HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE

Ilica 242

10000 Zagreb

 

Hrvatsko katoličko sveučilište na temelju Odluke Senata   raspisuje

 

N A T J E Č A J

 

  1. za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje docent i na radno mjesto docent u znanstvenom području biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje javno zdravstvo i zdravstvena zaštita
  2. za izbor jednog suradnika u suradničko zvanje poslijedoktorand i na radno mjesto poslijedoktorand u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje psihologija, znanstvena grana psihologija rada
  3. za izbor jednog suradnika u suradničko zvanje poslijedoktorand i na radno mjesto poslijedoktorand u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje psihologija, znanstvena grana školska psihologija i psihologija obrazovanja
  4. za izbor jednog nastavnika u nastavno zvanje viši predavač i na radno mjesto viši predavač (u dijelu radnog vremena 20 %) u znanstvenom području biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, znanstvena grana sestrinstvo
  5. za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje docent i na radno mjesto docent (u dijelu radnom vremenu  20 %) u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo
  1. za izbor jednog nastavnika u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docent, bez zasnivanja radnog odnosa, u znanstvenom području biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje farmacija, grana medicinska biokemija
  2. za izbor jednog nastavnika u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docent, bez zasnivanja radnog odnosa, u znanstvenom području biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje farmacija, grana medicinska biokemija
  3. za izbor jednog nastavnika u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docent, bez zasnivanja radnog odnosa, u znanstvenom području biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, grana kirurgija.

 

Pristupnici natječaja moraju ispunjavati uvjete utvrđene Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine, broj 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15, 131/17), Odlukom o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i znanstveno-stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja (Narodne novine, broj 122/17), Pravilnikom o izboru u znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna, nastavna, suradnička i stručna zvanja i odgovarajuća radna mjesta te drugim aktima Sveučilišta.

 

Prijava na natječaj mora sadržavati:

– životopis,

– presliku domovnice ili drugog dokaza o državljanstvu,

– presliku dokaza o stečenom akademskom nazivu i stupnju,

– presliku odluke o izboru u odgovarajuće znanstveno zvanje,  

– prikaz znanstvene, nastavne i stručne djelatnosti uz odgovarajuće dokaze,

– popis znanstvenih i stručnih radova,

– separate radova (za točke: 1., 5., 6., 7. 8.)

– uvjerenje da se protiv pristupnika ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci).

 

Prijava na natječaj s uz priloženu navedenu dokumentaciju obvezno se prilaže i u elektroničkom obliku (CD).

Rok za podnošenje prijave je 30 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama.

Na natječaj se pod jednakim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola.

Na natječaj se ne može prijaviti osoba za čiji prijam postoje zakonske prepreke.

U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zakonske prepreke.

Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta navedeni su na mrežnoj stranici Hrvatskog katoličkog sveučilišta https://www.unicath.hr/dokumenti.

Pristupnici, koji se na temelju posebnih propisa pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja, obvezni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te priložiti sve dokaze koje posebni propisi propisuju za ostvarivanje tog prava.

Za pristupnike koji se u prijavi na natječaj pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, broj 121/17, 98/19), popis dokaza potreban za ostvarivanje tog prava dostupan je na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Prijavom na natječaj pristupnici su izričito suglasni da Hrvatsko katoličko sveučilište kao voditelj obrade osobnih podataka može prikupljati i obrađivati podatke u svrhu provođenja postupka za zapošljavanje. Hrvatsko katoličko sveučilište osobne podatke pristupnika prikuplja i obrađuje sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka (EU 2016/679), Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (Narodne novine, broj 42/18) i Pravilnika o obradi i zaštiti osobnih podataka Hrvatskog katoličkog sveučilišta te samo u mjeri u kojoj je to potrebno za vrednovanje pristupnika sukladno uvjetima ovog Natječaja. Prikupljeni osobni podaci pristupnika neće se koristiti ni obrađivati u druge svrhe.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostaviti putem pošte na adresu: Hrvatsko katoličko sveučilište, Zagreb, Ilica 242, s naznakom: ”ZA NATJEČAJ POD TOČKOM __”.

 

 

 

Hrvatsko katoličko sveučilište

KLASA: 100-01/21-02/10

URBROJ: 498-03-01-02/2-21-01

 

Zagreb, 7. prosinca 2021. godine

 

 

 

                                                                      PROREKTOR ZA ORGANIZACIJU I POSLOVANJE

                                                                    prof. dr. sc. Gordan Črpić

Hrvatsko katoličko sveučilište