Zagreb, 27.6. 2012.

Na temelju članka 48. stavka 1. Statuta Hrvatskoga katoličkog sveučilišta, Hrvatsko katoličko sveučilište raspisuje

N A T J E Č A J

 1. za izbor nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju docent i na radno mjesto docent iz znanstvenog područja Humanističkih znanosti, znanstvenog polja povijest, znanstvene grane hrvatska i svjetska moderna i suvremena povijest na Studijskom odjelu povijesti,
 2. za izbor nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju docent i na radno mjesto docent iz znanstvenog područja Humanističkih znanosti, znanstvenog polja povijest, znanstvene grane hrvatska i svjetska srednjovjekovna povijest na Studijskom odjelu povijesti,
 3. za izbor  suradnika u suradničkom zvanju viši asistent i na radno mjesto viši asistent iz područja Humanističkih znanosti, znanstveno polje filozofija, znanstvena grana filozofija politike Studijskom odjelu povijesti.

 

Pristupnici su pored općih uvjeta propisanih Zakonom o radu dužni ispunjavati i uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, drugim važećim propisima, te općim aktima Hrvatskoga katoličkog sveučilišta.

Na natječaj se pod jednakim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostaviti putem pošte na adresu: Hrvatsko katoličko sveučilište, Zagreb, Ilica 242, s naznakom: „ZA NATJEČAJ“.

 

Prijavi na natječaj pristupnici za izbor u znanstveno-nastavno zvanje prilažu:

 • životopis,
 • presliku diplome o završenom diplomskom studiju,
 • presliku diplome o stečenom akademskom stupnju,
 • presliku Odluke Matičnog odbora o izboru u odgovarajuće znanstveno zvanje stečeno prema Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (ukoliko je proveden postupak izbora ili dokaz da je postupak u tijeku),
 • presliku o provedenom postupku izboru na visokom učilištu,
 • izvješće o objavljenim stručnim i znanstvenim radovima,
 • dokaz o državljanstvu Republike Hrvatske,
 • uvjerenje da protiv pristupnika nije pokrenut kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci).

 

Prijavi na natječaj pristupnici za izbor u suradničko zvanje prilažu:

 • životopis,
 • presliku diplome o završenom diplomskom studiju,
 • potvrdu o uspješnosti studiranja,
 • presliku diplome o stečenom akademskom stupnju,
 • dokaz o državljanstvu Republike Hrvatske,
 • potvrdu o upisanom poslijediplomskom doktorskom studiju (ukoliko je pristupnik upisan na poslijediplomski doktorski studij),
 • izvješće o objavljenim stručnim i znanstvenim radovima,
 • uvjerenje da protiv pristupnika nije pokrenut kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci).

 

Rok za podnošenje prijava s dokazima je 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama.

Nepravodobne prijave i prijave bez dokaza o ispunjavanju uvjeta neće se razmatrati.

Hrvatsko katoličko sveučilište

 

Hrvatsko katoličko sveučilište