N A T J E Č A J

za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto:

 

  1. Voditelj Ureda u Uredu za polaznike programa cjeloživotnog učenja na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom uz probni rad od 6 mjeseci- 1 izvršitelj

Osim ispunjavanja općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa pristupnici trebaju ispunjavati i sljedeće uvjete:

– završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij društvenog ili humanističkog područja,

– najmanje tri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,

– poznavanje jednog svjetskog jezika,

– poznavanje rada na osobnom računalu.

  1. voditelj Odsjeka u Odsjeku za tehničke poslove na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom uz probni rad od 6 mjeseci- 1 izvršitelj

Osim ispunjavanja općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa pristupnici trebaju ispunjavati i sljedeće uvjete:

završena SSS ekonomskog, tehničkog usmjerenja ili odgovarajuća SSS,

– najmanje jedna godina radnog iskustva u struci na odgovarajućim poslovima,

– poznavanje rada na osobnom računalu.

  1. Stručni suradnik u Odsjeku za preddiplomski i diplomski studij na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom uz probni rad od 6 mjeseci- 1 izvršitelj

Osim ispunjavanja općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa pristupnici trebaju ispunjavati i sljedeće uvjete:

– završen diplomski sveučilišni studij društvenog ili humanističkog područja,

– najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,

– poznavanje jednog svjetskog jezika,

– poznavanje rada na osobnom računalu.

  1. Spremač u Odsjeku za tehničke poslove na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom uz probni rad od 6 mjeseci- 1 izvršitelj

Osim ispunjavanja općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa pristupnici trebaju ispunjavati i sljedeće uvjete:

– završena srednja škola ili osnovna škola.

 

Uz prijavu na natječaj pristupnici moraju priložiti:

– životopis,

– domovnicu ili drugi dokaz o državljanstvu,

– dokaz o stjecanju akademskog naziva i stupnja,

– uvjerenje nadležnog suda da se protiv pristupnika ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci) i

– elektronički zapis, odnosno presliku potvrde o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje.

 

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora pristupnik će predočiti izvornik.

U slučaju testiranja, za pristupnika koji ne pristupi testiranju, smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj. Pristupnici će biti obaviješteni o sadržaju i vremenu pismene i/ili usmene provjere na mrežnoj stranici Hrvatskog katoličkog sveučilišta www.unicath.hr. O rezultatima natječaja pristupnici će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.

U slučaju prijave na više točaka Natječaja, prijave s natječajnom dokumentacijom dostavljaju se posebno za svaku od točaka Natječaja.

Osobe koje podnesu nepotpune ili nepravovremene prijave na natječaj ne smatraju se pristupnicima prijavljenim na natječaj.

 

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama.

 

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostaviti putem pošte na adresu:

Hrvatsko katoličko sveučilište, Zagreb, Ilica 242, s naznakom: ”ZA NATJEČAJ”.

 

 

Hrvatsko katoličko sveučilište