1. Voditelj Ureda u Uredu za projekte, infrastrukturne projekte i razvoj na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom uz probni rad od 6 mjeseci- 1 izvršitelj

Osim ispunjavanja općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa pristupnici trebaju ispunjavati i sljedeće uvjete:

– završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij,

– najmanje tri godine radnog iskustva na poslovima rada na znanstvenim i stručnim projektima,

– poznavanje dvaju svjetskih jezika (obvezan engleski jezik),

– poznavanje rada na osobnom računalu.

  1. Viši stručni referent (tajnik) u Službi za stručno administrativne i tehničke poslove, Odjelu za pravne, kadrovske i poslove studija, na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom uz probni rad od 6 mjeseci- 2 izvršitelja

Osim ispunjavanja općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa pristupnici trebaju ispunjavati i sljedeće uvjete:

– završen preddiplomski studij društvenog ili humanističkog područja,

– najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,

– poznavanje rada na osobnom računalu.

  1. Stručni suradnik u Službi za studentska pitanja, Odjelu za preddiplomski i diplomski studij i polaznike cjeloživotnog obrazovanja, Odsjek za preddiplomski i diplomski studij, na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom uz probni rad od 6 mjeseci- 1 izvršitelj

Osim ispunjavanja općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa pristupnici trebaju ispunjavati i sljedeće uvjete:

– završen diplomski sveučilišni studij društvenog ili humanističkog područja,

– najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,

– poznavanje jednog svjetskog jezika.

– poznavanje rada na osobnom računalu.

  1. arhivist u Službi za stručno administrativne i tehničke poslove, Odjelu za opće i tehničke poslove, Odsjek za arhivu, na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom uz probni rad od 6 mjeseci- 1 izvršitelj

Osim ispunjavanja općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa pristupnici trebaju ispunjavati i sljedeće uvjete:

– završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij društvenog ili humanističkog područja,

– položen stručni ispit za arhivista,

– najmanje tri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,

– poznavanje jednog svjetskog jezika (prednost ima engleski jezik),

– poznavanje rada na osobnom računalu.

 

Uz prijavu na natječaj pristupnici moraju priložiti:

– životopis,

– domovnicu ili drugi dokaz o državljanstvu,

– dokaz o stjecanju akademskog naziva i stupnja,

– uvjerenje nadležnog suda da se protiv pristupnika ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci) i

– elektronički zapis, odnosno presliku potvrde o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje.

 

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora pristupnik će predočiti izvornik.

Za pristupnika koji ne pristupi testiranju, smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj. Pristupnici će biti obaviješteni o sadržaju i vremenu pismene i/ili usmene provjere na mrežnoj stranici Hrvatskog katoličkog sveučilišta www.unicath.hr. O rezultatima natječaja pristupnici će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.

Osobe koje podnesu nepotpune ili nepravovremene prijave na natječaj ne smatraju se pristupnicima prijavljenim na natječaj.

 

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama.

 

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostaviti putem pošte na adresu:

Hrvatsko katoličko sveučilište, Zagreb, Ilica 242, s naznakom: ”ZA NATJEČAJ”.

 

 

 

Hrvatsko katoličko sveučilište