Na temelju članka 48. stavka 1. Statuta Hrvatskog katoličkog sveučilišta, Hrvatsko katoličko sveučilište raspisuje

N A T J E Č A J

 

 1. za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju docent i više na radno mjesto docent i više iz znanstvenog područja Humanističkih znanosti, znanstvenog polja povijest, znanstvene grane hrvatska i svjetska moderna i suvremena povijest na Studijskom odjelu povijesti,
 2. za izbor jednog suradnika u suradničkom zvanju asistent i više na radno mjesto asistent i više iz znanstvenog područja Humanističkih znanosti, znanstvenog polja povijest, znanstvene grane hrvatska i svjetska srednjevjekovna povijest na Studijskom odjelu povijesti,
 3. za izbor jednog suradnika u suradničkom zvanju asistent i više na radno mjesto asistent i više iz znanstvenog područja Humanističkih znanosti, znanstvenog polja povijest, znanstvene grane hrvatska i svjetska ranonovovjekovna povijest na Studijskom odjelu povijesti,
  1. za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju docent i više na radno mjesto docent i više iz znanstvenog područja Humanističkih znanosti, znanstvenog polja povijest, znanstvene grane stara povijest na Studijskom odjelu povijesti,
  2. za izbor jednog suradnika u suradničkom zvanju asistent i više na radno mjesto asistent i više iz znanstvenog područja Humanističkih znanosti, znanstvenog polja povijest, znanstvene grane stara povijest na Studijskom odjelu povijesti,
  3. za izbor jednog nastavnika u znanstvenom zvanju znanstveni suradnik i na radno mjesto znanstveni suradnik iz područja Humanističkih znanosti, znanstvenog polja etnologija i antropologija, znanstvene grane etnologija na Studijskom odjelu sociologije,
  4. za izbor nastavnika u naslovnom zvanju predavač na Studijskom odjelu sociologije.

Pristupnici su pored općih uvjeta propisanih Zakonom o radu dužni ispunjavati i uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, drugim važećim propisima, te općim aktima Hrvatskog katoličkog sveučilišta.

Na natječaj se pod jednakim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostaviti putem pošte na adresu:

Hrvatsko katoličko sveučilište, Zagreb, Ilica 242, s naznakom: „ZA NATJEČAJ“.

Prijavi na natječaj pristupnici za izbor u i znanstveno i znanstveno-nastavno zvanje prilažu:

–                     životopis

–                     dokaz o državljanstvu Republike Hrvatske,

–                     dokaz o stručnoj spremi i akademskom stupnju,

–                     presliku Odluke o izboru u odgovarajuće znanstveno zvanje (ukoliko je proveden postupak izbora ili dokaz da je postupak u tijeku)

–                     presliku Odluke o izboru u odgovarajuće znanstveno-nastavno zvanje (ukoliko je proveden postupak izbora ili dokaz da je postupak u tijeku)

–                     izvješće o objavljenim stručnim i znanstvenim radovima

–                     uvjerenje da protiv pristupnika nije pokrenut kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci).

Prijavi na natječaj pristupnici za izbor u suradničko zvanje prilažu:

–                     životopis,

–                     dokaz o državljanstvu Republike Hrvatske,

–                     dokaz o stručnoj spremi i akademskom stupnju,

–                     potvrdu o uspješnosti studiranja,

–                     potvrdu o upisanom poslijediplomskom doktorskom studiju (ukoliko je pristupnik upisan na poslijediplomski doktorski studij),

–                     izvješće o objavljenim stručnim i znanstvenim radovima,

–                     uvjerenje da protiv pristupnika nije pokrenut kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci).

Rok za podnošenje prijava s dokazima je 15 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama.

Nepravodobne prijave i prijave bez dokaza o ispunjavanju uvjeta neće se razmatrati.

 

 

 

Hrvatsko katoličko sveučilište

 

Hrvatsko katoličko sveučilište