U utorak 28. lipnja 2022. na Hrvatskom katoličkom sveučilištu u suorganizaciji Laboratorija za etiku digitalnih tehnologija u zdravstvu (Digit-HeaL) i COST Akcije 19121 GoodBrother on Privacy-Aware Audio and Video-Based Applications for Active and Assisted Living (AAL) započela je međunarodna konferencija pod nazivom Privacy-friendly and trustworthy technology for society. Organizacijski odbor konferencije činili su Aurelia Tamò-Larrieux, Christoph Lutz, Eduard Fosch-Villarong, Anton Fedesov i Anto Čartolovni.

U ime Hrvatskog katoličkog sveučilišta pozdravnu riječ uputio je prorektor za znanost prof. dr. sc. Roberto Antolović.

Konferencija za cilj ima promicanje znanja o ključnim etičkim konceptima kao što su privatnost, povjerenje i transparentnost ambijentalno asistirajućih tehnologija za aktivno življenje (AAL), doprinoseći razvoju novih koncepata i tematika kao što su privatnost u dizajnu, transparentnost u dizajnu i personalizirana transparentnost. Trenutna pandemija je još više povećala potrebu za ulaganjem u AAL. Zahvaljujući velikom potencijalu u omogućavanju skrbi i podrške na daljinu, AAL ima potencijal poboljšati europski zdravstveni sustav. Međutim, uspjeh takvih tehnologija uvelike ovisi o njihovoj pouzdanosti i sposobnosti obrade informacija na način koji štiti privatnost.

Organizatori su pozvali 16 izlagača da raspravljaju o svojim interdisciplinarnim pristupima koji obuhvaćaju društvene, pravne znanosti, etiku i istraživanja u računalstvu i inženjerstvu.

Predstavljeni sažeci mogu se pronaći na web stranici konferencije. Na YouTube kanalu Hrvatskog katoličkog sveučilišta moguće je pronaći snimke pozvanih govornika, prof. dr. Esther Keymolen (Sveučilište u Tilburgu) i izvanrednog prof. dr. Jaap-Henka Hoepmana (Sveučilište Radboud), kao i sesije Technology Meets (Privacy) Law, Ethics, and Society; Privacy and Trust Perceptions; and Social Issues and Contextualized Questions.

Konferencija je povezana s posebnim izdanjem časopisa Digital Society koje zajedno uređuju organizatori na temu konferencije. Članke za ovo posebno izdanje moguće je predati do kraja listopada 2022. godine.

 

 

Više o samoj konferenciji možete pronaći na poveznici.

 

Hrvatsko katoličko sveučilište