HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE
Ilica 242
10000 Zagreb

Zagreb, 1. rujna 2021. godine

Na temelju članka 93. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine, broj 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15, 131/17), članka 23. Pravilnika o izboru u znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna, nastavna, suradnička i stručna zvanja i odgovarajuća radna mjesta Hrvatskog katoličkog sveučilišta, članka 3. Odluke o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna zvanja, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja (Narodne novine, broj 129/05), prijedloga Povjerenstva za provođenje natječajnog postupka i Odluke Rektora Hrvatsko katoličko sveučilište izdaje sljedeću

O B A V I J E S T

I.
I. dr. sc. Ivo Darko Gabrić, pristupnik Natječaja za izbor jednog nastavnika u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docent, bez zasnivanja radnog odnosa, održat će

NASTUPNO PREDAVANJE

dana 9. rujna 2021. godine (četvrtak) u vremenu od 13:00 do 13:45 u predavaonici broj 1 Hrvatskog katoličkog sveučilišta, Ilica 242, Zagreb kao pristupnik na Natječaj za izbor jednog nastavnika u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docent, bez zasnivanja radnog odnosa, u znanstvenom području biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, grana interna medicina s temom:

”Akutni koronarni sindrom“

II. Nastupno predavanje održat će se pred Stručnim povjerenstvom, nastavnicima i studentima Hrvatskog katoličkog sveučilišta te pred drugim zainteresiranim osobama.

III. Nakon održanog nastupnog predavanja održat će se rasprava u kojoj slušatelji mogu pristupniku postavljati pitanja u vezi s temom predavanja.

Dvorana će biti pripremljena sukladno epidemiološkim uputama. Pri ulasku na Sveučilište potrebno je dezinficirati ruke te koristiti vlastitu zaštitnu masku za lice.

PROREKTOR ZA ORGANIZACIJU I POSLOVANJE

prof. dr. sc. Gordan Črpić