Hrvatsko katoličko sveučilište raspisuje

 

N A T J E Č A J

 

 1. za izbor jednog nastavnika u naslovno nastavno zvanje predavača u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje informacijske i komunikacijske znanosti, znanstvena grana novinarstvo;
 2. za izbor jednog suradnika u naslovno suradničko zvanje asistenta u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje politologija, znanstvena grana komparativna politika;
 3. za izbor jednog nastavnika u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docent u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje sociologija, znanstvena grana posebne sociologije;
 4. za izbor jednog suradnika u suradničko zvanje asistenta i na radno mjesto asistenta u interdisciplinarno područje znanosti, polje geografija.

 

Pristupnici moraju ispunjavati uvjete utvrđene Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (”Narodne novine”, broj 123/2003, 198/2003, 105/2004, 174/2004, 02/2007, 46/2007, 45/2009, 63/2011, 94/2013, 139/2013, 101/2014, 60/2015), Odlukama Rektorskog zbora (”Narodne novine”, broj 106/2006 i broj 13/2012) te općim aktima Sveučilišta.

 

Prijava na natječaj mora sadržavati:

 • životopis,
 • presliku domovnice ili drugog dokaza o državljanstvu,
 • presliku dokaza o stjecanju akademskog naziva (za sve točke Natječaja) i stupnja (za točku 3.),
 • presliku odluke o izboru u odgovarajuće znanstveno i znanstveno-nastavno zvanje (za točku 3.),
 • prikaz znanstvene, nastavne i stručne djelatnosti uz odgovarajuće dokaze,
 • popis znanstvenih i stručnih radova,
 • separate radova,
 • uvjerenje da protiv pristupnika nije pokrenut kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci).

 

Prijava na natječaj s natječajnom dokumentacijom obvezno se prilaže i u elektroničkom obliku (CD).

Rok za podnošenje prijave je 30 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama.

Na natječaj se pod jednakim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola.

U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zakonske prepreke.

Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta navedeni su na mrežnoj stranici Hrvatskog katoličkog sveučilišta www.unicath.hr.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostaviti putem pošte na adresu:

Hrvatsko katoličko sveučilište, Zagreb, Ilica 242, s naznakom: ”ZA NATJEČAJ”.

 

Hrvatsko katoličko sveučilište

 

Hrvatsko katoličko sveučilište