Na temelju članka 48. stavka 1. Statuta Hrvatskog katoličkog sveučilišta, Hrvatsko katoličko sveučilište raspisuje

N A T J E Č A J

 

  1. izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju docent i više i na radno mjesto docent i više iz područja prirodnih znanosti, znanstveno polje biologija, grana genetika, evolucija i filogenija

 

Pristupnici su pored općih uvjeta propisanih Zakonom o radu dužni ispunjavati i uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, drugim važećim propisima, te općim aktima Hrvatskog katoličkog sveučilišta.

Na natječaj se pod jednakim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostaviti putem pošte na adresu:

Hrvatsko katoličko sveučilište, Zagreb, Ilica 242, s naznakom: „ZA NATJEČAJ“.

 

Prijavi na natječaj pristupnici prilažu:

–          životopis,

–          dokaz o državljanstvu Republike Hrvatske,

–          dokaz o stručnoj spremi i akademskom stupnju,

–          presliku Odluke o izboru u odgovarajuće znanstveno i znanstveno-nastavno zvanje,

–          izvješće o objavljenim stručnim i znanstvenim radovima, te nastavnoj djelatnosti,

–          uvjerenje da protiv pristupnika nije pokrenut kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci).

 

Rok za podnošenje prijava s dokazima je 15 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama.

Nepravodobne prijave i prijave bez dokaza o ispunjavanju uvjeta neće se razmatrati.

 

 

 

                                                                                                                 Hrvatsko katoličko sveučilište

 

Hrvatsko katoličko sveučilište