Na temelju članka 78. Statuta Hrvatskog katoličkog sveučilišta, Hrvatsko katoličko sveučilište raspisuje

 

 

N A T J E Č A J

 

 

  1. za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje izvanredni profesor i na radno mjesto izvanredni profesor iz područja humanističkih znanstvenosti, znanstvenog polja teologija

 

Pristupnici su pored općih uvjeta propisanih Zakonom o radu dužni ispunjavati i uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, drugim važećim propisima, te općim aktima Hrvatskog katoličkog sveučilišta.

 

Prijava za natječaj mora sadržavati:

–        životopis,

–        domovnicu ili dokaz o državljanstvu neke druge države,

–        dokaz o stručnoj spremi i akademskom stupnju,

–        presliku Odluke o izboru u odgovarajuće znanstveno i znanstveno-nastavno zvanje,

–        bibliografiju te podatke o znanstvenoj, nastavnoj i stručnoj djelatnosti,

–        uvjerenje da protiv pristupnika nije pokrenut kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci).

 

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od objave natječaja u Narodnim novinama.

 

Na natječaj se pod jednakim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola.

 

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostaviti putem pošte na adresu:

Hrvatsko katoličko sveučilište, Zagreb, Ilica 242, s naznakom: „ZA NATJEČAJ“.

 

 

 

                                                                                                                 Hrvatsko katoličko sveučilište

 

 

Hrvatsko katoličko sveučilište