Na temelju članka 23. Pravilnika o ustroju i o radu Hrvatskoga katoličkog sveučilišta, raspisuje se

 

 

N A T J E Č A J

 

za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto:

1. Stručni suradnik za rad u studentskoj službi na određeno vrijeme s punim radnim vremenom-1 izvršitelj/ica

Uvjeti:

Osim ispunjavanja općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa pristupnici trebaju ispunjavati sljedeće uvjete:

– završen diplomski sveučilišni studij,

– znanje stranog jezika,

– poznavanje rada na računalu,

– najmanje godinu radnog iskustva na sličnim poslovima.

 

Na natječaj se pod jednakim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola.

Prijavi na natječaj potrebno je priložiti:

– zamolbu,

– životopis,

– dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice ili domovnice),

– dokaz o stručnoj spremi (preslika diplome),

– presliku radne knjižice,

–  uvjerenje (ne starije od 6 mjeseci) da se protiv pristupnika ne vodi kazneni postupak i da nije pravomoćno osuđivan za kaznena djela

 

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostaviti putem pošte na adresu: Hrvatsko katoličko sveučilište, Zagreb, Ilica 242, s naznakom: „ZA NATJEČAJ“.

Rok za podnošenje prijava s dokazima o ispunjavanju uvjeta je 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama.

Nepravodobne prijave i prijave bez dokaza o ispunjavanju uvjeta neće se razmatrati. Hrvatsko katoličko sveučilište pridržava pravo pozvati pristupnike na usmenu i pismenu provjeru znanja. Pristupnici će biti obaviješteni o sadržaju i vremenu pismene i usmene provjere na web stranici Hrvatskoga katoličkog sveučilišta www.hks2015.unicath.hr.

O rezultatima natječaja pristupnici će biti obaviješteni u zakonskom roku.

 

 

 

 

                                                                                                            Hrvatsko katoličko sveučilište

 

 

Hrvatsko katoličko sveučilište