HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE

ZAGREB, Ilica 242

 

Na temelju članka 72. Statuta Hrvatskog katoličkog sveučilišta, Hrvatsko katoličko sveučilište raspisuje

N A T J E Č A J

 

 1. za izbor dva suradnika u suradničkom zvanju asistent i na radno mjesto asistenta u znanstvenom području društvenih znanosti, polje psihologija,
 2. za izbor jednog nastavnika u nastavnom zvanju predavač i na radno mjesto predavača u interdisciplinarno područje znanosti, polje projektni menadžment,
 3. za izbor jednog suradnika u suradničkom zvanju asistent i na radno mjesto asistenta u znanstvenom području društvenih znanosti, polje sociologija, grana metodologija,
 4. za izbor jednog nastavnika u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docent u interdisciplinarnom području znanosti, polje sociologija i ekonomija,
 5. za izbor jednog suradnika u naslovno suradničko zvanje poslijedoktorand u znanstvenom području društvenih znanosti, polje politologija.

 

Pristupnici moraju ispunjavati uvjete utvrđene Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju.

 

Prijava na natječaj mora sadržavati:

 • životopis,
 • domovnicu ili dokaz o državljanstvu,
 • dokaz o stjecanju akademskog naziva i stupnja,
 • presliku odluke o izboru u odgovarajuće znanstveno zvanje,
 • prikaz znanstvene, nastavne i stručne djelatnosti,
 • popis znanstvenih i stručnih radova i separate radova,
 • uvjerenje da protiv pristupnika nije pokrenut kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci.

 

Pristupnici pod točkom 1. pored navedenog dostavljaju i prijepis ocjena s preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija s izračunatim prosjekom ocjena ili dopunsku ispravu o studiju kojom se potvrđuje koje je ispite pristupnik položio i s kojom ocjenom te dokaze o eventualnim nagradama i priznanjima.

 

Prijava na natječaj s natječajnom dokumentacijom obvezno se prilaže i u elektroničkom obliku (CD).

 

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od objave natječaja u Narodnim novinama.

Na natječaj se pod jednakim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola.

 

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostaviti putem pošte na adresu:

Hrvatsko katoličko sveučilište, Zagreb, Ilica 242, s naznakom: „ZA NATJEČAJ“.

 

 

Hrvatsko katoličko sveučilište

 

 

 

Hrvatsko katoličko sveučilište