NATJEČAJ

za mobilnost studenata u svrhu studijskog boravka u okviru Erasmus+ programa u akademskoj godini 2016./2017.

 

Natječaj za mobilnost studenata u svrhu studijskog boravka u okviru Erasmus+ programa u akademskoj godini 2016./2017.

 

Hrvatsko katoličko sveučilište (u daljnjem tekstu: Sveučilište) u okviru Erasmus+ programa, objavljuje Natječaj (u daljnjem tekstu: Natječaj) u svrhu dodjeljivanja financijske potpore za sufinanciranje studijskog boravka studenata Sveučilišta na inozemnoj visokoškolskoj ustanovi u akademskoj godini 2016./2017.

 

 

Važeće razdoblje i trajanje mobilnosti

 

Studijski boravak moguće je ostvariti od 1. listopada 2016. do 15. srpnja 2017. godine.

 

Studijski boravak odnosi se na boravak redovitih studenata preddiplomskog ili diplomskog studija na inozemnoj partnerskoj visokoškolskoj ustanovi. Studijski boravak može trajati najkraće 3 mjeseca, a najduže 12 mjeseci.

 

Gdje je moguće realizirati mobilnost

 

U sklopu Erasmus+ programa moguće je realizirati mobilnost na visokoškolskim i znanstvenim ustanovama s kojima Sveučilište ima potpisan Erasmus+ sporazum i to:

 

za studij povijesti: KU Leuven, Belgija; Institut Catholique de Paris, Francuska; Université Paris Sorbonne, Francuska; Institut Catholique de Toulouse, Francuska; Pazmany Peter Catholic University, Faculty of Humanities and Social Sciences, Mađarska; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawla II, Poljska; Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Slovenija; Katolicka Univerzita v Ružomberku, Slovačka

 

za studij psihologije: Università degli Studi „Sour Orsola Benincasa“, Italija; Institut Catholique de Toulouse, Francuska; Pazmany Peter Catholic University, Faculty of Humanities and Social Sciences, Mađarska; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawla II, Poljska; Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Slovenija; Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta, Slovenija; Katolicka Univerzita v Ružomberku, Slovačka

 

za studij sociologije: Institut Catholique de Toulouse, Francuska; Pazmany Peter Catholic University, Faculty of Humanities and Social Sciences, Mađarska; Katolicka Univerzita v Ružomberku, Slovačka

 

za studij komunikologije: Università degli Studi „Sour Orsola Benincasa“, Italija

 

Tko se može prijaviti

 

Na Natječaj se mogu prijaviti svi redoviti studenti s najmanjim prosjekom ocjena 3,50 koji će u trenutku odlaska na mobilnost u akademskoj godini 2016./2017. biti upisani u više godine preddiplomskog studija i prvu godinu diplomskog studija. Studenti s nižim prosjekom ocjena mogu se prijaviti uz pisanu preporuku jednog nastavnika (preporuka mora biti dostavljena u roku zajedno sa ostalom natječajnom dokumentacijom).

 

Prije prijave

 

Studenti, koji se namjeravaju prijaviti, dužni su odabrati tri inozemne visokoškolske ustanove, rangirati ih, usporediti studijske programe Sveučilišta i inozemne visokoškolske ustanove, odabrati predmete koje bi za studijskog boravka mogli slušati i polagati te se informirati na kojem se jeziku izvodi nastava u dogovoru s ECTS koordinatorom Odjela.

 

Studenti, koji se namjeravaju prijaviti, će zajedno sa Sveučilišnim ECTS koordinatorom popuniti Learning Agreement (Ugovor o učenju). Potpisivanjem ovog ugovora studentu je zajamčeno priznavanje ECTS bodova stečenih tijekom mobilnosti u inozemstvu. Dokument Learning Agreement potrebno je napraviti u dva primjerka, jedan ostaje studentu, a jedan se prilaže natječajnoj dokumentaciji.

 

 

Školarina

 

Studenti uključeni u Erasmus+ program oslobođeni su plaćanja školarine na inozemnim visokoškolskim ustanovama.

Za vrijeme trajanja studijskog boravka studenti ostaju upisani na studij na Sveučilištu. Za vrijeme trajanja studijskog boravka studenti nisu oslobođeni plaćanja participacije u troškovima studija ukoliko su upisani u kategoriji studenata s obvezom participiranja u troškovima studija.

 

 

Iznos financijske potpore

 

Financijska potpora koju student prima u okviru Erasmus+ programa je iznos potpore troškova studiranja te ne pokriva cjelokupni trošak boravka na inozemnoj visokoškolskoj ustanovi.

Iznos financijske potpore za akademsku godinu 2016./2017. utvrđuje Agencija za mobilnost i programe EU i to prema kategorijama, ovisno o zemlji u koju student odlazi:

 

 1. u Bugarsku, Estoniju, Mađarsku, Latviju, Litvu, Maltu, Poljsku, Rumunjsku, Slovačku, Makedoniju mjesečni iznos potpore iznosit će 360 eura
 2. u Belgiju, Hrvatsku, Češku, Cipar, Njemačku, Grčku, Island, Luksemburg, Nizozemsku, Portugal, Sloveniju, Španjolsku, Tursku mjesečni iznos potpore iznosit će 410 eura
 3. u Austriju, Dansku, Finsku, Francusku, Irsku, Italiju, Lihtenštajn, Norvešku, Švedsku, Švicarsku, Ujedinjeno Kraljevstvo mjesečni iznos potpore iznosit će 460 eura

 

Iznos financijske potpore studenti mogu ostvariti za razdoblja mobilnosti u ukupnom trajanju do 12 mjeseci za svaku razinu studija (preddiplomska i diplomska).

 

Iznos financijske potpore Sveučilište će isplatiti u kunskoj protuvrijednosti prema tečaju koji određuje Agencija za mobilnost i programe EU.

 

Studenti ne mogu primiti financijsku potporu ako je njihov boravak istodobno financiran iz sredstava Europske unije.

 

Nacionalne ili lokalne stipendije koje student prima ne smatraju se dvostrukim financiranjem.

 

Studenti koji se prijave na Natječaj i zadovolje uvjete Natječaja, a ne uđu u krug stipendiranih studenata (tzv. zero-grant studenti), mogu na razmjenu otići o vlastitom trošku. Na njih se primjenjuju ista pravila kao i na Erasmus+ studente koji imaju potporu.

 

 

 • Studenti s posebnim potrebama

 

Studenti s posebnim potrebama zbog mogućih povećanih troškova imaju pravo na uvećan iznos financijske potpore. Uz prijavu na Natječaj potrebno je priložiti Prijavni obrazac za dodjelu dodatne financijske potpore osobama s posebnim potrebama, Agencija za mobilnost i programe EU. Daljnji postupak odabira i dodjele sredstava provodi Agencija.

 

 • Studenti slabijeg socioekonomskog statusa

 

Studenti slabijeg imovinskog statusa imaju pravo na dodatnu financijsku potporu u iznosu od 200 eura mjesečno. Status dokazuju sukladno dokumentaciji Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na državnu stipendiju: redoviti mjesečni prihodi po članu zajedničkog kućanstva ne prelaze 60% proračunske osnovice koja se utvrđuje svake godine odgovarajućim propisom; dostavljena Izjava o članovima zajedničkog kućanstva (student jamči točnost navedenih podataka pod materijalnom i krivičnom odgovornošću).

 

 

Odabir kandidata

 

Odabir kandidata provest će imenovano Povjerenstvo Sveučilišta u sastavu od tri člana.

 

Studenti se rangiraju prema ostvarenim bodovima. Student može steći ukupno 100 bodova i to:

 1. Akademski uspjeh, maksimalno 50 bodova
 2. Intervju i poznavanje jezika, maksimalno 30 bodova
 3. Pismo motivacije, maksimalno 20 bodova

Postupak prijave

 

Prijava za Natječaj sadrži:

 1. Popunjen prijavni obrazac (na hrvatskom jeziku) s uključenim motivacijskim pismom (na hrvatskom jeziku, do 500 riječi)
 2. Prijepis dosad položenih ispita i ocjena te ostvarenih ECTS bodova ovjeren u Službi za studentska pitanja i potvrdu o upisanom semestru (na hrvatskom jeziku)
 3. Životopis (Europass format; na hrvatskom jeziku)
 4. Dokaz o znanju jezika (potvrda Sveučilišta, potvrda škole stranih jezika, međunarodni certifikat s naznakom stupnja znanja sukladno Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike)
 5. Learning Agreement (Ugovor o učenju; potpisao student, ovlaštena osoba Sveučilišta i ovlaštena osoba odabranog stranog sveučilišta)
 6. Prijavnu zamolbu za dodjelu dodatne financijske potpore osobama s posebnim potrebama (fakultativno)
 7. Prijavnu zamolbu za dodatno financiranje studenata slabijega socioekonomskog statusa (fakultativno)

 

ROK ZA PRIJAVU:

Prijavu s popratnom dokumentacijom moguće je osobno predati ili poslati preporučenom poštom na adresu:

Hrvatsko katoličko sveučilište

Za ERASMUS+  program – mobilnost studenata

Ilica 242

10000 Zagreb

do 17. lipnja 2016. godine.

 

Sveučilište će do 1. srpnja 2016. godine objaviti rezultate Natječaja na svojim mrežnim stranicama.

 

Konačne rezultate Natječaja Sveučilište će objaviti po obavijesti Agencije za mobilnost i programe EU (broj odobrenih mjesta, razdoblje boravka).

 

Odabrani studenti obvezni su poštivati sva pravila Erasmus+ programa te se pridržavati svih normativnih akata Hrvatskog katoličkog sveučilišta i odabranog inozemnog sveučilišta domaćina.

 

Žalbeni postupak

 

Student može protiv Odluke o odabiru podnijeti žalbu Povjerenstvu u roku od pet dana od dana objave Odluke. Žalba se podnosi u pisanom obliku i o njoj odlučuje Povjerenstvo u roku od osam dana od dana podnošenja žalbe. Na konačnu odluku Povjerenstva ne postoji mogućnost pritužbe.

 

 

Kontakt osoba za dodatne informacije:

Sveučilišni ECTS koordinator doc. dr. sc. Hrvoje Kekez (hrvoje.kekez@unicath.hr).

 

NAPOMENA: Nazivi korišteni u ovom Natječaju odnose se na osobe oba spola

 

 

 

 

 

Hrvatsko katoličko sveučilište