NATJEČAJ

ZA DODJELU PRIZNANJA STUDENTIMA SVEUČILIŠNOG ODJELA ZA SESTRINSTVO

U AKADEMSKOJ GODINI 2022./2023.

Cilj priznanja je promicanje izvrsnosti i akademskog uspjeha studenata Sveučilišnog odjela za sestrinstvo Hrvatskog katoličkog sveučilišta (dalje u tekstu: Odjel).

Raspisuje se Natječaj za dodjelu priznanja studentima Sveučilišnog odjela za sestrinstvo Hrvatskog katoličkog sveučilišta u akademskoj godini 2022./2023. za sljedeće kategorije:

 • najbolji akademski uspjeh ostvaren u godini studija,
 • najbolji diplomski rad,
 • izniman izvannastavni angažman tijekom akademske godine.

Pravo natjecanja za dodjelu priznanja imaju studenti Odjela svih godina i razina studija te magistri sestrinstva koji su diplomirali u akademskoj godini 2022./2023..

Odluku o dodjeli priznanja Odjela donosi Vijeće Sveučilišnog odjela za sestrinstvo na prijedlog Povjerenstva za provođenje postupka i predlaganje dodjele priznanja Odjela (dalje u tekstu: Odjelno povjerenstvo).

Priznanje se sastoji od povelje i dodjeljuje se u sklopu obilježavanja Dana Odjela.

1. Najbolji akademski uspjeh ostvaren u akademskoj godini 2022./2023.

Priznanje za najbolji akademski uspjeh ostvaren u godini studija dodjeljuje se kandidatu svake godine i razine studija i usmjerenja kojeg izvodi Odjel za akademski uspjeh ostvaren tijekom akademske godine 2022./2023.

Uvjeti za dodjelu priznanja za najbolji akademski uspjeh ostvaren u akademskoj godini 2022./2023. su:

 • da je student ostvario najviši težinski prosjek ocjena (računa se na tri decimale);
 • da je student ostvario težinski prosjek od najmanje 4,0;
 • da student nije ponavljao godinu;
 • da je student izvršio sve obveze iz prethodne akademske godine predviđene studijskim programom i izvedbenim planom nastave;
 • da studentu tijekom studija nije izrečena stegovna mjera.

Ovlašteni prijavitelj: Služba za studentska pitanja.

Dodjeljuje se jedno priznanje po godini i razini studija.

2. Najbolji diplomski rad

Priznanje za najbolji diplomski rad dodjeljuje se magistru za diplomski rad obranjen u akademskoj godini 2022./2023.

Uvjeti za dodjelu priznanja za najbolji diplomski rad su:

 • da magistar nije ponavljao godinu studija, pri čemu se smatra da kandidat nije ponavljao godinu ako je do kraja druge godine diplomskog studija položio sve propisane ispite osim obrane diplomskog rada;
 • da magistru tijekom studija nije izrečena stegovna mjera.

Ovlašteni prijavitelj: mentor ili predsjednik povjerenstva za ocjenu i obranu diplomskog rada kojeg se predlaže za priznanje.

Prijavitelj može prijaviti samo jednog kandidata.
Dodjeljuje se jedno priznanje.

3. Priznanje za izniman izvannastavni angažman

Priznanje za izniman izvannastavni angažman u akademskoj godini 2022./2023. Odjel dodjeljuje studentu ili skupini studenata za izvannastavni angažman u cilju promicanja Odjela i struke i to:

 • ako se student istaknuo u organizaciji stručnih, znanstvenih, kulturnih i društvenih događanja;
 • ako je organizirao projekte od iznimnog značaja za sveučilište i Odjel;
 • ako je unaprjeđivao kvalitetu studiranja sudjelovanjem u programima mobilnosti, stručnim radionicama, tribinama, skupovima i sl.;
 • ako se istaknuo u organizaciji nacionalnih ili međunarodnih natjecanja i sl.;
 • ako se istaknuo u vođenju znanstvenih, stručnih, kulturnih, društvenih, debatnih, sportskih ili humanitarnih projekata i sl.;
 • ako je tijekom rada pridonio kvaliteti studentskog i akademskog života, poboljšanju studentskog standarda, vidljivosti akademske zajednice, promociji Sveučilišta i Odjela i sl;
 • ako se istaknuo u promicanju, odnosno popularizaciji Sveučilišta i Odjela i sl.

Ovlašteni prijavitelj: zaposlenici i vanjski suradnici koji izvode nastavu na Odjelu, registrirane studentske organizacije ili predstavnik studenata u Vijeću Sveučilišnog odjela za sestrinstvo. Prijavitelj može prijaviti samo jednog kandidata.

Može se dodijeliti više priznanja.

Podnošenje prijava

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se Odjelnom povjerenstvu putem Službe za studentska pitanja (osobno ili putem e-pošte na: studentska.sluzba@unicath.hr) najkasnije do 1. listopada 2023.

Prilikom podnošenja prijave prijavitelji su dužni priložiti potrebnu dokumentaciju:

– za točku 1. Natječaja
1. . Služba za studentska pitanja u roku propisanom Natječajem, Odjelnom povjerenstvu za provođenje postupka i predlaganje dodjele priznanja Odjela dostavlja popis studenata koji zadovoljavaju propisane uvjete s potrebnim podacima navedenima pod točkom 1.

– za točku 2. Natječaja
1. prijavu u elektroničkom obliku
2. dokazi o: a) ne ponavljanju godine – ako je do kraja druge godine diplomskog studija položio sve propisane ispite osim obrane diplomskog rada;
b) o ne izricanju stegovne mjere (izdaje Služba za studentska pitanja)
3. primjerak elektroničke verzije diplomskog rada u PDF inačici

– za točku 3. Natječaja
1. prijavu u elektroničkom obliku
2. dokaze o izvannastavnom angažmanu

Prijavom na Natječaj prijavitelji i kandidati (studenti i magistri) izričito su suglasni da Hrvatsko katoličko sveučilište kao voditelj obrade podataka može prikupljati i obrađivati podatke u svrhu provođenja procedure za dodjelu priznanja studentima Odjela za sestrinstvo Hrvatskog katoličkog sveučilišta, sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka (EU 2016/679), Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (NN 42/2018) te Pravilnika o obradi i zaštiti osobnih podataka Hrvatskog katoličkog sveučilišta. Sveučilište će osobne podatke pristupnika prikupljati i obrađivati samo u mjeri u kojoj je to potrebno za vrednovanje kandidata te sukladno uvjetima ovog Natječaja. Prikupljeni osobni podaci pristupnika neće se koristiti ni obrađivati u druge svrhe.

PROČELNICA

izv. prof. dr. sc. Marta Čivljak

Hrvatsko katoličko sveučilište