Na temelju članka 48. stavka 1. Statuta Hrvatskog katoličkog sveučilišta, Hrvatsko katoličko sveučilište raspisuje
N A T J E Č A J

– za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju docent i više i na radno mjesto docent i više u znanstvenom području Društvene znanosti, znanstveno polje psihologija, znanstvena grana socijalna psihologija na Studijskom odjelu psihologije

Pristupnici su pored općih uvjeta propisanih Zakonom o radu dužni ispunjavati i uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, drugim važećim propisima, te općim aktima Hrvatskog katoličkog sveučilišta.
Na natječaj se pod jednakim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola.
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostaviti putem pošte na adresu:
Hrvatsko katoličko sveučilište, Zagreb, Ilica 242, s naznakom: „ZA NATJEČAJ“.

Prijavi na natječaj pristupnici prilažu:
– životopis,
– dokaz o državljanstvu Republike Hrvatske,
– dokaz o stručnoj spremi i akademskom stupnju,
– presliku Odluke o izboru u odgovarajuće znanstveno i znanstveno-nastavno zvanje,
– izvješće o objavljenim stručnim i znanstvenim radovima, te nastavnoj djelatnosti,
– uvjerenje da protiv pristupnika nije pokrenut kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci).

Rok za podnošenje prijava s dokazima je 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama.
Nepravodobne prijave i prijave bez dokaza o ispunjavanju uvjeta neće se razmatrati.

 

 

Hrvatsko katoličko sveučilište