Na temelju članka 23. Pravilnika o ustroju i o radu Hrvatskoga katoličkog sveučilišta, raspisuje se

 

N A T J E Č A J

 

za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto:

  1. Blagajnik na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom uz probni rad od 6 mjeseci –

1 izvršitelj/ica

 

Opis poslova:

– obavlja gotovinske uplate i isplate te vodi blagajničke dnevnike,

– obračunava tuzemne i inozemne putne naloge i ostale troškove,

– prati propise o deviznom poslovanju i izdacima za službena putovanja

– vodi analitičku evidenciju osnovnih sredstava i sitnog inventara,

-obavlja i druge računovodstvene poslove po nalogu nadređenog.

 

Uvjeti:

Osim ispunjavanja općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa pristupnici trebaju ispunjavati sljedeće uvjete:

– završena srednja škola ekonomskog, knjigovodstvenog ili sličnog usmjerenja,

– radno iskustvo na poslovima blagajnika ili srodnim poslovima,

– poznavanje rada na računalu.

 

Uz prijavu na natječaj pristupnici moraju priložiti:

– životopis,

– preslik svjedodžbe,

– preslik domovnice ili osobne iskaznice,

– uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci),

– elektronički zapis, odnosno presliku potvrde o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje.

 

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora pristupnik će predočiti izvornik.

U slučaju testiranja, za pristupnika koji ne pristupi testiranju, smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj. Pristupnici će biti obaviješteni o sadržaju i vremenu pismene i usmene provjere na web stranici Hrvatskoga katoličkog sveučilišta www.hks2015.unicath.hr. O rezultatima natječaja pristupnici će biti obaviješteni u zakonskom roku.

 

Ako pristupnik ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju po posebnom zakonu, dužan je pozvati se na to pravo u prijavi te priložiti preslik dokumenata kojima se dokazuju okolnosti na temelju kojih ostvaruje pravo prednosti.

 

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju. Osobe koje podnesu nepotpune ili nepravovremene prijave na natječaj ne smatraju se pristupnicima prijavljenim na natječaj.

Prijave pristupnika s pripadajućom dokumentacijom dostavljaju se na adresu: Hrvatsko katoličko sveučilište, Ilica 242, Zagreb, s naznakom: „Prijava na natječaj“.

 

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama.

 

 

                                                                                                          Hrvatsko katoličko sveučilište

 

Hrvatsko katoličko sveučilište