HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE

ZAGREB, Ilica 242

 

Na temelju Statuta i Odluke Senata, Hrvatsko katoličko sveučilište raspisuje

 

                                       N A T J E Č A J

 

  1. za izbor jednog nastavnika u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docent u znanstvenom području humanističkih znanosti, polje antropologija,
  2. za izbor jednog suradnika u naslovno suradničko zvanje asistent u znanstvenom području biomedicinskih znanosti, polje temeljne medicinske znanosti

 

Pristupnici moraju ispunjavati uvjete utvrđene Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju.

 

Prijava na natječaj mora sadržavati:

  • životopis,
  • dokaz o državljanstvu,
  • dokaz o stjecanju akademskog naziva i stupnja
  • presliku odluke o izboru u odgovarajuće znanstveno zvanje,
  • prikaz znanstvene, nastavne i stručne djelatnosti,
  • popis znanstvenih i stručnih radova,
  • uvjerenje da protiv pristupnika nije pokrenut kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci).

 

Pristupnici pod točkom 2. pored navedenog dostavljaju i prijepis ocjena s preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija s izračunatim prosjekom ocjena ili dopunsku ispravu o studiju kojom se potvrđuje koje je ispite pristupnik položio i s kojom ocjenom te dokaze o eventualnim nagradama i priznanjima.

 

Prijava na natječaj s natječajnom dokumentacijom obvezno se prilaže i u elektroničkom obliku (CD).

 

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od objave natječaja u Narodnim novinama.

Na natječaj se pod jednakim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola.

 

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostaviti putem pošte na adresu:

Hrvatsko katoličko sveučilište, Zagreb, Ilica 242, s naznakom: „ZA NATJEČAJ“.

 

 

Hrvatsko katoličko sveučilište

 

 

 

Hrvatsko katoličko sveučilište