Hrvatsko katoličko sveučilište raspisuje: 

 

N A T J E Č A J

 

 1. za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje redoviti profesor i na radno mjesto redovitog profesora u dijelu radnog vremena (30%) u znanstvenom području biomedicina i zdravstvo, polje kliničke medicinske znanosti, grana kirurgija;
 2. za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje izvanredni profesor i na radno mjesto izvanrednog profesora u znanstvenom području humanističkih znanosti, znanstveno polje etnologija i antropologija;
 3. za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje izvanredni profesor i na radno mjesto izvanrednog profesora u području humanističkih znanosti, polje povijest, grana hrvatska i svjetska moderna i suvremena povijest;
 4. za izbor jednog nastavnika u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docent, bez zasnivanja radnog odnosa, u interdisciplinarnom području znanosti, znanstveno polje kognitivna znanost (biomedicina i zdravstvo);
 5. za izbor jednog nastavnika u naslovno nastavno zvanje višeg predavača, bez zasnivanja radnog odnosa, u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje psihologija;
 6. za izbor jednog suradnika u naslovno suradničko zvanje poslijedoktoranda, bez zasnivanja radnog odnosa, u znanstvenom području prirodnih znanosti, znanstveno polje biologija, znanstvena grana genetika, evolucija i filogenija;
 7. za izbor jednog suradnika u naslovno suradničko zvanje asistenta, bez zasnivanja radnog odnosa, u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje psihologija, znanstvena grana psihologija obrazovanja;
 8. za izbor jednog suradnika u suradničko zvanje poslijedoktoranda i na radno mjesto poslijedoktorand u znanstvenom području humanističkih znanosti, znanstveno polje filozofija, grana filozofijska bioetika;
 9. za izbor jednog suradnika u suradničko zvanje asistent i na radno mjesto asistent u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje politologija, znanstvena grana komparativna politika;
 10. za izbor jednog suradnika u suradničko zvanje poslijedoktoranda i na radno mjesto poslijedoktorand u znanstvenom području humanističkih znanosti, znanstveno polje arheologija, grana antička arheologija;
 11. za izbor jednog suradnika u suradničko zvanje poslijedoktoranda i na radno mjesto poslijedoktorand u znanstvenom području humanističkih znanosti, znanstveno polje povijest, grana hrvatska i svjetska srednjovjekovna povijest.

Pristupnici moraju ispunjavati uvjete utvrđene Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Odlukama Rektorskog zbora te općim aktima Sveučilišta.

Prijava na natječaj mora sadržavati:

 • životopis,
 • presliku domovnice ili drugog dokaza o državljanstvu,
 • presliku dokaza o stjecanju akademskog naziva i stupnja,
 • presliku odluke o izboru u odgovarajuće znanstveno zvanje,
 • prikaz znanstvene, nastavne i stručne djelatnosti uz odgovarajuće dokaze,
 • popis znanstvenih i stručnih radova,
 • separate radova,
 • uvjerenje da protiv pristupnika nije pokrenut kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci).

Prijava na natječaj s natječajnom dokumentacijom obvezno se prilaže i u elektroničkom obliku (CD).

Rok za podnošenje prijave je 30 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama.

Na natječaj se pod jednakim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola.

U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zakonske prepreke.

Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta navedeni su na mrežnoj stranici Hrvatskog katoličkog sveučilišta www.unicath.hr.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostaviti putem pošte na adresu:

Hrvatsko katoličko sveučilište, Zagreb, Ilica 242, s naznakom: ”ZA NATJEČAJ”.

 

 

Hrvatsko katoličko sveučilište