U petak 7. srpnja 2017. Ana Šeremet, studentica II. godine diplomskog sveučilišnog studija Psihologija, obranila je diplomski rad s tezom “Uloga samostišavanja i religioznosti u objašnjenju kvalitete bračnog odnosa” u kojem je analizirala model moderatorskog djelovanja religioznosti na odnos samostišavanja i bračne kvalitete.

Polazeći od modela kompenzacijskog djelovanja religioznosti (Sullivan, 2001), prema kojemu visoka razina religioznosti može smanjiti ili poništiti negativan učinak nekog faktora na bračnu prilagodbu pojedinca, za potrebe ovog rada postavljen je model moderatorskog djelovanja religioznosti na odnos samostišavanja i bračne kvalitete. Model je u ovom radu empirijski provjeravan posebno na uzorku žena i muškaraca. Za mjerenje samostišavanja  korištena je Skala samostišavanja (Jack i Dill, 1992.), za mjerenje religioznosti korištene su Skala religijske autentičnosti (Worhington i sur. 2003.) i Skala zajedničkih religijskih aktivnosti (Mahoney i sur., 1999.), a za mjerenje bračne kvalitete Skala   zadovoljstva brakom (Ćubela Adorić i Jurević, 2007) te Skala prilagodbe u dijadi (Busby i sur., 1995.). U istraživanju su sudjelovala 163 bračna para. Moderatorske analize provedene su pomoću Process makroa za SPSS (Hayes, 2012.). Rezultati pokazuju da se muškarci statistički značajno više samostišavaju u usporedbi sa ženama, zadovoljniji su brakom te procjenjuju boljom međusobnu prilagodbu partnera u bračnom odnosu, dok žene izražavaju višu razinu religijske autentičnosti. Samostišavanje žena se pokazalo značajnim negativnim prediktorom zadovoljstva brakom žena i ženine procjene međusobne prilagodbe partnera u bračnom odnosu, ali isti obrazac odnosa između ispitivanih konstrukata nije dobiven na uzorku muškaraca. Nadalje, religijska autentičnost žena i ženina procjena zajedničkih religijskih aktivnosti sa supružnikom pozitivni su prediktori zadovoljstva brakom žena i ženine procjene međusobne prilagodbe partnera u bračnom odnosu. Kod muškaraca, religijska autentičnost pozitivan je prediktor njihove procjene međusobne prilagodbe partnera u bračnom odnosu, dok je muževa procjena zajedničkih religijskih aktivnosti pozitivan prediktor i zadovoljstva brakom muškaraca i njihove procjene međusobne prilagodbe partnera u bračnom odnosu. Nije potvrđen niti jedan pretpostavljeni model moderatorskog učinka religioznosti na odnos samostišavanja i bračne kvalitete.

Predsjednica Povjerenstva za  obranu diplomskog rada doc. dr. sc. Anamarija Bogović te članice Povjerenstva doc. dr. sc. Ljiljana Pačić-Turk i mentorica doc. dr. sc. Marina Merkaš ocijenile su obranu diplomskog rada izvrsnim, pohvalivši obradu teme, istraživanje i znanstveni pristup kolegice Šeremet. U ime cijele akademske zajednice kolegici Šeremet čestitku je uputio prof. dr. sc. Gordan Črpić, prorektor za organizaciju i poslovanje, rekavši kako smo ponosni na prvu obranu i prvu magistru psihologije koja se tijekom studija, osim predanim učenjem i ostvarenim rezultatima tijekom studiranja, isticala i vrlo aktivnim sudjelovanjem u našem Pjevačkom zboru studenata Hrvatskog katoličkog sveučilišta te u drugim organizacijskim, promotivnim i pastoralnim aktivnostima na našem Sveučilištu. 

 

 

 

 

Hrvatsko katoličko sveučilište