Na temelju članka 78. Statuta Hrvatskog katoličkog sveučilišta, Hrvatsko katoličko sveučilište raspisuje

N A T J E Č A J

 

  1. za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju izvanredni profesor i na radno mjesto izvanredni profesor u znanstvenom području Humanističkih znanosti, znanstveno polje povijest, grana hrvatska i svjetska moderna i suvremena povijest
  1. za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju docent i više i na radno mjesto docent i više u znanstvenom području Biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje javno zdravstvo i zdravstvena zaštita, grana javno zdravstvo
  2. za izbor jednog suradnika u suradničkom zvanju poslijedoktorand i na radno mjesto poslijedoktorand iz područja Humanističkih znanosti, znanstvenog polja teologija, grana socijalni nauk Crkve

 

Pristupnici su pored općih uvjeta propisanih Zakonom o radu dužni ispunjavati i uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, drugim važećim propisima, te općim aktima Hrvatskog katoličkog sveučilišta.

 

Prijava za natječaj mora sadržavati:

–        životopis,

–        domovnicu ili dokaz o državljanstvu,

–        dokaz o stjecanju akademskog naziva i stupnja,

–        presliku Odluke o izboru u odgovarajuće znanstveno i znanstveno-nastavno zvanje,

–        prikaz znanstvene, nastavne i stručne djelatnosti,

–        prikaz iskustva u organiziranju razmjene studenata (pod točkom 3.),

–        uvjerenje da protiv pristupnika nije pokrenut kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci).

 

 

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od objave natječaja u Narodnim novinama.

Na natječaj se pod jednakim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostaviti putem pošte na adresu:

Hrvatsko katoličko sveučilište, Zagreb, Ilica 242, s naznakom: „ZA NATJEČAJ“.

 

 

 

                                                                                                              Hrvatsko katoličko sveučilište

 

Hrvatsko katoličko sveučilište