Na temelju članka 48. stavka 1. Statuta Hrvatskog katoličkog sveučilišta, Hrvatsko katoličko sveučilište raspisuje

 

N A T J E Č A J

 

  1. za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju docent i više i na radno mjesto docent i više iz znanstvenog područja Biomedicine i zdravstva, znanstvene grane kliničke medicinske znanosti na Studijskom odjelu psihologije;
  2. za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju docent i više i na radno mjesto docent i više iz znanstvenog područja Prirodne znanosti-fizika na Studijskom odjelu psihologije;
  3. za izbor jednog nastavnika u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docent iz znanstvenog područja Društvenih znanosti-polje ekonomije na Studijskom odjelu sociologije.

 

Pristupnici su pored općih uvjeta propisanih Zakonom o radu dužni ispunjavati i uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, drugim važećim propisima, te općim aktima Hrvatskog katoličkog sveučilišta.

 

Na natječaj se pod jednakim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola.

 

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostaviti putem pošte na adresu:

Hrvatsko katoličko sveučilište, Zagreb, Ilica 242, s naznakom: „ZA NATJEČAJ“.

 

Prijavi na natječaj pristupnici za izbor u znanstveno-nastavno zvanje prilažu:

–                     životopis,

–                     dokaz o državljanstvu Republike Hrvatske,

–                     dokaz o stručnoj spremi i akademskom stupnju,

–                     presliku Odluke o izboru u odgovarajuće znanstveno-nastavno zvanje (ukoliko je proveden postupak izbora ili dokaz da je postupak u tijeku),

–                     izvješće o objavljenim stručnim i znanstvenim radovima,

–                     uvjerenje da protiv pristupnika nije pokrenut kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci).

 

Rok za podnošenje prijava s dokazima je 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama.

Nepravodobne prijave i prijave bez dokaza o ispunjavanju uvjeta neće se razmatrati.

 

 

 

                                                                                                                 Hrvatsko katoličko sveučilište 

 

Hrvatsko katoličko sveučilište