HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE
ZAGREB, Ilica 242

Hrvatsko katoličko sveučilište raspisuje

N A T J E Č A J

 

 1. za izbor jednog suradnika u naslovno suradničko zvanje asistent bez zasnivanja radnog odnosa u znanstvenom području biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, grana sestrinstvo;
 2. za izbor jednog nastavnika u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docent bez zasnivanja radnog odnosa u području humanističkih znanosti, polje povijest (grana hrvatska i svjetska srednjovjekovna povijest);
 3. za izbor jednog nastavnika u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docent bez zasnivanja radnog odnosa u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo;
 4. za izbor jednog suradnika u suradničko zvanje poslijedoktorand i na radno mjesto poslijedoktoranda u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje psihologija, znanstvena grana opća psihologija – zamjena za odsutnog zaposlenika;
 5. za izbor jednog suradnika u suradničko zvanje poslijedoktorand i na radno mjesto poslijedoktoranda u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje psihologija, znanstvena grana klinička i zdravstvena psihologija – zamjena za odsutnog zaposlenika.

Pristupnici moraju ispunjavati uvjete utvrđene Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Odlukom o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i znanstveno-stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja te općim aktima Sveučilišta.

Prijava na natječaj mora sadržavati:

 • životopis,
 • preslik domovnice ili drugog dokaza o državljanstvu,
 • preslik dokaza o stjecanju akademskog naziva (za sve točke natječaja) i stupnja (osim za točku 1.),
 • preslik odluke o izboru u odgovarajuće znanstveno i znanstveno-nastavno zvanje (za točke 2. i 3.),
 • prikaz znanstvene, nastavne i stručne djelatnosti uz odgovarajuće dokaze,
 • popis znanstvenih i stručnih radova,
 • separate radova (za točke 2. i 3.)
 • uvjerenje da protiv pristupnika nije pokrenut kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci).

Prijava na natječaj s natječajnom dokumentacijom obvezno se prilaže i u elektroničkom obliku (CD).

Rok za podnošenje prijave je 30 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama.

Na natječaj se pod jednakim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola.

U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zakonske prepreke.

Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta navedeni su na mrežnoj stranici Hrvatskog katoličkog sveučilišta www.unicath.hr.

Prijavom na natječaj pristupnici su izričito suglasni da Hrvatsko katoličko sveučilište kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provođenja natječajne procedure, sukladno odredbama Opće Uredbe (EU) 2016/679 o zaštiti osobnih podataka i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (“Narodne novine”, broj 42/18).

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostaviti putem pošte na adresu:

Hrvatsko katoličko sveučilište, Zagreb, Ilica 242, s naznakom: ”ZA NATJEČAJ”.

 

Hrvatsko katoličko sveučilište