N A T J E Č A J

 

 1. za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje docenta i na radno mjesto docenta u dijelu radnog vremena (50%) u znanstvenom području biomedicina i zdravstvo, polje kliničke medicinske znanosti, grana interna medicina;
 2. za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora i na radno mjesto redovitog profesora u dijelu radnog vremena (50%) u znanstvenom području biomedicina i zdravstvo, polje temeljne medicinske znanosti, grana genetika, geonomika i proteomika čovjeka;
 3. za izbor jednog nastavnika u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docenta u znanstvenom području biomedicina i zdravstvo, kliničke medicinske znanosti, grana urologija;
 4. za izbor jednog  nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje docenta i na radno mjesto docenta u dijelu radnog vremena (20%) u znanstvenom području biomedicina i zdravstvo, polje kliničke medicinske znanosti, grana klinička farmakologija;
 5. za izbor jednog  nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora i na radno mjesto izvanrednog profesora u dijelu radnog vremena (20%) u znanstvenom području biomedicina i zdravstvo, polje kliničke medicinske znanosti, grana pedijatrija;
 6. za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora  i na radno mjesto izvanrednog profesora u dijelu radnog vremena (20%) u znanstvenom području biomedicina i zdravstvo, polje kliničke medicinske znanosti, grana medicinska mikrobiologija;
 7. za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora i na radno mjesto redovitog profesora u dijelu radnog vremena (20%) u znanstvenom području biomedicina i zdravstvo, kliničke medicinske znanosti, grana infektologija;
 8. za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje docenta i na radno mjesto docenta u dijelu radnog vremena (20%) u znanstvenom području biomedicina i zdravstvo, polje kliničke medicinske znanosti, grana psihijatrija;
 9. za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora  i na radno mjesto izvanrednog profesora u znanstvenom području biomedicina i zdravstvo, znanstvenom polju javno zdravstvo i zdravstvena zaštita, grana epidemiologija;
 10. za izbor jednog nastavnika u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docenta u znanstvenom području biomedicina i zdravstvo, polje kliničke medicinske znanosti, grana psihijatrija;
 11. za izbor jednog nastavnika u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docent u znanstvenom području biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, znanstvena grana ginekologija i opstetricija;
 12. za izbor jednog nastavnika u nastavno zvanje viši predavač i na radno mjesto viši predavač u znanstvenom području humanističkih znanosti, znanstveno polje filologija, znanstvena grana anglistika;
 13. za izbor jednog suradnika u suradničko zvanje poslijedoktoranda i na radno mjesto poslijedoktorand u interdisciplinarnom području znanosti, polje kroatologija;
 14. za izbor jednog suradnika u naslovno suradničko zvanje asistenta u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje psihologija, znanstvena grana socijalna psihologija.

 

Pristupnici moraju ispunjavati uvjete utvrđene Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (”Narodne novine”, broj 123/2003, 198/2003, 105/2004, 174/2004, 02/2007, 46/2007, 45/2009, 63/2011, 94/2013, 139/2013, 101/2014, 60/2015), Odlukama Rektorskog zbora (”Narodne novine”, broj 106/2006 i broj 13/2012) te općim aktima Sveučilišta.

 

Prijava na natječaj mora sadržavati:

 • životopis,
 • presliku domovnice ili drugog dokaza o državljanstvu,
 • presliku dokaza o stjecanju akademskog naziva i stupnja,
 • presliku odluke o izboru u odgovarajuće znanstveno i znanstveno-nastavno zvanje,
 • prikaz znanstvene, nastavne i stručne djelatnosti uz odgovarajuće dokaze te za točku 13. još i prikaz djelatnosti u medijima uz odgovarajuće dokaze,
 • popis znanstvenih i stručnih radova,
 • separate radova,
 • uvjerenje da protiv pristupnika nije pokrenut kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci).

 

Prijava na natječaj s natječajnom dokumentacijom obvezno se prilaže i u elektroničkom obliku (CD).

Rok za podnošenje prijave je 30 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama.

Na natječaj se pod jednakim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostaviti putem pošte na adresu:

Hrvatsko katoličko sveučilište, Zagreb, Ilica 242, s naznakom: ”ZA NATJEČAJ”.

 

 

 

Hrvatsko katoličko sveučilište