Zagreb, 1. kolovoz 2012.

Na temelju članka 48. stavka 1. Statuta Hrvatskoga katoličkog sveučilišta, Hrvatsko katoličko sveučilište raspisuje

N A T J E Č A J

  1. za izbor nastavnika u znanstveno-nastavnom  zvanju docent i na radno mjesto docent znanstvenog polja psihologija, znanstvena grana biološka psihologija na Studijskom odjelu psihologije,
  2. za izbor nastavnika u znanstvenom zvanju znanstveni suradnik i na radno mjesto znanstvenog polja psihologija, znanstvena grana biološka psihologija na Studijskom odjelu psihologije,
  3. za izbor dva nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju docent i više i na radno mjesto docent i više iz područja Društvenih znanosti, znanstvenog polja psihologija, znanstvena grana opća psihologija na Studijskom odjelu psihologije,
  4. za izbor nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju docent i više i na radno mjesto docent i više iz područja Društvenih znanosti, znanstvenog polja psihologija, znanstvena grana razvojna psihologija na Studijskom odjelu psihologije,
  5. za izbor tri nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju docenta i više i na radno mjesto docent i više iz područja Društvenih znanosti, znanstvenog polja sociologija, znanstvene grane posebna sociologija na Studijskom odjelu sociologije.

 

Pristupnici su pored općih uvjeta propisanih Zakonom o radu dužni ispunjavati i uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, drugim važećim propisima, te općim aktima Hrvatskoga katoličkog sveučilišta.

Na natječaj se pod jednakim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostaviti putem pošte na adresu: Hrvatsko katoličko sveučilište, Zagreb, Ilica 242, s naznakom: „ZA NATJEČAJ“.

 

Prijavi na natječaj pristupnici za izbor u znanstveno-nastavno zvanje prilažu:

–                     Životopis

–                     Dokaz o državljanstvu Republike Hrvatske,

–                     Preslika diplome o završenom diplomskom studiju

–                     Preslika diplome o stečenom akademskom stupnju

–                     Preslika Odluke Matičnog odbora o izboru u odgovarajuće znanstveno zvanje stečeno prema Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (ukoliko je proveden postupak izbora ili dokaz da je postupak u tijeku)

–                     Izvješće o objavljenim stručnim i znanstvenim radovima

–                     Uvjerenje da protiv pristupnika nije pokrenut kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci).

 

Rok za podnošenje prijava s dokazima je 30 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama.

Nepravodobne prijave i prijave bez dokaza o ispunjavanju uvjeta neće se razmatrati.

Hrvatsko katoličko sveučilište

 

Hrvatsko katoličko sveučilište