N A T J E Č A J

 

 1. za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje docenta i na radno mjesto docent u znanstvenom području društvenih znanosti, polje psihologija, grana opća psihologija;
 1. za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje docenta i na radno mjesto docent u znanstvenom području humanističkih znanosti, polje povijest, grana hrvatska i svjetska moderna i suvremena povijest;
 2. za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje docenta i na radno mjesto docent u znanstvenom području humanističkih znanosti, polje filologija, grana kroatistika;
 3. za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje docenta i na radno mjesto docent u dijelu radnog vremena (50%) u znanstvenom području biomedicina i zdravstvo, polje temeljne medicinske znanosti, grana anatomija;5. 
 4. za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje docenta i na radno mjesto docent u dijelu radnog vremena (50%) u znanstvenom području biomedicina i zdravstvo, polje kliničke medicinske znanosti, grana anesteziologija, reanimatologija i intenzivno liječenje;
 1. za izbor jednog nastavnika u nastavno zvanje višeg predavača i na radno mjesto viši predavač u znanstvenom području humanističkih znanosti, polje filologija, grana anglistika i germanistika;
 2. za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje docenta i na radno mjesto docent u znanstvenom području humanističke znanosti, polje teologija, grana moralna teologija;
 3. za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora i na radno mjesto izvanredni profesor u znanstvenom području biomedicine i zdravstva, polje temeljne medicinske znanosti, grana imunologija;
 4. za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje docenta i na radno mjesto docent u znanstvenom području društvenih znanosti, polje ekonomija, grana financije;
 5. za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje docenta i na radno mjesto docent u znanstvenom području humanističkih znanosti, polje teologija, grana fundamentalna teologija.

 

Pristupnici moraju ispunjavati uvjete utvrđene Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju.

 

Prijava na natječaj mora sadržavati:

 • životopis,
 • presliku domovnice ili drugog dokaza o državljanstvu,
 • presliku dokaza o stjecanju akademskog naziva i stupnja,
 • presliku odluke o izboru u odgovarajuće znanstveno i znanstveno-nastavno zvanje (osim za točku 6.),
 • prikaz znanstvene, nastavne i stručne djelatnosti uz odgovarajuće dokaze,
 • popis znanstvenih i stručnih radova,
 • separate radova od posljednjeg izbora u znanstveno-nastavno zvanje,
 • uvjerenje da protiv pristupnika nije pokrenut kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci).

 

Prijava na natječaj s natječajnom dokumentacijom obvezno se prilaže i u elektroničkom obliku (CD).

 

Rok za podnošenje prijave je 30 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama.

Na natječaj se pod jednakim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola.

 

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostaviti putem pošte na adresu:

Hrvatsko katoličko sveučilište, Zagreb, Ilica 242, s naznakom: ”ZA NATJEČAJ”.

 

 

 

 

 

 

 

Hrvatsko katoličko sveučilište