N A T J E Č A J

1. za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje docenta i na radno mjesto docenta u znanstvenom području humanističkih znanosti, znanstveno polje filologija, znanstvena grana kroatistika;
2. za izbor jednog suradnika u suradničko zvanje asistenta i na radno mjesto asistenta u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje sociologija;
3. za izbor jednog nastavnika u nastavno zvanje predavača i na radno mjesto predavača u interdisciplinarnom području znanosti, polje pedagogija i polje povijest.

Pristupnici moraju ispunjavati uvjete utvrđene Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (”Narodne novine”, broj 123/2003, 198/2003, 105/2004, 174/2004, 02/2007, 46/2007, 45/2009, 63/2011, 94/2013, 139/2013, 101/2014, 60/2015), Odlukama Rektorskog zbora (”Narodne novine”, broj 106/2006 i broj 13/2012) te općim aktima Sveučilišta.

Prijava na natječaj mora sadržavati:
– životopis,
– presliku domovnice ili drugog dokaza o državljanstvu,
– presliku dokaza o stjecanju akademskog naziva (za sve točke Natječaja) i stupnja (za točku 1.),
– presliku odluke o izboru u odgovarajuće znanstveno i znanstveno-nastavno zvanje (za točku 1.),
– prikaz znanstvene, nastavne i stručne djelatnosti uz odgovarajuće dokaze,
– popis znanstvenih i stručnih radova,
– separate radova,
– uvjerenje da protiv pristupnika nije pokrenut kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci).

Prijava na natječaj s natječajnom dokumentacijom obvezno se prilaže i u elektroničkom obliku (CD).
Rok za podnošenje prijave je 30 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama.
Na natječaj se pod jednakim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola.
U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zakonske prepreke.
Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta navedeni su na mrežnoj stranici Hrvatskog katoličkog sveučilišta www.unicath.hr.
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostaviti putem pošte na adresu:
Hrvatsko katoličko sveučilište, Zagreb, Ilica 242, s naznakom: ”ZA NATJEČAJ”.

Hrvatsko katoličko sveučilište

 

Hrvatsko katoličko sveučilište