Na temelju članka 48. stavka 1. Statuta Hrvatskoga katoličkog sveučilišta, Hrvatsko katoličko sveučilište raspisuje

N A T J E Č A J

1.         za izbor nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju docent i više i na radno mjesto docent i više iz područja Humanističkih znanosti, znanstveno polje teologija,

2.         za izbor nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju docent i na radno mjesto docent iz područja Humanističkih znanosti, znanstveno polje teologija,

3.         za izbor dva suradnika u suradničkom zvanju asistent i više i na radno mjesto asistent i više iz područja Humanističkih znanosti, znanstveno polje teologija,

4.         za izbor asistenta u suradničkom zvanju asistent i na radno mjesto asistent za sudjelovanje u izvođenju predmeta klasični jezik.

 

Pristupnici su pored općih uvjeta propisanih Zakonom o radu dužni ispunjavati i uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, drugim važećim propisima, te općim aktima Hrvatskoga katoličkog sveučilišta.

Na natječaj se pod jednakim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostaviti putem pošte na adresu: Hrvatsko katoličko sveučilište, Zagreb, Ilica 242, s naznakom: „ZA NATJEČAJ“.

 

Prijavi na natječaj pristupnici za izbor u znanstveno-nastavno zvanje prilažu:

–           Životopis

–           Dokaz o državljanstvu Republike Hrvatske,

–           Preslika diplome o završenom diplomskom studiju

–           Preslika diplome o stečenom akademskom stupnju

–           Preslika Odluke Matičnog odbora o izboru u odgovarajuće znanstveno zvanje stečeno prema Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (ukoliko je proveden postupak izbora ili dokaz da je postupak u tijeku)

–           Izvješće o objavljenim stručnim i znanstvenim radovima

–           Uvjerenje da protiv pristupnika nije pokrenut kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci).

 

Prijavi na natječaj pristupnici za izbor u suradničko zvanje prilažu:

–           Životopis

–           Dokaz o državljanstvu Republike Hrvatske,

–           Preslika diplome o završenom diplomskom studiju

–           Potvrda o uspješnosti studiranja

–           Potvrdu o upisanom poslijediplomskom doktorskom studiju (ukoliko je pristupnik upisan na poslijediplomski doktorski studij)

–           Preslika diplome o stečenom akademskom stupnju

–           Izvješće o objavljenim stručnim i znanstvenim radovima

–           Uvjerenje da protiv pristupnika nije pokrenut kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci)

 

Rok za podnošenje prijava s dokazima je 30 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama.

Nepravodobne prijave i prijave bez dokaza o ispunjavanju uvjeta neće se razmatrati.

Hrvatsko katoličko sveučilište

 

Hrvatsko katoličko sveučilište