Na temelju članka 72. Statuta Hrvatskog katoličkog sveučilišta, Hrvatsko katoličko sveučilište raspisuje

N A T J E Č A J

  1. za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju redoviti profesor i na radno mjesto redoviti profesor u znanstvenom području društvenih znanosti, polje sociologija
  1. za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje docent i na radno mjesto docenta u znanstvenom području tehničkih znanosti, polje računarstvo

 

Pristupnici moraju ispunjavati uvjete utvrđene Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju.

Prijava na natječaj mora sadržavati:

  • životopis,
  • domovnicu ili dokaz o državljanstvu,
  • presliku diplome o završetku diplomskog sveučilišnog studija,
  • presliku diplome o stjecanju akademskog stupnja doktora znanosti,
  • presliku odluke o izboru u odgovarajuće znanstveno i znanstveno-nastavno zvanje,
  • bibliografiju te podatke o znanstvenoj, nastavnoj i stručnoj djelatnosti,
  • iskustvo u radu na projektima vezanim uz gospodarstvo (pod točkom 2.)

 

Prijava na natječaj s natječajnom dokumentacijom obvezno se prilaže i u elektroničkom obliku (CD).

 

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od objave natječaja u Narodnim novinama.

Na natječaj se pod jednakim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola.

 

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostaviti putem pošte na adresu:

Hrvatsko katoličko sveučilište, Zagreb, Ilica 242, s naznakom: „ZA NATJEČAJ“.

 

                                                                                                              Hrvatsko katoličko sveučilište

 

Hrvatsko katoličko sveučilište