Na temelju članka 72. Statuta Hrvatskog katoličkog sveučilišta, Hrvatsko katoličko sveučilište raspisuje N A T J E Č A J 1. za izbor jednog suradnika u naslovno suradničko zvanje asistent u znanstvenom području humanističkih znanosti, polje: teologija, grana: fundamentalna teologija; 2. za izbor jednog suradnika u naslovno suradničko zvanje poslijedoktorand u znanstvenom području humanističkih znanosti, polje: povijest, grana: hrvatska i svjetska moderna i suvremena povijest; 3. za izbor jednog nastavnika u naslovno znanstveno-nastavno zvanje izvanredni profesor u znanstvenom području humanističkih znanosti, polje: povijest, grana: hrvatska i svjetska srednjovjekovna povijest; 4. za izbor jednog nastavnika u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docent u znanstvenom području humanističkih znanosti, polje: povijest, grana: hrvatska i svjetska moderna i suvremena povijest; 5. za izbor jednog nastavnika u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docent u znanstvenom području humanističkih znanosti, polje: filologija, grana: kroatistika; 6. za izbor jednog nastavnika u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docent u znanstvenom području humanističkih znanosti, polje: filologija, grana: teorija i povijest književnosti. Pristupnici moraju ispunjavati uvjete utvrđene Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju. Prijava za natječaj mora sadržavati:  životopis,  domovnicu ili dokaz o državljanstvu,  presliku diplome o završetku diplomskog sveučilišnog studija,  presliku diplome o završetku poslijediplomskog sveučilišnog studija,  presliku Odluke o izboru u odgovarajuće znanstveno i znanstveno-nastavno zvanje,  bibliografiju te podatke o znanstvenoj, nastavnoj i stručnoj djelatnosti,  uvjerenje da protiv pristupnika nije pokrenut kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci). Rok za podnošenje prijava je 30 dana od objave natječaja u Narodnim novinama. Na natječaj se pod jednakim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola. Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostaviti putem pošte na adresu: Hrvatsko katoličko sveučilište, Zagreb, Ilica 242, s naznakom: „ZA NATJEČAJ“. Hrvatsko katoličko sveučilište

 

Hrvatsko katoličko sveučilište