Na temelju članka 48. stavka 1. Statuta Hrvatskoga katoličkog sveučilišta, Hrvatsko katoličko sveučilište raspisuje
N A T J E Č A J

1. za izbor dva nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju docent i na radno mjesto docent iz znanstvenog područja Humanističkih znanosti, znanstvenog polja povijest, znanstvene grane hrvatska i svjetska moderna i suvremena povijest na Studijskom odjelu povijesti,

2. za izbor suradnika u suradničkom zvanju asistent i na radno mjesto asistent iz područja Društvenih znanosti, znanstvenog polja psihologija, znanstvene grane socijalna psihologija na Studijskom odjelu psihologije,

3. za izbor suradnika u suradničkom zvanju asistent i na radno mjesto asistent iz područja Društvenih znanosti, znanstvenog polja psihologija, znanstvene grane opća psihologija na Studijskom odjelu psihologije,

4. za izbor suradnika u suradničkom zvanju asistent i na radno mjesto asistent iz područja Društvenih znanosti, znanstvenog polja interdisciplinarne društvene znanosti, znanstvene grane europski studiji na Studijskom odjelu sociologije,

5. za izbor suradnika u suradničkom zvanju asistent i na radno mjesto asistent iz područja Društvenih znanosti, znanstvenog polja sociologija, znanstvene grane sociološka teorija na Studijskom odjelu sociologije.
Pristupnici su pored općih uvjeta propisanih Zakonom o radu dužni ispunjavati i uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, drugim važećim propisima, te općim aktima Hrvatskoga katoličkog sveučilišta.

Na natječaj se pod jednakim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostaviti putem pošte na adresu: Hrvatsko katoličko sveučilište, Zagreb, Ilica 242, s naznakom: „ZA NATJEČAJ“.

Prijavi na natječaj pristupnici za izbor u znanstveno-nastavno zvanje docent i na radno mjesto docent prilažu:
• životopis,
• presliku diplome o završenom diplomskom studiju,
• presliku diplome o stečenom akademskom stupnju,
• presliku potvrde o položenom specijalističkom ispitu,
• presliku izvoda iz Upisnika znanstvenika Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa,
• presliku Odluke Matičnog odbora o izboru u odgovarajuće znanstveno zvanje stečeno prema Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (ukoliko je proveden postupak izbora ili dokaz da je postupak u tijeku),
• izvješće o objavljenim stručnim i znanstvenim radovima,
• dokaz o državljanstvu Republike Hrvatske,
• uvjerenje da protiv pristupnika nije pokrenut kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci).

Prijavi na natječaj pristupnici za izbor u suradničko zvanje asistent i na radno mjesto asistent prilažu:
• životopis,
• presliku diplome o završenom diplomskom studiju,
• potvrdu o uspješnosti studiranja,
• presliku diplome o stečenom akademskom stupnju,
• dokaz o državljanstvu Republike Hrvatske,
• potvrdu o upisanom poslijediplomskom doktorskom studiju (ukoliko je pristupnik upisan na poslijediplomski doktorski studij),
• uvjerenje da protiv pristupnika nije pokrenut kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci),
• izvješće o objavljenim stručnim i znanstvenim radovima.

Rok za podnošenje prijava s dokazima je 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama.

Nepravodobne prijave i prijave bez dokaza o ispunjavanju uvjeta neće se razmatrati.

Hravatsko katoličko sveučilište

——————————————————————————————————————————————————-

 

HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE

Ilica 242, Zagreb

Zagreb, 28. svibnja 2012.

OBAVIJEST

O RAZGOVORU (INTERVJU) ZA

RADNO MJESTO

REFERENT ZAPRIMANJA POŠILJAKA I OTPRAVNIŠTVA

 

Dana 06. lipnja 2012. godine s početkom u 12,00 sati u prostorijama Hrvatskoga katoličkog sveučilišta, Ilica 242, Zagreb, održat će se razgovori (intervju) s kandidatima koji su podnijeli urednu prijavu sukladno uvjetima Natječaja objavljenog u Narodnim novinama br. 39/2012 od 04. travnja 2012. za radno mjesto: Referent zaprimanja pošiljaka i otpravništva.

 

 

Hrvatsko katoličko sveučilište

Služba pravnih i općih poslova

____________________________________________________________________

 

 

Klasa: 602-04/12-04/02-1

Urbroj: 498-04-12-1

HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE, Zagreb, Ilica 242, objavljuje

 

PONIŠTENJE DIJELA NATJEČAJA

 

objavljenog u Narodnim novinama od 04. travnja 2012., u dijelu koji se odnosi na prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme (m/ž) Domar – 1 izvršitelj.

 

HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE

 

 

————————————————————————————————————–

 

 

 

Na temelju članka 48. stavka 1. Statuta Hrvatskoga katoličkog sveučilišta, Hrvatsko katoličko sveučilište raspisuje

N A T J E Č A J

 

 

1. za izbor docenta u znanstveno-nastavnom zvanju docent i na radnom mjestu docent u interdisciplinarnom području znanosti, polje geografija/društvena geografija (demografija) na Studijskom odjelu sociologije,

 

2. za izbor suradnika u suradničkom zvanju asistent i na radnom mjestu asistent iz područja Humanističkih znanosti, znanstvenog polja teologija na Studijskom odjelu sociologije,

 

3. za izbor suradnika u suradničkom zvanju asistent i na radnom mjestu asistent iz područja Humanističkih znanosti, znanstvenog polja povijest, znanstvene grane hrvatska i svjetska srednjovjekovna povijest na Studijskom odjelu povijesti,

 

 

Pristupnici su pored općih uvjeta propisanih Zakonom o radu dužni ispunjavati i uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, drugim važećim propisima, te općim aktima Hrvatskoga katoličkog sveučilišta.

 

Na natječaj se pod jednakim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola.

 

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostaviti putem pošte na adresu: Hrvatsko katoličko sveučilište, Zagreb, Ilica 242, s naznakom: „ZA NATJEČAJ“.

 

Prijavi na natječaj pristupnici za izbor u znanstveno-nastavno zvanje docent i na radno mjesto docent u interdisciplinarnom području znanosti, polje geografija/društvena geografija (demografija) na Studijskom odjelu sociologije obvezno prilažu:

– curriculum vitae,

– popis objavljenih radova pristupnika,

– izvješće o stručnom i znanstvenom radu,

– dokaz o stručnoj spremi i akademskom stupnju,

– uvjerenje da protiv pristupnika nije pokrenut kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci),

– dokaz o državljanstvu Republike Hrvatske.

 

Prijavi na natječaj pristupnici za izbor u suradničko zvanje asistent i na radno mjesto asistent iz područja Humanističkih znanosti, znanstvenog polja teologija na Studijskom odjelu sociologije, obvezno prilažu:

– curriculum vitae,

– popis objavljenih radova pristupnika,

– izvješće o stručnom i znanstvenom radu,

– dokaz o stručnoj spremi i akademskom stupnju,

– dokaz o upisanom poslijediplomskom doktorskom studiju,

– uvjerenje da protiv pristupnika nije pokrenut kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci),

– dokaz o državljanstvu Republike Hrvatske,

– prednost imaju pristupnici koji su upisali poslijediplomski doktorski studij iz Socijalnog rada i socijalne politike.

Prijavi na natječaj pristupnici za izbor u suradničko zvanje asistent i radno mjesto asistent iz područja Humanističkih znanosti, znanstvenog polja povijesti, znanstvene grane hrvatska i svjetska srednjovjekovna povijest na Studijskom odjelu povijesti obvezno prilažu:

– curriculum vitae,

– popis objavljenih radova pristupnika,

– izvješće o stručnom i znanstvenom radu,

– dokaz o stručnoj spremi i akademskom stupnju,

– dokaz o upisanom poslijediplomskom doktorskom studiju,

– uvjerenje da protiv pristupnika nije pokrenut kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci),

– dokaz o državljanstvu Republike Hrvatske.

 

Prijava na natječaj, curriculum vitae, izvješće o znanstveno-nastavnom radu te navedeni popis radova obvezno se prilažu i u elektroničkom obliku (CD) u dva primjerka.

 

Rok za podnošenje prijava s dokazima je 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama.

 

Nepravodobne prijave i prijave bez dokaza o ispunjavanju uvjeta neće se razmatrati.

 

Hravatsko katoličko sveučilište
***************************************************************

***************************************************************

***************************************************************

 

HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE

Ilica 242, Zagreb

 

OBAVIJEST

O TESTIRANJU I INTERVJU ZA RADNO MJESTO

GLAVNI KNJIGOVOĐA

 

Kandidati koji su podnijeli urednu prijavu sukladno uvjetima Natječaja objavljenog u Narodnim novinama br. 39/2012 od 04. travnja 2012., testirat će se dana 09. svibnja 2012. godine u 10,00 sati u prostorijama Hrvatskoga katoličkog sveučilišta, Ilica 242, Zagreb, iz područja:

 • Zakon o proračunu (Narodne novine 87/2008)

 

 • Zakon o izvršavanju državnog proračuna Republike Hrvatske za 2012. godinu (Narodne novine 24/2012)

 

 • Uredba o računovodstvu neprofitnih organizacija (Narodne novine 10/2008 i 7/2009)

 

 

Za vrijeme provjere znanja nije dopušteno:

 • koristiti se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama;
 • koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva;
 • napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija bez odobrenja osobe koja provodi testiranje;
 • razgovarati s ostalim kandidatima niti na drugi način remetiti koncentraciju kandidata;

 

Kandidati koji su zadovoljili na provjeri znanja (testiranju) pristupaju razgovoru s Povjerenstvom koje će se održati dana 09. svibnja 2012. godine u 12,30 sati u prostorijama Hrvatskoga katoličkog sveučilišta, Ilica 242, Zagreb.

 

Hrvatsko katoličko sveučilište

Služba pravnih i općih poslova

 

 

 

 

HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE

Ilica 242, Zagreb

 

OBAVIJEST

O RAZGOVORU (INTERVJU) ZA RADNO MJESTO

DIPLOMIRANI KNJIŽNIČAR

 

Dana 03. svibnja 2012. godine u 13,00 sati u prostorijama Hrvatskoga katoličkog sveučilišta, Ilica 242, Zagreb, održat će se razgovori s kandidatima koji su podnijeli urednu prijavu sukladno uvjetima Natječaja objavljenog u Narodnim novinama br. 39/2012 od 04. travnja 2012. za radno mjesto: diplomirani knjižničar.

 

Hrvatsko katoličko sveučilište

Služba pravnih i općih poslova

 

 

 

HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE

Ilica 242, Zagreb

 

OBAVIJEST

O RAZGOVORU (INTERVJU) ZA

RADNO MJESTO

POMOĆNIK UPRAVITELJA STUDENTSKO INFORMACIJSKOG SREDIŠTA

 

Dana 03. svibnja 2012. godine u 10,00 sati u prostorijama Hrvatskoga katoličkog sveučilišta, Ilica 242, Zagreb, održat će se razgovori s kandidatima koji su podnijeli urednu prijavu sukladno uvjetima Natječaja objavljenog u Narodnim novinama br. 39/2012 od 04. travnja 2012. za radno mjesto: Pomoćnik upravitelja studentsko informacijskog središta.

 

Hrvatsko katoličko sveučilište

Služba pravnih i općih poslova

 

 

 

 

Na temelju članka 48. stavka 1. Statuta Hrvatskoga katoličkog sveučilišta, Hrvatsko katoličko sveučilište raspisuje

 

N A T J E Č A J

 

1. za izbor dva znanstvena suradnika i više iz znanstvenog područja Humanističkih znanosti, znanstvenog polja povijest, znanstvene grane hrvatska i svjetska moderna i suvremena povijest na Odjelu povijesti

 

2. za izbor jednog suradnika u suradničkom zvanju asistent iz znanstvenog područja Humanističkih znanosti, znanstvenog polja povijest, znanstvene grane stara povijest na Odjelu povijesti

 

3. za izbor jednog suradnika u suradničkom zvanju asistent iz područja Humanističkih znanosti, znanstvenog polja povijest, znanstvene grane hrvatska i svjetska ranonovovjekovna povijest na Odjelu povijesti

 

4. za izbor jednog suradnika u suradničkom zvanju viši asistent iz područja Humanističkih znanosti, znanstvenog polja povijest, znanstvene grane hrvatska i svjetska srednjovjekovna povijest na Odjelu povijesti

 

5. za izbor jednog suradnika u suradničkom zvanju viši asistent viši asistent iz područja Društvenih znanosti, znanstvenog polja sociologija, znanstvene grane posebna sociologija na Odjelu sociologije

 

6. za izbor dva suradnika u suradničkom zvanju asistent iz područja Društvenih znanosti, znanstvenog polja sociologija, znanstvene grane posebna sociologija na Odjelu sociologije

 

7. za izbor jednog suradnika u suradničkom zvanju asistent iz područja Društvenih znanosti, znanstvenog polja sociologija, znanstvene grane sociološka metodologija na Odjelu sociologije

 

8. za izbor jednog suradnika u suradničkom zvanju asistent iz područja Društvenih znanosti, znanstvenog polja sociologija, znanstvene grane sociološka teorija na Odjelu sociologije

 

Pristupnici su pored općih uvjeta propisanih Zakonom o radu dužni ispunjavati i uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, drugim važećim propisima, te općim aktima Hrvatskoga katoličkog sveučilišta.

 

Na natječaj se pod jednakim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola.

 

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostaviti na adresu: Hrvatsko katoličko sveučilište, Zagreb, Ilica 242, s naznakom: „ZA NATJEČAJ“.

 

Prijavi na natječaj pristupnici obvezno prilažu:

 • curriculum vitae,
 • popis objavljenih radova pristupnika,
 • izvješće o znanstvenom, znanstveno-nastavnom i nastavnom radu,
 • dokaz o stručnoj spremi i akademskom stupnju,
 • odluku o izboru pristupnika u odgovarajuće znanstveno, znanstveno-nastavno, odnosno suradničko zvanje,
 • dokaz o upisanom poslijediplomskom doktorskom studiju (za suradnička zvanja),
 • uvjerenje da protiv pristupnika nije pokrenut kazneni postupak,
 • dokaz o državljanstvu Republike Hrvatske.

 

Prijava na natječaj, curriculum vitae, izvješće o znanstveno-nastavnom radu te navedeni popis radova obvezno se prilažu i u elektroničkom obliku (CD) u dva primjerka.

 

Rok za podnošenje prijava s dokazima je 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama.

 

Nepravodobne prijave i prijave bez dokaza o ispunjavanju uvjeta neće se razmatrati.

 

Hravatsko katoličko sveučilište

 

 

 

Na temelju članka 20. Pravilnika o ustroju i o radu Hrvatskoga katoličkog sveučilišta, raspisuje se

 

N A T J E Č A J

 

za zasnivanje radnog odnosa za radna mjesta:

1. Diplomirani knjižničar na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom-1 izvršitelj/ica

Uvjeti:

Osim ispunjavanja općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa pristupnici trebaju ispunjavati sljedeće uvjete:

 • završen preddiplomski, diplomski sveučilišni studij i poslijediplomski specijalistički studij (bibliotekarstvo) s područja društvenih ili humanističkih znanosti
 • položen stručni ispit
 • poznavanje jednog stranog jezika
 • poznavanje rada na računalu
 • najmanje godina dana radnog iskustva u struci

 

2. Pomoćnik upravitelja studentsko informacijskog središta na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom -1 izvršitelj/ica

Uvjeti:

Osim ispunjavanja općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa pristupnici trebaju ispunjavati sljedeće uvjete:

 • završen diplomski sveučilišni studij elektrotehnike i računarstva ili informatike
 • poznavanje engleskog jezika
 • najmanje godina dana radnog iskustva u struci

 

3. Glavni knjigovođa na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom-1 izvršitelj/ica

Uvjeti:

Osim ispunjavanja općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa pristupnici trebaju ispunjavati sljedeće uvjete:

 • završen preddiplomski, diplomski sveučilišni studij iz područja ekonomije,
 • poznavanje rada na računalu
 • najmanje godina dana radnog iskustva u struci

 

4. Referent zaprimanja pošiljaka i otpravništva na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom-1 izvršitelj/ica

Uvjeti:

Osim ispunjavanja općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa pristupnici trebaju ispunjavati sljedeće uvjete:

 • završena srednja škola
 • poznavanje rada na računalu
 • najmanje godina dana radnog iskustva u struci

 

5. Domar na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom-1 izvršitelj/ica

Uvjeti:

Osim ispunjavanja općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa pristupnici trebaju ispunjavati sljedeće uvjete:

 • završena srednja škola za strojobravara, električara, vodoinstalatera ili za slična zanimanja
 • položen ispit za ložača centralnog grijanja na struju, loživo ulje i plin
 • položen vozački ispit B kategorije
 • najmanje godina dana radnog iskustva u struci

 

Na natječaj se pod jednakim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola.

 

Prijavi na natječaj potrebno je priložiti:

 • zamolbu
 • životopis
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik osobne iskaznice ili domovnice)
 • dokaz o stručnoj spremi (preslik svjedodžbe ili diplome)
 • presliku radne knjižice
 • izvornik uvjerenja (ne starijeg od 6 mjeseci) da se protiv pristupnika ne vodi kazneni postupak i da nije pravomoćno osuđivan za kaznena djela

 

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostaviti na adresu: Hrvatsko katoličko sveučilište, Zagreb, Ilica 242, s naznakom: „ZA NATJEČAJ“.

 

Rok za podnošenje prijava s dokazima o ispunjavanju uvjeta je 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama.

 

Nepravodobne prijave i prijave bez dokaza o ispunjavanju uvjeta neće se razmatrati. Hrvatsko katoličko sveučilište pridržava pravo pozvati pristupnike na usmenu i pismenu provjeru znanja. Pristupnici će biti obaviješteni o sadržaju i vremenu pismene i usmene provjere na web stranici Hrvatskoga katoličkog sveučilišta www.hks2015.unicath.hr.

 

O rezultatima natječaja pristupnici će biti obaviješteni u zakonskom roku.

 

Hrvatsko katoličko sveučilište

 

 

 

 

HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE

ZAGREB

 

Klasa: 602-04/12-04/01

Urbroj: 498-04-12-1

 

Zagreb, 02. siječnja 2012.

 

Na temelju odredbe članka 7. Instrukcije za osnivanje Hrvatskog katoličkog sveučilišta, članka 13. Statuta Hrvatskoga katoličkog sveučilišta, rektor Hrvatskoga katoličkog sveučilišta donosi

 

ODLUKU

O RASPISIVANJU NATJEČAJA

Za izbor Voditelj/ica Studentske službe na Hrvatskom katoličkom sveučilištu – jedan izvršitelj na određeno vrijeme.

Uvjeti:

 • završen sveučilišni diplomski studij,
 • položen državni stručni ispit (ili obaveza njegova polaganja najkasnije u roku od šest mjeseci od prestanka probnog rada),
 • poznavanje jednog stranog jezika,
 • znanje rada na osobnom računalu u MS okruženju,
 • poznavanje katoličkog identiteta Sveučilišta, odgovornost u promicanju ili barem poštivanju toga identiteta.

 

Prijavljeni kandidati/ice moraju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, drugim važećim propisima, te općim aktima Hrvatskoga katoličkkoga sveučilišta (dalje u tekstu: Sveučilišta).

Natječaj će se objaviti u Narodnim novinama, oglasnoj ploči i web stranici Sveučilišta, te na oglasnoj ploči i web stranici Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje. Natječaj traje 8 dana od dana objave u Narodnim novinama.

 

Prijave na natječaj šalju se poštom na adresu sjedišta

Hrvatskoga katoličkog sveučilišta:

Hrvatsko katoličko sveučilište

Ilica 242

p.p 272

10000 Zagreb

S naznakom: „ZA NATJEČAJ“

 

Prijavi na natječaj svaki kandidat/ica obvezno prilaže: životopis (curriculum vitae); uvjerenje da protiv kandidata/ice nije pokrenut kazneni postupak; domovnicu; ovjerenu presliku odgovarajuće diplome. Prijave bez zatraženih obveznih priloga smatraju se nepotpunima. Nepravodobne i nepotpune prijave neće se dalje razmatrati, a podnositelji/ice takvih prijava nemaju status prijavljenih kandidata/ica.

 

REKTOR

Prof. dr. sc. Željko Tanjić

___________________

 

 

 

HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE

ZAGREB

 

Broj: 459/2011

Zagreb, 05. prosinca 2011

 

Na temelju odredbe članka 7. Instrukcije za osnivanje Hrvatskog katoličkog sveučilišta, članka 13. Statuta Hrvatskoga katoličkog sveučilišta, rektor Hrvatskoga katoličkog sveučilišta donosi

 

ODLUKU

O RASPISIVANJU NATJEČAJA

a) za izbor Stručnog suradnika na odjelu sociologije Hrvatskoga katoličkog sveučilišta; za skupinu predmeta iz metodologije:

 • jednog izvršitelja/ice u suradničkom zvanju na odgovarajućem radnom mjestu

b) za izbor Stručnog suradnika na odjelu psihologije Hrvatskoga katoličkog sveučilišta; za skupinu predmeta Opća psihologija:

 • jednog izvršitelja/ice u suradničkom zvanju na odgovarajućem radnom mjestu

c) za izbor Stručnog suradnika na odjelu povijesti Hrvatskoga katoličkog sveučilišta; za skupinu predmeta Stara povijest:

 • jednog izvršitelja/ice u suradničkom zvanju na odgovarajućem radnom mjestu

d) za izbor Stručnog suradnika na odjelu povijesti Hrvatskoga katoličkog sveučilišta; za skupinu predmeta Posebne povijesti:

 • jednog izvršitelja/ice u suradničkom zvanju na odgovarajućem radnom mjestu

 

***

 

Prijavljeni kandidati/ice pod točkama a), b), c) i d) moraju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, drugim važećim propisima, te općim aktima Hrvatskoga katoličkoga sveučilišta (dalje u tekstu: Sveučilišta).

e) za izbor Nadstojnika Sveučilišne knjižnice Hrvatskoga katoličkog sveučilišta

 • jednog izvršitelja/icu

 

***

 

Prijavljeni kandidati/ice pod točkom e) moraju ispunjavati sljedeće uvjete: završen barem diplomski sveučilišni studij s područja društvenih ili humanističkih znanosti, položen stručni ispit knjižničara, radno iskustvo u struci, poznavanje engleskog jezika i rada na osobnom računalu, vještina u organizaciji poslova u djelokrugu Sveučilišne knjižnice.

 

———–

Natječaj će se objaviti u Narodnim novinama, oglasnoj ploči i web stranici Sveučilišta, te na oglasnoj ploči i web stranici Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje. Natječaj traje 8 dana od dana objave u Narodnim novinama.

 

Prijave na natječaj predaju se putem pošte ili osobno u sjedištu Hrvatskog katoličkog sveučilišta:

Hrvatsko katoličko sveučilište

Ilica 242 (ulaz iz Domobranske ulice)

p.p 272

10000 Zagreb

S naznakom: „ZA NATJEČAJ“

 

Prijavi na natječaj kandidat/ica obvezno prilaže: životopis (curriculum vitae); dokaz o akademskom stupnju odnosno stručnoj spremi; potvrda o položenom stručnom ispitu knjižničara; uvjerenje da protiv kandidata/ice nije pokrenut kazneni postupak; domovnicu; popis radova kandidata/ice koji kandidata /icu kvalificiraju za izbor; te izvještaj o nastavnom radu. Prijave na natječaj, životopis (curriculum vitae), izvještaj o nastavnom radu, suradničkom radu, navedeni popisi radova kandidati/ice pod točkama a), b), c) i d) obavezno prilažu i u elektroničkom obliku (na CD-u, dva primjerka).

Rok za podnošenje prijava s pripadajućim prilozima je 8 dana od dana objave u Narodnim novinama.

Prijave bez zatraženih obveznih priloga smatraju se nepotpunima. Nepravodobne i nepotpune prijave neće se dalje razmatrati, a podnositelji/ice takvih prijava nemaju status prijavljenih kandidata/ica.

 

REKTOR

prof. dr. sc. Željko Tanjić

 

 

 

 

HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE

ZAGREB

 

Broj:329/2011

Zagreb, 11. studenog 2011

 

Na temelju odredbe članka 7. Instrukcije za osnivanje Hrvatskog katoličkog sveučilišta, članka 12. § 2. Točke 27. Statuta Hrvatskoga katoličkog sveučilišta, rektor Hrvatskoga katoličkog sveučilišta donosi

 

ODLUKU

O RASPISIVANJU NATJEČAJA

a) Na Studijskom odjelu sociologije na Hrvatskom katoličkom sveučilištu

 • jednog izvršitelja/icu u odgovarajućem znanstveno-nastavno zvanju, u znanstvenom području društvenih znanosti; polje sociologija

b) za izbor Stručnog suradnika na odjelu sociologije Hrvatskoga katoličkog sveučilišta; za skupinu predmeta iz metodologije:

 • jednog izvršitelja/ice u suradničkom zvanju na odgovarajućem radnom mjestu

 

c) za izbor Stručnog suradnika na odjelu sociologije Hrvatskoga katoličkog sveučilišta; za skupinu interdisciplinarnih predmeta:

 • jednog izvršitelja/ice u suradničkom zvanju na odgovarajućem radnom mjestu

 

d) za izbor Stručnog suradnika na odjelu povijesti Hrvatskoga katoličkog sveučilišta; za skupinu predmeta Novi vijek

 • jednog izvršitelja/ice u suradničkom zvanju na odgovarajućem radnom mjestu

 

 

Prijavljeni kandidati/ice moraju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, drugim važećim propisima, te općim aktima Hrvatskoga katoličkoga sveučilišta (dalje u tekstu: Sveučilišta).

Natječaj će se objaviti u Narodnim novinama, oglasnoj ploči i web stranici Sveučilišta, te na oglasnoj ploči i web stranici Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje. Natječaj traje 8 dana od dana objave u Narodnim novinama.

Prijave na natječaj predaju se u sjedištu Hrvatskog katoličkog sveučilišta:

Hrvatsko katoličko sveučilište

Ilica 242 (ulaz iz Domobranske ulice)

p.p 272

10000 Zagreb

S naznakom: „ZA NATJEČAJ“

 

Prijavi na natječaj kandidat/ica obvezno prilaže: životopis (curriculum vitae); dokaz o akademskom stupnju odnosno stručnoj spremi; odluku o izboru kandidata/ice u odgovarajuće znanstveno zvanje; isprave i podatke iz kojih se može nedvojbeno zaključiti da kandidat/ica ispunjava uvjete za izbor u odgovarajuće znanstveno-nastavno zvanje; uvjerenje da protiv kandidata/ice nije pokrenut kazneni postupak; domovnicu; popis radova kandidata/ice koji kandidata /icu kvalificiraju za izbor; te izvještaj o znanstveno-nastavnom odnosno nastavnom radu.

Prijave na natječaj, životopis (curriculum vitae), izvještaj o znanstveno-nastavnom, nastavnom radu, suradničkom radu, navedeni popisi radova obavezno se prilažu i u elektroničkom obliku (na CD-u, dva primjerka).

Rok za podnošenje prijava s pripadajućim prilozima je 8 dana od dana objave u Narodnim novinama.

Prijave bez zatraženih obveznih priloga smatraju se nepotpunima. Nepravodobne i nepotpune prijave neće se dalje razmatrati, a podnositelji/ice takvih prijava nemaju status prijavljenih kandidata/ica.

 

________

REKTOR

prof. dr. sc. Željko Tanjić

 

 

 

HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE

ZAGREB

 

Broj:113/2011

Zagreb, 17. listopada 2011

 

Na temelju odredbe članka 7. Instrukcije za osnivanje Hrvatskog katoličkog sveučilišta, članka 12. § 2. Točke 27. Statuta Hrvatskoga katoličkog sveučilišta, rektor Hrvatskoga katoličkog sveučilišta donosi

 

ODLUKU

O RASPISIVANJU NATJEČAJA

 

Za izbor Voditelj/ica Pravne i opće službe na Hrvatskom katoličkom sveučilištu – jedan izvršitelj na neodređeno vrijeme.

Uvjeti:

 • završen diplomski sveučilišni pravni studij

 

 • položen državni stručni ispit (ili obaveza njegova polaganja najkasnije u roku od šest mjeseci od prestanka probnog rada; nakon stjecanja uvjeta za polaganje)

 

 • radno iskustvo u struci

 

 • poznavanje jednog stranog jezika

 

 • poznavanje rada na osobnom računalu u MS okruženju

 

 • poznavanje katoličkog identiteta Sveučilišta, odgovornost u promicanju ili barem poštivanju toga identiteta

 

 

Prijavljeni kandidati/ice moraju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, drugim važećim propisima, te općim aktima Hrvatskoga katoličkoga sveučilišta (dalje u tekstu: Sveučilišta).

 

Natječaj će se objaviti u Narodnim novinama, oglasnoj ploči i web stranici Sveučilišta, te na oglasnoj ploči i web stranici Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje. Natječaj traje 8 dana od dana objave u Narodnim novinama.

 

Prijave na natječaj šalju se poštom na adresu sjedišta Hrvatskoga katoličkog sveučilišta:

Hrvatsko katoličko sveučilište

Ilica 242

p.p 272

10000 Zagreb

S naznakom: ZA NATJEČAJ.

 

Prijavi na natječaj svaki kandidat/ica obvezno prilaže. Životopis (curriculum vitae); uvjerenje da protiv kandidata/ice nije pokrenut kazneni postupak; domovnicu; ovjerenu presliku odgovarajuće diplome. Prijave bez zatraženih obveznih priloga smatraju se nepotpunima. Nepravodobne i nepotpune prijave neće se dalje razmatrati, a podnositelji/ice takvih prijava nemaju status prijavljenih kandidata/ica.

 

_________

REKTOR

prof. dr. sc. Željko Tanjić

_______________________

 

 

 

 

HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE

ZAGREB

 

Broj:77/2011

Zagreb, 10. listopada 2011

 

Na temelju odredbe članka 7. Instrukcije za osnivanje Hrvatskog katoličkog sveučilišta, članka 12. § 2. Točke 27. Statuta Hrvatskoga katoličkog sveučilišta, rektor Hrvatskoga katoličkog sveučilišta donosi

 

ODLUKU

O RASPISIVANJU NATJEČAJA

 

Za izbor Voditelj/ica Studentske službe na Hrvatskom katoličkom sveučilištu – jedan izvršitelj na određeno vrijeme.

Uvjeti:

 • – završen sveučilišni diplomski studij

 

 • – položen državni stručni ispit (ili obaveza njegova polaganja najkasnije u roku od šest mjeseci od prestanka probnog rada)

 

 • – poznavanje jednog stranog jezika

 

 • – poznavanje strojopisa

 

 • – poznavanje rada na osobnom računalu u MS okruženju

 

 • – poznavanje katoličkog identiteta Sveučilišta, odgovornost u promicanju ili barem poštivanju toga identiteta

 

 

Prijavljeni kandidati/ice moraju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, drugim važećim propisima, te općim aktima Hrvatskoga katoličkkoga sveučilišta (dalje u tekstu: Sveučilišta).

 

Natječaj će se objaviti u Narodnim novinama, oglasnoj ploči i web stranici Sveučilišta, te na oglasnoj ploči i web stranici Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje. Natječaj traje 8 dana od dana objave u Narodnim novinama.

 

Prijave na natječaj šalju se poštom na adresu sjedišta Hrvatskoga katoličkog sveučilišta:

Hrvatsko katoličko sveučilište

Ilica 242

p.p 272

10000 Zagreb

S naznakom: „ZA NATJEČAJ“

 

Prijavi na natječaj svaki kandidat/ica obvezno prilaže. Životopis (curriculum vitae); uvjerenje da protiv kandidata/ice nije pokrenut kazneni postupak; domovnicu; ovjerenu presliku odgovarajuće diplome. Prijave bez zatraženih obveznih priloga smatraju se nepotpunima. Nepravodobne i nepotpune prijave neće se dalje razmatrati, a podnositelji/ice takvih prijava nemaju status prijavljenih kandidata/ica.

 

_________

REKTOR

Prof. dr. sc. Željko Tanjić

 

 

 

 

 

 

Najava za raspisivanje novih natječaja u okviru IPA fonda

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa najavljuje raspisivanje novih natječaja u okviru IPA fonda koji se odnose na visoko obrazovanje.

Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih DEFCO http://www.aso.hr/defco/ djeluje kao provedbeno tijelo za dio prioriteta za IPA komponentu “Razvoj ljudskih potencijala” u kojoj se nalazi većina projekata usmjerenih na visoko obrazovanje. Natječaji bi trebali biti raspisani prije ljeta 2011. godine. Tekst najave pronađite ovdje.

Sljedeće teme odnose se na sektor visokog obrazovanja:

 • Potpora studentima u neravnopravnom položaju

 

 • Usklađivanje studija s Hrvatskim kvalifikacijskim okvirom

 

 • Twinning za programske ugovore

 

 • Razvoj nacionalnog informacijskog sustava znanosti i visokog obrazovanja

 

Sastavnice Sveučilišta moći će se samostalno prijavljivati na natječaje, ali isključivo uz pismo potpore Sveučilišta u Zagrebu. Za ispravnu i pravovremenu prijavu projekta obratite se u Ured za projekte i međunarodnu suradnju (A011).

 

 

 

 

HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE

KLASA: 602-04/11-04/17

URBROJ: 498-03-11-001

Zagreb, 30. lipnja 2011.

Na temelju odredbe članka 7. Instrukcije za osnivanje Hrvatskoga katoličkog sveučilišta, članka 12. § 2. točke 27. Statuta Hrvatskoga katoličkog sveučilišta, rektor Hrvatskoga katoličkog sveučilišta donosi odluku o raspisivanju

N A T J E Č A J A

 

 1. a) za izbor nastavnika na Odjelu povijesti Hrvatskoga katoličkog sveučilišta; za skupinu predmeta: SRODNE DISCIPLINE; – jednog izvršitelja/icu u odgovarajućem znanstveno-nastavnom zvanju na radnom mjestu redovitoga profesora u trajnom zvanju, u znanstvenom području humanističkih znanosti; polje arheologije; grana: antička arheologija;,
 2. b) za izbor nastavnika na Odjelu povijesti Hrvatskoga katoličkog sveučilišta; za skupinu predmeta: SUVREMENA POVIJEST; – jednog izvršitelja/icu u odgovarajućem znanstveno-nastavnom zvanju na radnom mjestu docenta, u znanstvenom području humanističkih znanosti; polje povijesti; grana: hrvatska i svjetska moderna i suvremena povijest;,
 3. c) za izbor nastavnika Hrvatskoga katoličkog sveučilišta; za skupinu predmeta: STRANI JEZICI; – jednog izvršitelja/icu u odgovarajućem nastavnom zvanju na radnom mjestu predavača, u području humanističkih znanosti; polje filologije; grane: anglistika i germanistika.

Prijavljeni kandidati/ice moraju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, drugim važećim propisima, te općim aktima Hrvatskoga katoličkog sveučilišta (dalje u tekstu: Sveučilišta).

Natječaj će se objaviti u Narodnim novinama, oglasnoj ploči i web-stranici Sveučilišta, te na oglasnoj ploči i web stranici Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje. Natječaj traje 15 dana od dana objave u Narodnim novinama.

 

Prijave na natječaj predaju se u sjedištu Hrvatskoga katoličkog sveučilišta, na adresi:

Hrvatsko katoličko sveučilište

 

Ilica 242 (ulaz iz Domobranske ulice)

 

10000 Zagreb,

 

s naznakom: ZA NATJEČAJ.

 

 

Prijavi na natječaj svaki kandidat/ica obvezno prilaže:

životopis (curriculum vitae);dokaz o akademskom stupnju odn. stručnoj spremi;odluku o izboru kandidata/ice u odgovarajuće znanstveno zvanje;isprave i podatke iz kojih se može nedvojbeno zaključiti da kandidat/ica ispunjava uvjete za izbor u odgovarajuće znanstveno-nastavno zvanje;uvjerenje da protiv kandidata/ice nije pokrenut kazneni postupak;domovnicu;popis radova kandidata/ice koji kandidata/icu kvalificiraju za izbor;te izvještaj o znanstveno-nastavnom odnosno nastavnom radu.

Prijava na natječaj, životopis (curriculum vitae), izvještaj o znanstveno-nastavnom odnosno nastavnom radu te navedeni popis radova obvezno se prilažu i u elektroničkom obliku (na CD-u, dva primjerka). Rok za podnošenje prijava s prilozima je 15 dana od dana objave u Narodnim novinama. Prijave bez zatraženih obveznih priloga smatraju se nepotpunima. Nepravodobne i nepotpune prijave ne će se dalje razmatrati, a podnositelji/ice takvih prijava nemaju status prijavljenih kandidata/ica.

 

 

R E K T O R prof. dr. sc. Ivan Šaško, v. r.

 

 

 

 

SVEUČILIŠTE U ZADRU

KLASA: 112-01/10-01/31

URBROJ: 2198-1-79-10/10-28

Zadar, 15. ožujka 2010.

Na temelju Odluke IV. Stručnog vijeća Sveučilišta u Zadru za humanističko područje, u akad. god. 2009./2010., Klasa: 112-01/10-01/31 Urbroj: 2198-1-79-10/10-27 od 18. veljače 2010., a na zamolbu Hrvatskog katoličkog sveučilišta u Zagrebu, Sveučilište u Zadru raspisuje

N A T J E Č A J

 

 1. za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje naslovnog docenta, izvanrednog ili redovitog profesora za znanstveno područje humanističkih znanosti, polje povijesti, grana hrvatska i svjetska moderna i suvremena povijest (predmet Hrvatska povijest 20. stoljeća), na Studijskom odjelu povijesti Hrvatskog katoličkog sveučilišta u Zagrebu,
 2. za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje naslovnog docenta, izvanrednog ili redovitog profesora za znanstveno područje humanističkih znanosti, polje povijesti, grana hrvatska i svjetska moderna i suvremena povijest (predmet Hrvatska povijest 1914.-1991.), na Studijskom odjelu povijesti Hrvatskog katoličkog sveučilišta u Zagrebu,
 3. za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje naslovnog docenta, izvanrednog ili redovitog profesora za znanstveno područje humanističkih znanosti, polje povijesti, grana hrvatska i svjetska moderna i suvremena povijest (predmet Hrvatske zemlje od 19. stoljeća do 1914.), na Studijskom odjelu povijesti Hrvatskog katoličkog sveučilišta u Zagrebu,
 4. za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje naslovnog docenta, izvanrednog ili redovitog profesora za znanstveno područje humanističkih znanosti, polje povijesti, grana hrvatska i svjetska moderna i suvremena povijest (predmet Novovjekovne civilizacije), na Studijskom odjelu povijesti Hrvatskog katoličkog sveučilišta u Zagrebu,
 5. za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje naslovnog docenta, izvanrednog ili redovitog profesora za znanstveno područje humanističkih znanosti, polje povijesti, grana hrvatska i svjetska moderna i suvremena povijest (predmet Stvaranje suverene Hrvatske), na Studijskom odjelu povijesti Hrvatskog katoličkog sveučilišta u Zagrebu.

Pristupnici moraju ispunjavati uvjete iz Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN, br. 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 2/07., 46/07. i 45/09.) i na njemu utemeljenim propisima, kao i uvjete iz drugih propisa.

Na natječaju ravnopravno mogu sudjelovati pristupnici oba spola.

Prijave na natječaj dostaviti Sveučilištu u Zadru, 23000 Zadar, M. Pavlinovića bb.

Prijavi na natječaj prilaže se:

– curriculum vitae,

– dokaz o stručnoj spremi ili znanstvenom stupnju, odluku o izboru u znanstveno zvanje i druge dokumente iz kojih se može utvrditi da pristupnik ispunjava uvjete za izbor u odgovarajuće znanstveno-nastavno zvanje,

– uvjerenje da nije pokrenut istražni ili kazneni postupak,

– dokaz o državljanstvu Republike Hrvatske,

– knjige, izvorne znanstvene radove i ostale radove koji kvalificiraju za izbor i popis radova podijeljen u dvije skupine: radovi objavljeni do posljednjeg izbora ili reizbora, razvrstani po kategorijama i novi radovi objavljeni nakon toga, razvrstani po kategorijama,

– izvješće o znanstveno-nastavnom radu.

Prijava na natječaj, curriculum vitae, izvješće o znanstveno-nastavnom radu, sažeci i popisi radova dostavljaju se i u elektroničkom obliku (na CD-u) u PDF formatu, u dva primjerka. Dokumenti moraju biti direktno prebačeni iz Worda (.doc format) u PDF format.

Rok za podnošenje prijava s dokazima je 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama.

Nepravovremene prijave i prijave bez dokaza o ispunjavanju uvjeta neće se razmatrati.

Izbor će biti izvršen u zakonskom roku, a pristupnici obaviješteni u roku 15 dana od izbora.

 

 

Hrvatsko katoličko sveučilište