N A T J E Č A J

 

 1. za izbor jednog nastavnika u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docent bez zasnivanja radnog odnosa u znanstvenom području humanističkih znanosti, znanstveno polje povijest umjetnosti, ili interdisciplinarnom znanstvenom polju;
 2. za izbor jedno suradnika u suradničko zvanje poslijedoktorand i na radno mjesto poslijedoktoranda u znanstvenom području humanističkih znanosti, znanstveno polje filologija;
 3. za izbor jednog nastavnika u nastavno zvanje predavač i na radno mjesto predavač u znanstvenom području biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje klinička medicina, grana sestrinstvo;
 4. za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora i na radno mjesto izvanredni profesor u znanstvenom području biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje temeljne medicinske znanosti;
 5. za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora i na radno mjesto izvanredni profesor u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje psihologija;
 6. za izbor jednog nastavnika u naslovno znanstveno-nastavno zvanje redoviti profesor bez zasnivanja radnog odnosa u interdisciplinarnom području znanosti, znanstveno polje ekonomija i pravo;
 7. za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje docenta i na radno mjesto docent u znanstvenom području humanističkih znanosti, znanstveno polje teologija;
 8. za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje docenta i na radno mjesto docent u znanstvenom području humanističkih znanosti, znanstveno polje filozofija;
 9. za izbor jednog nastavnika u nastavno zvanje predavača i na radno mjesto predavač u znanstvenom području društvenih znanosti, polje pedagogija;
 10. za izbor jednog nastavnika u nastavno zvanje predavača i na radno mjesto predavač u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo;
 11. za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje docent i na radno mjesto docenta u interdisciplinarnom području znanosti, polje teologija i psihologija.

 

Pristupnici moraju ispunjavati uvjete utvrđene Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Odlukama Rektorskog zbora te općim aktima Sveučilišta.

Prijava na natječaj mora sadržavati:

 • životopis,
 • preslik domovnice ili drugog dokaza o državljanstvu,
 • preslik dokaza o stjecanju akademskog naziva (za sve točke Natječaja) i stupnja (osim za točke 3., 9. i 10.),
 • preslik odluke o izboru u odgovarajuće znanstveno i znanstveno-nastavno zvanje (osim za točke 2., 3., 9. i 10.),
 • prikaz znanstvene, nastavne i stručne djelatnosti uz odgovarajuće dokaze,
 • popis znanstvenih i stručnih radova,
 • separate radova (osim za točke 4., 5. i 6.),
 • uvjerenje da protiv pristupnika nije pokrenut kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci).

Prijava na natječaj s natječajnom dokumentacijom obvezno se prilaže i u elektroničkom obliku (CD).

Rok za podnošenje prijave je 30 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama.

Na natječaj se pod jednakim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola.

U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zakonske prepreke.

Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta navedeni su na mrežnoj stranici Hrvatskog katoličkog sveučilišta www.unicath.hr.

Prijavom na natječaj pristupnici su izričito suglasni da Hrvatsko katoličko sveučilište kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provođenja natječajne procedure, sukladno odredbama Opće Uredbe (EU) 2016/679 o zaštiti osobnih podataka i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18).

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostaviti putem pošte na adresu:

Hrvatsko katoličko sveučilište, Zagreb, Ilica 242, s naznakom: ”ZA NATJEČAJ”.