Na temelju članka 20. Pravilnika o ustroju i o radu Hrvatskoga katoličkog sveučilišta, raspisuje se

 

 

N A T J E Č A J

 

za zasnivanje radnog odnosa za radna mjesta:

1. Stručni savjetnik za suradnju i razvojne projekte, na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom -1 izvršitelj

Uvjeti:

Osim ispunjavanja općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa pristupnici trebaju ispunjavati sljedeće uvjete:

– završen diplomski sveučilišni studij iz područja društvenih znanosti,

– znanje dva strana jezika od kojih dobro znanje engleskog jezika,

– poznavanje rada na računalu,

– najmanje 3 godine radnog iskustva na sličnim poslovima.

2. Stručni suradnik za rad u knjižnici, na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom-1 izvršitelj

Uvjeti:

Osim ispunjavanja općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa pristupnici trebaju ispunjavati sljedeće uvjete:

– završen diplomski sveučilišni studij iz područja društvenih znanosti,

– znanje stranog jezika,

– poznavanje rada na računalu.

3. Stručni savjetnik za rad u studentskoj službi, na određeno vrijeme s punim radnim vremenom-1 izvršitelj

Uvjeti:

Osim ispunjavanja općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa pristupnici trebaju ispunjavati sljedeće uvjete:

-završen diplomski sveučilišni studij,

– znanje stranog jezika,

– poznavanje rada na računalu,

– najmanje godinu radnog iskustva na sličnim poslovima.

4. Spremač na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom-1 izvršitelj

Uvjeti:

Osim ispunjavanja općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa pristupnici trebaju ispunjavati sljedeće uvjete:

-završena osnovna škola.

 

Na natječaj se pod jednakim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola.

Prijavi na natječaj potrebno je priložiti:

– zamolbu,

– životopis,

– dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku osobne iskaznice ili domovnice),

– dokaz o stručnoj spremi (presliku svjedodžbe ili diplome),

– presliku radne knjižice,

–uvjerenje (ne starije od 6 mjeseci) da se protiv pristupnika ne vodi kazneni postupak i da nije pravomoćno osuđivan za kaznena djela

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostaviti  na adresu: Hrvatsko katoličko sveučilište, Zagreb, Ilica 242, s naznakom: „ZA NATJEČAJ“.

Rok za podnošenje prijava s dokazima o ispunjavanju uvjeta je 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama.

Nepravodobne prijave i prijave bez dokaza o ispunjavanju uvjeta neće se razmatrati. Hrvatsko katoličko sveučilište pridržava pravo pozvati pristupnike na usmenu i pismenu provjeru znanja. Pristupnici će biti obaviješteni o sadržaju i vremenu pismene i usmene provjere na web stranici Hrvatskoga katoličkog sveučilišta www.hks2015.unicath.hr.

O rezultatima natječaja pristupnici će biti obaviješteni u zakonskom roku.

 

 

 

 

Hrvatsko katoličko sveučilište

 

 

Hrvatsko katoličko sveučilište