N A T J E Č A J

 

  1. Za izbor jednog suradnika u suradničkom zvanju asistent i na radno mjesto asistent u znanstvenom području društvenih znanosti, polje psihologija, grana socijalna psihologija – zamjena za duže bolovanje odsutnog zaposlenika u suradničkom zvanju asistenta na Odjelu za psihologiju.

 

Pristupnici moraju ispunjavati uvjete utvrđene Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju.

Prijava na natječaj mora sadržavati:

 

  • životopis,
  • presliku domovnice ili drugog dokaza o državljanstvu,
  • presliku dokaza o stjecanju akademskog naziva,
  • prikaz znanstvene, nastavne i stručne djelatnosti uz odgovarajuće dokaze,
  • uvjerenje da protiv pristupnika nije pokrenut kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci).

 

Prijava na natječaj s natječajnom dokumentacijom obvezno se prilaže i u elektroničkom obliku (CD).

 

Rok za podnošenje prijave je 30 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama.

Na natječaj se pod jednakim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola.

 

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostaviti putem pošte na adresu:

Hrvatsko katoličko sveučilište, Zagreb, Ilica 242, s naznakom: ”ZA NATJEČAJ”.

 

 

 

 

 

Hrvatsko katoličko sveučilište