
 2. Kategorija B (za studente vrhunske sportaše) – jedna (1) stipendija
 3. Kategorija C (za studente slabijeg socio-ekonomskoga statusa) – dvije (2) stipendije
 4. Kategorija D (za studente s invaliditetom) – jedna (1) stipendija
 5. Kategorija E (za studente bez odgovarajuće roditeljske skrbi) – jedna (1) stipendija
 6. Kategorija F (za studente djecu hrvatskih branitelja iz Domovinskoga rata) – jedna (1) stipendija

 

Uvjeti za dodjelu stipendija

III.

Pravo na stipendije imaju redoviti studenti Sveučilišta upisani na preddiplomske sveučilišne studije i diplomske sveučilišne studije koje Sveučilište izvodi pod uvjetima određenim Pravilnikom o dodjeli stipendija studentima Hrvatskog katoličkog sveučilišta i Odlukom o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na stipendije u akademskoj godini 2021./2022. (u daljnjem tekstu: studenti).

 

Za dodjelu stipendija mogu se natjecati redoviti studenti koji ispunjavaju sljedeće opće uvjete:

 1. da su upisom na studije koje izvodi Sveučilište stekli status redovitoga studenta;
 2. da su hrvatski državljani, državljani Europske unije s prijavljenim boravkom u Republici Hrvatskoj, osobe koje imaju odobren status stranca na stalnome boravku u Republici Hrvatskoj ili osobe sukladno Zakonu o međunarodnoj i privremenoj zaštiti (N.N. br. 70/15, 127/17);
 3. da u dosadašnjem tijeku studiranja nisu ponavljali godinu;
 4. da nemaju upisano mirovanje obveza u akademskoj godini u kojoj se dodjeljuje stipendija.

 

Kategorija A (za studentsku izvrsnost)

 

IV.

Na Natječaj za dodjelu stipendija koje spadaju u kategoriju izvrsnosti (Kategorija A) mogu se prijaviti redoviti studenti koji ispunjavaju opće uvjete te dodatne uvjete i to:

– da su upisali višu godinu određene razine studija;

– da su u prethodnoj akademskoj godini izvršili sve obveze u skladu sa studijskim programom i izvedbenim planom nastave;

– da su tijekom izvođenja studija na temelju studijskoga programa i izvedbenog plana nastave ukupno stekli broj ECTS bodova koji podijeljen s brojem upisanih prethodnih akademskih godina iznosi minimalno 60 ECTS bodova, ne uključujući tekuću akademsku godinu.

 

Tijekom prijave na natječaj student prilaže Potvrdu o stečenim ECTS bodovima za prethodnu akademsku godinu, izdanu u Službi za studentska pitanja Hrvatskog katoličkog sveučilišta, koja sadrži:

 1. Potvrdu o izvršenju svih obveza sukladno studijskom programu i izvedbenom planu nastave za prethodnu akademsku godinu te da je na 1. godini ostvario najmanje 60 ECTS bodova te na 2. godini najmanje 120 ECTS bodova.

 

Na temelju pristigle dokumentacije stečenih ocjena i ECTS bodova prethodne godine studija  vrši se bodovanje pristigle dokumentacije s naglaskom na izračunatom težinskom prosjeku ocjena po studijskim odjelima i razini studija (preddiplomski i diplomski). Broj bodova za pristupnike s pojedinog studijskog odjela i razine studija računa se kao omjer težinskog prosjeka ocjena pristupnika i najvećeg težinskog prosjeka ocjena s tog studijskog odjela i razine studija, pomnožen sa sto (100).

 

Kategorija B (za studente vrhunske sportaše)

 

V.

Na Natječaj za dodjelu stipendija koje spadaju u kategoriju studenti vrhunski sportaši (Kategorija B) mogu se prijaviti redoviti studenti koji ispunjavaju opće uvjete te dodatne uvjete:

– da su kategorizirani kao vrhunski sportaši u kategoriji sportaša (I. – III. kategorija);

– da je priloženo motivacijsko pismo (do dvije kartice teksta).

 

Tijekom prijave na natječaj student prilaže:

 1. Potvrdu o statusu vrhunskog sportaša (I. do III. kategorija) Hrvatskog olimpijskog odbora,

Utvrđeni bodovi prema Kategoriji:

 • Kategorija I. iznosi 35 bodova
 • Kategorija II. iznosi 30 bodova
 • Kategorija III. iznosi 25 bodova
 1. Potvrdu sportskog kluba da je student aktivan sportaš;
 2. Motivacijsko pismo iznosi do 30 bodova.

 

Bodovanje motivacijskog pisma računa se kao zbroj bodova dodijeljen od svakog pojedinog člana Povjerenstva/broj članova Povjerenstva.

Na temelju pristigle dokumentacije studenta da je kategoriziran kao vrhunski sportaš u kategoriji sportaša (I – III kategorija), potvrde sportskog kluba da je student aktivni sportaš i motivacijskog pisma utvrđuje se broj bodova pojedinog pristupnika.

 

Kategorija C (za studente slabijeg socio-ekonomskoga statusa)

 

VI.

Na Natječaj za dodjelu stipendija koje spadaju u kategoriju studenata slabijeg socio-ekonomskoga statusa (Kategorija C) mogu se prijaviti redoviti studenti koji ispunjavaju opće uvjete te dodatne uvjete:

– da prosječni mjesečni prihodi po članu obitelji u zajedničkom kućanstvu ne prelazi 65% proračunske osnovice u Republici Hrvatskoj koja se utvrđuje svake godine odgovarajućim propisom;

– da je priložena Izjava o članovima obitelji;

– da je priloženo motivacijsko pismo (do dvije kartice teksta).

 

Prosječni mjesečni prihod za Studente čije obitelji imaju prebivalište ili boravište izvan Republike Hrvatske utvrđivat će se na način da će se njihov prosječni mjesečni prihod ostvaren u matičnoj zemlji množiti s odgovarajućim koeficijentom uzimajući u obzir prosječne isplaćene neto plaće i troškove života u toj zemlji u odnosu na prosječne isplaćene neto plaće i troškove života u Republici Hrvatskoj.

 

Tijekom prijave na natječaj student prilaže:

 1. Izjavu o članovima zajedničkog kućanstva;
 2. Potvrdu o visini dohotka i primitaka nadležne Porezne uprave za svakog člana zajedničkog kućanstva;
 3. Potvrdu o visini ukupno isplaćene mirovine za 2020. godinu (studenti s prebivalištem izvan RH);
 4. Motivacijsko pismo iznosi do 30 bodova.

 

Bodovanje motivacijskog pisma računa se kao zbroj bodova dodijeljen od svakog pojedinog člana Povjerenstva/broj članova Povjerenstva.

 

Na temelju pristigle dokumentacije studenta: iznosa prosječnog mjesečnog prihoda da prosječni mjesečni prihodi po članu obitelji u zajedničkom kućanstvu ne prelaze 65% proračunske osnovice koja se utvrđuje svake godine odgovarajućim propisom, iznosom mjesečnoga prihoda članova obitelji i izjavom o članovima obitelji na način (1 – godišnji prihod po članu obitelji / 65% proračunske osnovice za 2020. godinu) x 100. Prosječni godišnji prihod po članu obitelji dobiva se množenjem iznosa mjesečnoga prihoda svih članova obitelji x 12 mjeseci.

 

Kategorija D (za studente s invaliditetom)

 

VII.

Na Natječaj za dodjelu stipendija koje spadaju u kategoriju studenata s invaliditetom (Kategorija D) mogu se prijaviti redoviti studenti koji ispunjavaju opće uvjete te dodatne uvjete:

– da je utvrđeno postojanje tjelesnog oštećenja i stupanj invaliditeta od nadležne ustanove;

– da je priloženo motivacijsko pismo (do dvije kartice teksta).

 

Tijekom prijave na natječaj student prilaže:

 1. Potvrdu o utvrđenom postojanju tjelesnog oštećenja i stupanj invaliditeta od nadležne ustanove;
 2. Motivacijsko pismo iznosi do 30 bodova.

 

Bodovanje motivacijskog pisma računa se kao zbroj bodova dodijeljen od svakog pojedinog člana Povjerenstva/broj članova Povjerenstva.

 

Na temelju pristigle dokumentacije o  utvrđenju postojanja tjelesnog oštećenja od nadležne ustanove i motivacijskog pisma utvrđuje se broj bodova pojedinog pristupnika.

Stupanj invaliditeta:

do 100% invaliditeta = 100 bodova

do 90% invaliditeta = 90 bodova

do 80% invaliditeta = 80 bodova

do 70% invaliditeta = 70 bodova

do 60% invaliditeta = 60 bodova

 

Kategorija E (za studente bez odgovarajuće roditeljske skrbi)

 

VIII.

Na Natječaj za dodjelu stipendija koje spadaju u kategoriju studenata bez odgovarajuće roditeljske skrbi (Kategorija E) mogu se prijaviti redoviti studenti koji ispunjavaju opće uvjete te dodatne uvjete:

– da je student do punoljetnosti bio smješten u dom socijalne skrbi ili udomiteljsku obitelj;

– da je priloženo motivacijsko pismo (do dvije kartice teksta).

 

Tijekom prijave na natječaj student prilaže:

 1. Potvrdu da je do punoljetnosti bio smješten u dom socijalne skrbi ili udomiteljsku obitelj izdanu od nadležne ustanove (Centra za socijalnu skrb po mjestu prebivališta);
 2. Vlastoručno potpisanu Izjavu o trenutnom statusu (način uzdržavanja) studenta:
 • Samostalno se uzdržava = 100 bodova
 • Organizirano stanovanje = 60 bodova
 • Živi u udomiteljskoj obitelji = 40 boda;
 1. Motivacijsko pismo iznosi do 30 bodova.

 

Bodovanje motivacijskog pisma računa se kao zbroj bodova dodijeljen od svakog pojedinog člana Povjerenstva/broj članova Povjerenstva.

 

Na temelju pristigle dokumentacije kojom je utvrđeno da je student do punoljetnosti bio smješten u dom socijalne skrbi ili udomiteljsku obitelj, izjave o trenutnom statusu i motivacijskog pisma vrši se bodovanje pristigle dokumentacije.

 

Kategorija F (za studente djecu hrvatskih branitelja iz Domovinskoga rata)

 

IX.

Na natječaj za dodjelu stipendija u Kategoriji F za studente djecu hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata mogu se prijaviti studenti koji ispunjavaju opće uvjete te sljedeće dodatne uvjete:

– da je priložen dokaz o statusu roditelja hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata iz kojeg je razvidan status dragovoljca ili preslika drugostupanjskog rješenja o statusu hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata ili potvrda o statusu djeteta smrtno stradalog, zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata ili potvrda o sudjelovanju u obrani suvereniteta RH najmanje 100 dana u borbenom sektoru, koji izdaje nadležno tijelo državne uprave;

– kopija rodnog lista studenta

– da je priloženo motivacijsko pismo (do dvije kartice teksta).

 

Tijekom prijave na natječaj student prilaže:

 1. Potvrdu o statusu hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata koju izdaje nadležno tijelo državne uprave;
 2. Motivacijsko pismo do 50 bodova.

 

Bodovanje motivacijskog pisma računa se kao zbroj bodova dodijeljen od svakog pojedinog člana Povjerenstva/broj članova Povjerenstva.

Na temelju pristigle dokumentacije: Potvrde o statusu djeteta hrvatskog branitelja, izjave o članovima zajedničkog kućanstva i motivacijskog pisma utvrđuje se broj bodova za pristupnike.

 

X.

Stipendije se dodjeljuju prema rang-listama studenata prijavljenih na Natječaj za dodjelu stipendija koje se utvrđuju za svaku pojedinu kategoriju stipendija (A, B, C, D, E i F).

 

Novčani iznos stipendija

 

XI.

Stipendija se isplaćuje u utvrđenome iznosu od 1.200,00 kn mjesečno u akademskoj godini 2021./2022. (od listopada do srpnja) do 15. u mjesecu na osnovu osiguranih novčanih sredstava, te potpisanog Ugovora između Sveučilišta i studenta na IBAN žiro-račun korisnika stipendije.

 

Prijave na Natječaj

 

XII.

Prijave na Natječaj podnose se putem Službe za studentska pitanja na Obrascu prijave uz tražene dokaze o ispunjavanju uvjeta. Prijave se smatraju valjanima ako su podnesene s potpunom dokumentacijom i dokazima na način i u roku koji je propisan natječajem.

 

Nevaljane i nepotpune prijave neće se razmatrati.

 

Dostavljena dokumentacija ne vraća se podnositelju prijave.

 

XIII.

Prijavom na Natječaj pristupnici su izričito suglasni da Hrvatsko katoličko sveučilište kao voditelj obrade osobnih podataka može prikupljati i obrađivati podatke u svrhu provođenja postupka za dodjelu stipendija u akademskoj godini 2021./2022.

 

Sveučilište će osobne podatke pristupnika prikupljati i obrađivati sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka (EU 2016/679), Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (Narodne novine, broj 42/2018) te Pravilnika o obradi i zaštiti osobnih podataka Hrvatskog katoličkog sveučilišta i samo u mjeri u kojoj je to potrebno za vrednovanje pristupnika sukladno uvjetima ovog Natječaja.

 

Prikupljeni osobni podaci pristupnika neće se koristiti ni obrađivati u druge svrhe.

 

Postupak odabira

 

XIV.

U roku od petnaest (15) dana od dana završetka Natječaja na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama Sveučilišta objavljuju se privremene rang-liste kandidata za svaku kategoriju.

U roku od tri (3) radna dana od dana objavljivanja privremenih rang-lista, studenti kojima nije dodijeljena stipendija mogu Povjerenstvu putem Službe za studentska pitanja podnijeti pisani prigovor. Prigovor se razmatra samo uz dostavljenu urednu dokumentaciju (zahtjev, obrazloženje, dokazi i sl.). Povjerenstvo je dužno u roku od tri (3) radna dana na zaprimljeni prigovor dostaviti odgovor.

 

Povjerenstvo nakon isteka roka za rješavanje prigovora predlaže rektoru konačne rang-liste kandidata za svaku kategoriju, uključujući i studente kojima je prihvaćen prigovor.

 

Konačne rang-liste objavljuju se najkasnije trideset (30) dana od objave Natječaja na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Sveučilišta.

 

Rektor na prijedlog Povjerenstva u roku od najviše tri (3) dana od zaprimanja prijedloga Povjerenstva donosi Odluku o dodjeli dobitnika stipendija na temelju konačnih rang-listi.

 

XV.

Za vrijeme ostvarivanja prava na dobivenu stipendiju po kategorijama (A, B, C, D, E i F) student ne može primati ni jednu drugu stipendiju koja se financira iz drugih izvora osim u kategoriji A (za izvrsnost postignutoga uspjeha tijekom studija).

 

Ukoliko se student prijavio za dodjelu stipendija u jednu ili više Kategorija i ako mu je dodijeljena stipendija u jednoj ili više Kategorija, može ostvariti pravo na samo jednu stipendiju u Kategoriji koju predloži Povjerenstvo.

 

Objava Natječaja i rok prijave

 

XVI.

Natječaj za dodjelu stipendija u akademskoj godini 2021./2022. objavljuje se na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Sveučilišta.

 

Prijave na Natječaj podnose se u roku od petnaest (15) dana od dana objave Natječaja.

 

 

 

HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE

 

 

Hrvatsko katoličko sveučilište