Na temelju članka 87. stavka 1. Statuta Hrvatskog katoličkog sveučilišta, Hrvatsko katoličko sveučilište raspisuje

N A T J E Č A J

 

  1. za izbor dva nastavnika u nastavnom zvanju predavač i više i na radno mjesto predavač i više iz područja Društvenih znanosti, znanstvenog polja psihologija, znanstvena grana opća psihologija na Odjelu za psihologiju,
  2. za izbor jednog suradnika u suradničkom zvanju viši asistent i na radno mjesto viši asistent iz područja Društvenih znanosti, znanstvenog polja psihologija znanstvena grana opća psihologija na Odjelu za psihologiju.

 

Pristupnici su pored općih uvjeta propisanih Zakonom o radu dužni ispunjavati i uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, drugim važećim propisima, te općim aktima Hrvatskog katoličkog sveučilišta.

Prijavi na natječaj pristupnici prilažu:

–          životopis,

–          dokaz o državljanstvu Republike Hrvatske,

–          dokaz o stručnoj spremi i akademskom stupnju,

–          izvješće o objavljenim stručnim i znanstvenim radovima,

–          potvrdu o nastavnom radu,

–          uvjerenje da protiv pristupnika nije pokrenut kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci).

 

Na natječaj se pod jednakim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostaviti putem pošte na adresu:

Hrvatsko katoličko sveučilište, Zagreb, Ilica 242, s naznakom: „ZA NATJEČAJ“.

 

Rok za podnošenje prijava s dokazima je 30 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama.

Nepravodobne prijave i prijave bez dokaza o ispunjavanju uvjeta neće se razmatrati.

 

 

Hrvatsko katoličko sveučilište

 

Hrvatsko katoličko sveučilište