Na temelju čl. 95. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, čl. 77. Statuta Hrvatskog katoličkog sveučilišta, čl. 23. Pravilnika o izboru u znanstveno-nastavna, nastavna i suradnička zvanja i odgovarajuća radna mjesta Hrvatskog katoličkog sveučilišta, te čl. 2. i čl. 3. Odluke Rektorskog zbora o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna zvanja, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja, te obavijesti predsjednika imenovanog Stručnog povjerenstva Hrvatskog katoličkog sveučilišta za niže navedenog pristupnika od 20. studenog 2014. godine, Hrvatsko katoličko sveučilište izdaje sljedeću

O B A V I J E S T

I.

 Dr. sc. MARIO BARA, pristupnik Natječaja za izbor u znanstveno-nastavno zvanje docent

 održat će

 

NASTUPNO PREDAVANJE

 dana 01. prosinca 2014. godine (ponedjeljak) u vremenu od 14:00 sati do 14:45 sati u prostorijama Hrvatskog katoličkog sveučilišta (dvorana 1), na adresi Zagreb, Ilica 242, kao pristupnik u postupku izbora u znanstveno-nastavnom zvanju docent i na radno mjesto docent u znanstvenom području društvenih znanosti, polje sociologija, grana posebna sociologija, s temom:

 “Demokratizacija i razvoj civilnog društva u Hrvatskoj

 

II.

Nastupno predavanje održat će se pred Stručnim povjerenstvom, nastavnicima i studentima Hrvatskog katoličkog sveučilišta, te pred drugim zainteresiranim osobama.

III.

Nakon održanog nastupnog predavanja održat će se rasprava u kojoj slušatelji mogu pristupniku postavljati pitanja u vezi s temom predavanja.

 

 

Pozivaju se svi zainteresirani da budu u što većem broju nazočni nastupnom predavanju pristupnika.

 

 

 

 

 

 

 

Hrvatsko katoličko sveučilište