HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE

ZAGREB, Ilica 242

Na temelju članka 72. Statuta Hrvatskog katoličkog sveučilišta, Hrvatsko katoličko sveučilište raspisuje

N A T J E Č A J

  1. za izbor dva asistenta u suradničkom zvanju asistent i na radno mjesto asistent u znanstvenom području društvenih znanosti, polje informacijske i komunikacijske znanosti;
  2. za izbor jednog asistenta u naslovnom suradničkom zvanju asistent u znanstvenom području društvenih znanosti, polje sociologija, grana metodologija;
  3. izbor jednog suradnika u suradničkom zvanju poslijedoktorand i na radno mjesto poslijedoktorand u znanstvenom području humanističkih znanosti, polje etnologija i antropologija, grana etnologija.

Pristupnici moraju ispunjavati uvjete utvrđene Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju.

Prijava na natječaj mora sadržavati:

  • životopis,
  • domovnicu ili dokaz o državljanstvu,
  • dokaz o stjecanju akademskog naziva i stupnja,
  • presliku odluke o izboru u odgovarajuće znanstveno i znanstveno-nastavno zvanje,
  • prikaz znanstvene, nastavne i stručne djelatnosti.

Prijava na natječaj s natječajnom dokumentacijom obvezno se prilaže i u elektroničkom obliku (CD).

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od objave natječaja u Narodnim novinama (do. 17. srpnja 2015.).

Na natječaj se pod jednakim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostaviti putem pošte na adresu:

Hrvatsko katoličko sveučilište, Zagreb, Ilica 242, s naznakom: „ZA NATJEČAJ“.

 

 

 

Hrvatsko katoličko sveučilište