Dana 2. 12. 2019. godine u sklopu predmeta „Jezik i društvo“ doc. dr. sc. Filipa Galovića gostovala je red. prof. dr. sc. Ljiljana Kolenić s Filozofskoga fakulteta u Osijeku, ugledna jezikoslovka koja je dala znatan prinos hrvatskomu jezikoslovlju, osobito dijalektologiji i govorima slavonskoga dijalekta.

Profesorica je studente sociologije, nakon što su pogledali isječak jednoga dramskoga komada na slavonskome dijalektu, upoznala s temeljnim jezičnim značajkama toga staroštokavskoga dijalekta. Posebnu je pozornost poklonila leksiku (riječima) koje se rabe na tome području, čime je ukazala na činjenicu da riječi odražavaju život mještana koji njima govore: doznaje se o njihovu podrijetlu, svakodnevici, običajima, vjeri, rodbinskim vezama, poslovima kojima se bave, o biljnome i životinjskome svijetu koji ih okružuje, o jelima koje jedu i pićima koje piju itd., dakle o čitavome materijalnome i duhovnome svijetu. Stoga s pravom dijalektalna riječ nije važna samo u okviru jezikoslovlja, već je nezaobilazna i s pogleda etnologije, sociologije, povijesti i dr.

Profesorica Kolenić kroz mnoge je druge primjere osvijestila izniman značaj i vrijednost dijalektalne riječi o kojoj je potrebno skrbiti jer je dijelom identiteta i neraskidivom sastavnicom hrvatske kulture.