Na temelju članka čl. 55., 94. i 128. Statuta, čl. 4. Pravilnika o dodjeli Rektorove nagrade te ostalih nagrada i priznanja, Programa rada i Financijskoga plana za 2018. godinu i Odluke rektora KLASA: 602-04/18-02/07, URBROJ: 498-07-02-18-01 Hrvatsko katoličko sveučilište raspisuje

NATJEČAJ
ZA DODJELU REKTOROVE NAGRADE
ZA IZVRSNOST TIJEKOM PREDDIPLOMSKOG SVEUČILIŠNOG STUDIJA U AKADEMSKOJ GODINI 2017./2018.

I.
Hrvatsko katoličko sveučilište (dalje u tekstu: Sveučilište) raspisuje Natječaj za dodjelu Rektorove nagrade sveučilišnim prvostupnicima za izvrsnost tijekom preddiplomskog sveučilišnog studija koji su preddiplomski sveučilišni studij završili u akademskoj godini 2017./2018.Cilj nagrade je promicanje izvrsnosti i akademskog uspjeha studenata Sveučilišta.

II.
Pravo natjecanja za Rektorovu nagradu imaju svi sveučilišni prvostupnici koji su preddiplomski sveučilišni studij koji izvodi Sveučilište završili u akademskoj godini 2017./2018.

III.
Odluku o dodjeli Rektorove nagrade donosi rektor.

U pravilu se dodjeljuje samo jedna Rektorova nagrada koja se sastoji od povelje i prigodnog dara – novčanog iznosa od 3.000,00 kn.

Kandidatima koja su stručna vijeća odjela kandidirala za Rektorovu nagradu za izvrsnost tijekom studija, a nisu dobili nagradu, dodjeljuje se Rektorova pohvalnica za izvrsnost tijekom studija koja se sastoji od plakete i prigodnog dara – novčanog iznosa od 1.500,00 kn.

Uvjeti za dodjelu Rektorove nagrade za izvrsnost tijekom preddiplomskog sveučilišnog studija

IV.
Rektorova nagrada za izvrsnost tijekom preddiplomskog sveučilišnog studija dodjeljuje se najboljem sveučilišnom prvostupniku između kandidata svih preddiplomskih sveučilišnih studija koje izvodi Sveučilište koji su u razdoblju od 1. listopada 2017. do 30. rujna 2018. godine završili preddiplomski sveučilišni studij.

V.
Uvjeti za dodjelu Rektorove nagrade za izvrsnost tijekom preddiplomskog sveučilišnog studija su:
• da je kandidat završio studij do 30. rujna prethodne akademske godine;
• da je kandidat među 30% sveučilišnih prvostupnika koji su preddiplomski sveučilišni studij završili do 30. rujna prethodne akademske godine s najboljim težinskim prosjekom (ne manje od 4,0) ostvarenim tijekom preddiplomskog sveučilišnog studija;
• da kandidat nije ponavljao godinu;
• da kandidatu tijekom studija nije izrečena stegovna mjera.

Kandidatu će se pored uspjeha na studiju vrednovati i:
• ostvarene znanstvene aktivnosti (objavljeni znanstveni radovi, izlaganja na znanstvenim skupovima i sl.);
• ostvarene stručne i izvannastavne aktivnosti (objavljeni stručni radovi, izlaganje na stručnim skupovima, članstvo u odboru za organizaciju stručnog ili znanstvenog skupa, članstvo u studentskim organizacijama, članstvo u Studentskom zboru i u tijelima Sveučilišta, status demonstratora, dobiveno priznanje sveučilišnog odjela i sl.)
• ostvarene aktivnosti izvan Sveučilišta (upisan drugi studij, završene ljetne škole, radionice, škole, tečajevi, volonterstvo, sportske aktivnosti, izložbe i sl.).

Prilikom podnošenja prijave kandidati su dužni priložiti sljedeću dokumentaciju:
1. prijavu u pisanom obliku
2. potvrdu o završetku studija
3. prijepis ocjena s izraženim težinskim prosjekom studija i potvrdom da kandidat spada među 30% sveučilišnih prvostupnika koji su preddiplomski sveučilišni studij završili do 30. rujna prethodne akademske godine s najboljim težinskim prosjekom (ne manje od 4,0) ostvarenim tijekom preddiplomskog sveučilišnog studija
4. potvrda o ne izricanju stegovne mjere
5. dokaze o dodatnim postignućima

Prijavu s potrebnom dokumentacijom kandidati dostavljaju osobno putem Službe za studentska pitanja do 24. listopada 2018. godine.

VI.
Stručno vijeće odjela koji izvodi odnosni preddiplomski sveučilišni studij predlaže jednog od prijavljenih kandidata Povjerenstvu za provođenje postupka dodjele Rektorove nagrade.

VII.
Prilikom prijave na ovaj Natječaj kandidat potpisuje Izjavu o privoli za prikupljanje i obradu osobnih podataka navedenih u prijavi i dokumentaciji dostavljenoj uz prijavu u svrhu odabira kandidata te na dostavu i objavu obavijesti o rezultatima Natječaja. Potpisana Izjava o privoli temelj je za prikupljanje, obradu i objavu podataka te uvjet za prijavu na Natječaj. Kandidat može u svako doba, pisanim putem opozvati danu privolu.

VIII.
Natječaj za dodjelu Rektorove nagrade sveučilišnim prvostupnicima za izvrsnost tijekom preddiplomskog sveučilišnog studija koji su preddiplomski sveučilišni studij završili u akademskoj godini 2017./2018. objavljuje se na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama Sveučilišta.

IX.
Rezultati natječaja za dodjelu Rektorove nagrade sveučilišnim prvostupnicima za izvrsnost tijekom preddiplomskog sveučilišnog studija koji su preddiplomski sveučilišni studij završili u akademskoj godini 2017./2018. bit će objavljeni na oglasnoj ploči Sveučilišta.

Rektorova nagrada dodjeljuje se na svečanoj promociji sveučilišnih prvostupnika.

HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE

Dokument: Privola Rektorova nagrada 2018./2019.

 

Hrvatsko katoličko sveučilište