Hrvatsko katoličko sveučilište raspisuje

 

N A T J E Č A J

 

  1. za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora i na radno mjesto izvanrednog profesora u dijelu radnog vremena (50%) u znanstvenom području biomedicina i zdravstvo, polje kliničke medicinske znanosti, grana interna medicina;
  1. za izbor jednog suradnika u naslovno suradničko zvanje poslijedoktoranda u interdisciplinarnom području znanosti, znanstveno polje kroatologija.

 

Pristupnici moraju ispunjavati uvjete utvrđene Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (”Narodne novine”, broj 123/2003, 198/2003, 105/2004, 174/2004, 02/2007, 46/2007, 45/2009, 63/2011, 94/2013, 139/2013, 101/2014, 60/2015), Odlukom Rektorskog zbora (”Narodne novine”, broj 106/2006) te općim aktima Sveučilišta.

 

Prijavi na natječaj potrebno je priložiti:

  • životopis,
  • presliku domovnice ili drugog dokaza o državljanstvu,
  • presliku dokaza o stjecanju akademskog naziva i stupnja,
  • presliku odluke o izboru u odgovarajuće znanstveno i znanstveno-nastavno zvanje,
  • prikaz znanstvene, nastavne i stručne djelatnosti uz odgovarajuće dokaze,
  • popis znanstvenih i stručnih radova,
  • separate radova,
  • uvjerenje da protiv pristupnika nije pokrenut kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci).

 

Prijava na natječaj s natječajnom dokumentacijom obvezno se prilaže i u elektroničkom obliku (CD).

Rok za podnošenje prijave je 30 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama.

Na natječaj se pod jednakim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostaviti putem pošte na adresu:

Hrvatsko katoličko sveučilište, Zagreb, Ilica 242, s naznakom: ”ZA NATJEČAJ”.

 

 

 

 

Hrvatsko katoličko sveučilište