N A T J E Č A J

 

 1. za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje redoviti profesor i na radno mjesto redovitog profesora u znanstvenom području biomedicine i zdravstva, polje kliničke medicinske znanosti, grana psihijatrija;
 2. za izbor jednog nastavnika u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docent u znanstvenom području humanističkih znanosti, polje povijest;
 3. za izbor jednog nastavnika u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docent u interdisciplinarnom znanstvenom području, polje politologija i povijest;
 4. za izbor jednog nastavnika u naslovno nastavno zvanje predavača u području biomedicine i zdravstva, polje kliničke medicinske znanosti, grana psihijatrija.

 

Pristupnici moraju ispunjavati uvjete utvrđene Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju.

Prijava na natječaj mora sadržavati:

 

 • životopis
 • presliku domovnice ili drugog dokaza o državljanstvu
 • presliku dokaza o stjecanju akademskog naziva i stupnja
 • presliku odluke o izboru u odgovarajuće znanstveno i znanstveno-nastavno zvanje (osim za točku 4.)
 • prikaz znanstvene, nastavne i stručne djelatnosti uz odgovarajuće dokaze
 • popis znanstvenih i stručnih radova
 • separate radova od posljednjeg izbora u znanstveno-nastavno zvanje (osim za točku 4.)
 • uvjerenje da protiv pristupnika nije pokrenut kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci)

 

Prijava na natječaj s natječajnom dokumentacijom obvezno se prilaže i u elektroničkom obliku (CD).

 

Rok za podnošenje prijave je 30 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama.

Na natječaj se pod jednakim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola.

 

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostaviti putem pošte na adresu:

Hrvatsko katoličko sveučilište, Zagreb, Ilica 242, s naznakom: ”ZA NATJEČAJ”.

 

 

 

Hrvatsko katoličko sveučilište

 

 

Hrvatsko katoličko sveučilište