NATJEČAJ
ZA DODJELU PRIZNANJA STUDENTIMA SVEUČILIŠNOG ODJELA ZA PSIHOLOGIJU U AKADEMSKOJ GODINI 2022./2023.

Cilj priznanja je promicanje izvrsnosti i akademskog uspjeha studenata Sveučilišnog odjela za psihologiju Hrvatskog katoličkog sveučilišta (dalje u tekstu: Odjel).

Raspisuje se Natječaj za dodjelu priznanja studentima Sveučilišnog odjela za psihologiju Hrvatskog katoličkog sveučilišta u akademskoj godini 2022./2023. za sljedeće kategorije:

• najbolji akademski uspjeh ostvaren u godini studija,
• najbolji diplomski rad,
• izniman izvannastavni angažman tijekom akademske godine.

Pravo natjecanja za dodjelu priznanja imaju studenti sveučilišnog odjela svih godina i razina studija te magistri psihologije koji su diplomirali u akademskoj godini 2022./2023.

Odluku o dodjeli priznanja Odjela donosi Vijeće Sveučilišnog odjela na prijedlog Povjerenstva za provođenje postupka i predlaganje dodjele priznanja Odjela (dalje u tekstu: Odjelno povjerenstvo).

Priznanje se sastoji od povelje i dodjeljuje se prilikom obilježavanja Dana sveučilišnog odjela.

1. Najbolji akademski uspjeh ostvaren u akademskoj godini 2022./2023.

Priznanje za najbolji akademski uspjeh ostvaren u godini studija dodjeljuje se studentu svake godine i razine studija (i usmjerenja) koji izvodi Odjel za akademski uspjeh ostvaren tijekom akademske godine 2022./2023.
Uvjeti za dodjelu priznanja za najbolji akademski uspjeh ostvaren u akademskoj godini 2022./2023. su:

• da je student ostvario najviši težinski prosjek ocjena (računa se na tri decimale);
• da je student ostvario težinski prosjek najmanje 4,0;
• da student nije ponavljao godinu;
• da je student izvršio sve obveze iz prethodne akademske godine predviđene studijskim programom i izvedbenim planom nastave;
• da studentu tijekom studija nije izrečena stegovna mjera.

Ovlašteni prijavitelj: Služba za studentska pitanja.

Dodjeljuje se jedno priznanje po svakoj godini i svakoj razini studija.

2. Najbolji diplomski rad

Priznanje za najbolji diplomski rad dodjeljuje se magistru za diplomski rad obranjen u akademskoj godini 2022./2023.

Uvjeti za dodjelu priznanja za najbolji diplomski rad su:

• da magistar nije ponavljao godinu studija, pri čemu se smatra da nije ponavljao godinu studija ako je do kraja druge godine sveučilišnog diplomskog studija položio sve propisane ispite osim obrane diplomskoga rada;
• da magistru tijekom studija nije izrečena stegovna mjera.

Ovlašteni prijavitelj: mentor ili predsjednik povjerenstva za ocjenu i obranu diplomskoga rada koji se predlaže za priznanje.

Prijavitelj može prijaviti samo jednog kandidata.
Dodjeljuje se jedno priznanje.

3. Priznanje za izniman izvannastavni angažman

Priznanje za izniman izvannastavni angažman u akademskoj godini 2022./2023. Odjel dodjeljuje studentu ili skupini studenata za izvannastavni angažman u cilju promicanja Odjela i struke i to:
• ako se student istaknuo u organizaciji stručnih, znanstvenih, kulturnih i društvenih događanja;
• ako je organizirao projekte od iznimnog značaja za sveučilište i Odjel;
• ako je unaprjeđivao kvalitetu studiranja sudjelovanjem u programima mobilnosti, stručnim radionicama, tribinama, skupovima i sl.;
• ako se istaknuo u organizaciji nacionalnih ili međunarodnih natjecanja i sl.;
• ako se istaknuo u vođenju znanstvenih, stručnih, kulturnih, društvenih, debatnih, sportskih ili humanitarnih projekata i sl.;
• ako je tijekom rada doprinio kvaliteti studentskog i akademskog života, poboljšanju studentskog standarda, vidljivosti akademske zajednice, promociji Sveučilišta i Odjela i sl;
• ako se istaknuo u promicanju, odnosno popularizaciji Sveučilišta i Odjela i sl.

Ovlašteni prijavitelj: zaposlenici i vanjski suradnici koji izvode nastavu na Odjelu, registrirane studentske organizacije ili predstavnik studenata u Vijeću Sveučilišnog odjela. Prijavitelj može prijaviti samo jednog kandidata.

Može se dodijeliti više priznanja.

Podnošenje prijava

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se Odjelnom povjerenstvu putem Službe za studentska pitanja (osobno ili putem e-pošte na: studentska.sluzba@unicath.hr) najkasnije do 5. travnja 2024. godine.

Prilikom podnošenja prijave prijavitelji su dužni priložiti potrebnu dokumentaciju:

– za točku 1. Natječaja:
1. Služba za studentska pitanja u roku propisanom Natječajem, Odjelnom povjerenstvu za provođenje postupka i predlaganje dodjele priznanja Odjela dostavlja popis studenata koji zadovoljavaju propisane uvjete s potrebnim podatcima navedenima pod točkom 1.

– za točku 2. Natječaja:
1. prijavu u elektroničkom obliku
2. dokazi o: a) ne ponavljanju godine – ako je do kraja druge godine sveučilišnog diplomskog studija položio sve propisane ispite osim obrane diplomskog rada;
b) o ne izricanju stegovne mjere (zahtjev predati u Službu za studentska pitanja)
3. primjerak elektroničke verzije diplomskog rada u PDF inačici

– za točku 3. Natječaja:
1. prijavu u elektroničkom obliku
2. dokaze o izvannastavnom angažmanu

Prijavom na Natječaj prijavitelji i kandidati (studenti i magistri) izričito su suglasni da Hrvatsko katoličko sveučilište kao voditelj obrade podataka može prikupljati i obrađivati podatke u svrhu provođenja procedure za dodjelu priznanja studentima Sveučilišnog odjela za psihologiju Hrvatskog katoličkog sveučilišta, sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka (EU 2016/679), Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (NN 42/2018) te Pravilnika o obradi i zaštiti osobnih podataka Hrvatskog katoličkog sveučilišta. Sveučilište će osobne podatke pristupnika prikupljati i obrađivati samo u mjeri u kojoj je to potrebno za vrednovanje kandidata te sukladno uvjetima ovog Natječaja. Prikupljeni osobni podaci pristupnika neće se koristiti ni obrađivati u druge svrhe.

 

PROČELNIK

doc. dr. sc. Dragan Glavaš

Hrvatsko katoličko sveučilište