Na osnovu Erasmus+ povelje u visokom obrazovanju (ECHE) Hrvatsko katoličko raspisuje

NATJEČAJ
za mobilnost studenata u svrhu stručne prakse u programskim zemljama u okviru Erasmus+ programa – programske zemlje KA131 (EU) projekt 2024.

Opći dio

Ovaj Natječaj je otvoren od dana objave do popunjavanja raspoloživih mjesta, odnosno do isteka dodijeljenih sredstava.

Hrvatskom katoličkom sveučilištu (dalje u tekstu: Sveučilište) je 2021. godine dodijeljena povelja Erasmus Charter for Higher Education 2021-2027 (ECHE) na osnovu koje je omogućeno sudjelovanje studenata Sveučilišta u Erasmus+ programu.

U skladu s načelima Erasmus+ povelje u visokom obrazovanju, Sveučilište će provesti aktivnosti mobilnosti studenata u svrhu stručne prakse (SMS) u programskim zemljama KA131 (EU), odnosno Natječaj za dodjelu financijske potpore studentima Sveučilišta za sufinanciranje studiranja (SMS) na inozemnoj organizaciji/instituciji za projekt KA131 – Natječaj 2024.

Mobilnost u svrhu stručne prakse odnosi se na boravak studenata sveučilišnog prijediplomskog, diplomskog i doktorskog studija na inozemnoj instituciji/organizaciji i može trajati najkraće 5 dana, a najduže 12 mjeseci na pojedinoj razini studija.

Izrazi koji se koriste u ovom Natječaju, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na oba spola.

Broj studenata za mobilnost u svrhu studiranja

Broj studenata Sveučilišta kojima će biti dodijeljena sredstva za mobilnost u svrhu stručne prakse odredit će se sukladno odluci Agencije za mobilnost i programe EU. Studenti koji se prijave na Natječaj i zadovolje sve uvjete Natječaja, a ne uđu u krug studenata koji primaju financijsku potporu, mogu na razmjenu otići o vlastitom trošku (tzv. zero-grant) i na njih se primjenjuju ista pravila kao i na Erasmus+ studente koji primaju potporu.

Gdje je moguće realizirati mobilnost u svrhu stručne prakse

Mobilnost u svrhu stručne prakse moguće je ostvariti u zemljama Europske Unije, Norveškoj, Islandu, Lihtenštajnu, Srbiji, Makedoniji ili Turskoj. Stručnu praksu moguće je obaviti u tvrtkama, ustanovama, organizacijama i ostalim subjektima koje imaju status pravne osobe.

Mjesto obavljanja stručne prakse studenti mogu pronaći uz pomoć koordinatora ECTS bodova sveučilišnog odjela/fakulteta, samoinicijativno ili uz pomoć trećih strana. Studenti specijalističkih i doktorskih studija u suradnji s mentorom za izradu doktorske disertacije pronalaze odgovarajuću instituciju u bilo kojoj državi članici Europske Unije, Norveškoj, Islandu, Lihtenštajnu, Srbiji, Makedoniji ili Turskoj.

Mobilnost u svrhu stručne prakse nije moguće realizirati u institucijama Europske unije i ostalim tijelima Europske unije, uključujući specijalizirane agencije (popis se nalazi na stranici https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies_hr); u organizacijama koje upravljaju programima Europske unije kao što su nacionalne agencije za program Erasmus+ kako bi se izbjegao mogući sukob interesa i/ili dvostruko financiranje.

U slučaju mobilnosti u svrhu stručne prakse nije potreban međuinstitucijski sporazum, ali ako se usavršavanje realizira na visokoškolskoj ustanovi, ta ustanova mora biti nositeljica povelje Erasmus Charter for Higher Education.

Tko se može prijaviti

Na Natječaj se mogu prijaviti svi studenti Sveučilišta koji su u trenutku prijave za mobilnost upisani na jedan od studija koje izvodi Sveučilište, uz uvjet da im nije izrečena stegovna mjera.

Prije prijave

Student Sveučilišta koji želi ostvariti mobilnost u svrhu stručne prakse obraća se s potrebnom dokumentacijom sveučilišnom odjelnom/fakultetskom ECTS koordinatoru koji upoznaje sveučilišnog ECTS koordinatora o namjeri studenta. Studenti sveučilišnog prijediplomskog i diplomskog studija, koji se namjeravaju prijaviti na Natječaj za mobilnost u svrhu studiranja će zajedno sa sveučilišnim odjelnim/fakultetskim ECTS koordinatorom te sveučilišnim ECTS koordinatorom popuniti Learning Agreement for Traineeship (Sporazum o učenju u svrhu stručne prakse, dalje u tekstu: Sporazum).

Obaveze studenta definiraju se sklapanjem ugovora o obavljanju stručne prakse. Ako priznavanje nije moguće, matična ustanova je obvezna mobilnost u svrhu stručne prakse zabilježiti u Dopunskoj ispravi o studiju, osim u slučaju ako je student u međuvremenu diplomirao te mu je Dopunska isprava već izdana. U tom slučaju, student ima pravo zatražiti potvrdu o obavljenoj praksi. Potvrda se može zatražiti od odjelnog/fakultetskog ECTS koordinatora.

Studenti sveučilišnih specijalističkih i doktorskih studija koji se namjeravaju prijaviti na Natječaj za mobilnost u svrhu stručne prakse će uz znanje mentora zajedno sa sveučilišnim ECTS koordinatorom popuniti Sporazum.

Školarina

Studenti uključeni u Erasmus+ program oslobođeni su plaćanja školarine na inozemnim visokoškolskim ustanovama.

Za vrijeme trajanja mobilnosti u svrhu stručne prakse studenti ostaju upisani na studij na matičnom Sveučilištu i moraju regulirati vlastiti status u Službi za studentska pitanja. Za vrijeme trajanja mobilnosti u svrhu stručne prakse studenti nisu oslobođeni participiranja u troškovima studiranja (školarine) na matičnom Sveučilištu, a sukladno potpisanom Ugovoru o načinu studiranja.

Iznosi financijske potpore

Financijska potpora koju student prima u okviru Erasmus+ programa je iznos potpore troškova stručne prakse te ne pokriva cjelokupni trošak boravka na inozemnoj instituciji/organizaciji.
Iznos financijske potpore za dugoročnu fizičku mobilnost za projekt KA131 – Natječaj 2024. utvrđuje Agencija za mobilnost i programe EU i to prema kategorijama, ovisno o zemlji u koju student odlazi:

grupa zemalja 1 (Austrija, Belgija, Danska, Finska, Francuska, Njemačka, Island, Irska, Italija, Lihtenštajn, Luksemburg, Nizozemska, Norveška, Švedska) – 550 EUR mjesečno,

grupa zemalja 2 (Cipar, Češka, Estonija, Grčka, Latvija, Malta, Portugal, Slovačka, Slovenija, Španjolska) – 550 EUR mjesečno i

grupa zemalja 3 (Bugarska, Hrvatska, Mađarska, Litva, Sjeverna Makedonija, Poljska, Rumunjska, Srbija, Turska) – 500 EUR mjesečno.

U slučaju mobilnosti studenata u svrhu stručne prakse, za dugoročne mobilnosti, studenti će dobiti dodatak od 150 EUR mjesečno.

Iznos financijske potpore studentima za blended mobilnosti / kratkoročne (fizičke) mobilnosti u trajanju od 5-30 dana:
• do 14 dana – 79 eura dnevno i
• od 15 do 30 dana – 56 eura dnevno.

Iznos financijske potpore studenti mogu ostvariti za razdoblje mobilnosti u svrhu stručne prakse u ukupnom trajanju do 12 mjeseci, za svaku razinu studija.
Sveučilište je dužno isplatiti samo ona sredstva koja mu je doznačila Agencija za mobilnost i programe EU, odnosno Europska komisija. Studenti ne mogu primiti financijsku potporu ako je njihov boravak istodobno financiran iz sredstava Europske unije.

Nacionalne ili lokalne stipendije koje student prima ne smatraju se dvostrukim financiranjem.

Troškovi putovanja

Putna udaljenost izračunava se na temelju kalkulatorom određene zračne udaljenosti između polazišta i destinacije u jednom smjeru, a doprinos trošku se odnosi na dvosmjerno putovanje: plus/tools/distance_en.htm
Putna udaljenost Standardno putovanje „Zeleno“ putovanje

Putna udaljenost

Standardno putovanje

„Zeleno“ putovanje

10 – 99 km                   

28 EUR

56 EUR

100 – 499 km             

211 EUR

285 EUR

500 – 1999 km           

309 EUR

417 EUR

2000 – 2999 km          

395 EUR

535 EUR

3000 – 3999 km          

580 EUR

785 EUR

4000 – 7999 km          

1188 EUR

1188 EUR

8000 km ili više          

1735 EUR

1735 EUR

Pri putovanjima kraćima od 500km, sudionik u pravilu treba putovati „zelenim“ sredstvima prijevoza.

Poticaj za korištenje zelenog načina putovanja

Studenti koji koriste zeleni način putovanja tzv. green travel (vlak, autobus, bicikl, car pooling) imaju pravo na uvećani iznos financijske potpore za putovanje. Studenti koji žele koristiti opciju zelenog načina putovanja obavezni su u prijavi naznačiti da će koristiti zeleno putovanje te po završetku mobilnosti dostaviti dokumentaciju u svrhu dokazivanja spomenutog načina putovanja.

Izvanredni troškovi u slučaju visokih troškova putovanja

Ako student nakon odabira na natječaju utvrdi da financiranje putnih troškova prema izračunu putne udaljenosti (tzv. distance band) ne pokriva 70% stvarnog troška tada može ostvariti uvećanu financijsku potporu za putni trošak i to najviše do 80% stvarnog putnog troška. Naglašavamo da se visoki troškovi putovanja priznaju isključivo u situacijama kada je izrazito loša transportna povezanost do destinacije mobilnosti, dok visoke cijene karata usred inflacije nisu opravdan razlog za odobrenje visokih troškova. Zahtjev za financijsku potporu mora biti utemeljen i dobro obrazložen o čemu Erasmus koordinator obavještava Agenciju i traži odobrenje prije realizacije mobilnosti. U slučaju dodjele, sudionik će imati pravo samo na ove putne troškove, ne i doprinos prema obračunu putne udaljenosti (distance band).

Potpora za uključivanje

Studenti sa specifičnim fizičkim, mentalnim ili zdravstvenim okolnostima imaju pravo na uvećanu financijsku potporu za dodatne stvarne troškove (tzv. inclusion support). Studenti koji žele ostvariti pravo na dodatnu financijsku potporu, nakon odabira na Natječaju, a prije odlaska na mobilnost, obvezni su priložiti prijavni obrazac za dodjelu dodatne financijske potpore za uključivost.
Daljnji postupak odabira i dodjele sredstava provodi nadležna Agencija.

Studenti s manje mogućnosti

Dodatak za studente s manje mogućnosti koji odlaze na mobilnost u svrhu stručne prakse obvezno se dodjeljuje sljedećim kategorijama:

• studentima nižeg socioekonomskog statusa,
• studentima koji imaju status izbjeglice, tražitelja azila ili migranta,
• studentima s potporom za uključivanje (studenti čije je osobno, fizičko, mentalno ili zdravstveno stanje takvo da njegovo sudjelovanje u projektu / aktivnosti mobilnosti ne bi bilo moguće bez dodatne financijske ili druge vrste potpore),
• studentima s djecom i
• studentima djece hrvatskih branitelja.
Studenti s manje mogućnosti ostvaruju pravo na dodatnih 250 EUR mjesečno za sve dugoročne mobilnosti, 100 EUR jednokratno za kratkoročne mobilnosti ukoliko se pojedini Odjel/Fakultet na iste priključi u trajanju od 5 do 14 dana te 150 EUR jednokratno za kratkoročne mobilnosti u trajanju od 15 do 30 dana.
Studenti slabijeg imovinskog statusa ostvaruju pravo na dodatnu financijsku potporu ako prosječni mjesečni prihodi po članu njihovog zajedničkog kućanstva ne prelaze 85% proračunske osnovice (441,44 EUR za 2024., godinu, a 85 % iste iznosi 375, 22 EUR) koja se utvrđuje svake godine odgovarajućim propisom. Uz ukupni dohodak u izračun prihoda ulaze i neoporezivi primici navedeni u Pravilniku o dodjeli državne stipendije.
Studenti slabijeg imovinskog statusa koji žele ostvariti pravo na dodatnu financijsku potporu obvezni su, uz prijavu na Natječaj, priložiti i sljedeće dokaze:
• zamolbu za dodatno financiranje studenata slabijega socioekonomskog statusa,
• potvrdu nadležne porezne uprave za sve članove zajedničkog kućanstva za zadnju dostupnu kalendarsku godinu u trenutku predaje natječajne dokumentacije (za članove zajedničkog kućanstva koji su u mirovini ili su korisnici obiteljske mirovine potrebno je priložiti, osim potvrde nadležne porezne uprave, i potvrdu nadležne ustanove za mirovinsko osiguranje o visini isplaćene mirovine za zadnju dostupnu kalendarsku godinu u trenutku predaje natječajne dokumentacije) i
• popunjenu izjavu o članovima zajedničkog kućanstva (pod zajedničkim kućanstvom podrazumijeva se obiteljska ili druga zajednica osoba koje zajedno žive na istoj adresi prebivališta i podmiruju troškove života bez obzira na srodstvo).
U slučajevima kada se radi o stranim studentima koji studiraju na Sveučilištu, valjana je potvrda o mjesečnim prihodima članova kućanstva nadležne porezne ustanove u inozemstvu.
Studenti koji imaju status izbjeglice, tražitelja azila ili migranta, a koji žele ostvariti pravo na dodatnu financijsku potporu obvezni su, uz prijavu na Natječaj, priložiti i sljedeće dokaze:
• zamolbu za dodatno financiranje studenata koji imaju status izbjeglice, tražitelja azila ili migranta,
• odluka kojom se odobrava azil ili supsidijarna zaštita,
• dozvola boravka i
• dokaz identiteta (putovnica za azilanta/posebna putovnica za stranca/drugi identifikacijski dokument).
Studenti s djecom koji žele ostvariti pravo na dodatnu financijsku potporu obvezni su, uz prijavu na Natječaj, priložiti Zapis iz matice rođene djece.
Studenti djeca hrvatskih branitelja koji žele ostvariti pravo na dodatnu financijsku potporu obvezni su, uz prijavu na Natječaj, priložiti Potvrdo o braniteljskom statusu koje se dobivaju u Ministarstvu branitelja. Dokaz o statusu hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata ili statusu djeteta hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata izdaje nadležno tijelo državne uprave, odnosno Ministarstvo hrvatskih branitelja, ali valjane su i druge potvrde koje potvrđuju status branitelja, izdane od strane drugih institucija (npr. MUP).

Postupak prijave

Prijava za Natječaj se podnosi isključivo online i treba sadržavati sljedeće dokumente:
• popunjen prijavni obrazac (na hrvatskom jeziku) s uključenim motivacijskim pismom (na hrvatskom jeziku, do 500 riječi),
• prijepis položenih ispita i ocjena te ostvarenih ECTS bodova do prijave na Natječaj ovjeren u Službi za studentska pitanja i potvrdu o upisanom semestru (na hrvatskom jeziku),
• životopis (u Europass formatu na hrvatskom jeziku),
• Learning Agreement for Traineeship (Sporazum o učenju u svrhu stručne prakse) koji je u online obrascu digitalno potpisao student, ovlaštena osoba Sveučilišta i ovlaštena osoba odabrane strane institucije),
• izjavu kojom se daje privola za obradu osobnih podataka,
• zamolbu za dodjelu dodatne financijske potpore za uključivanje (nije obavezno)
• zamolbu i dokaznu dokumentaciju za dodatno financiranje studenata slabijega socioekonomskog statusa (nije obavezno),
• zamolbu i dokaznu dokumentaciju za dodatno financiranje studenata koji imaju status izbjeglice, tražitelja azila ili migranta (nije obavezno),
• zamolbu i dokaznu dokumentaciju za dodatno financiranje studenata koji imaju djecu (nije obavezno) i
• zamolbu i dokaznu dokumentaciju za dodatno financiranje studenata djece hrvatskih branitelja (nije obavezno).
• plan rada (samo za studente doktorskih studija).

Nepotpune i nepravodobno podnesene prijave neće se razmatrati.

Rokovi za prijavu

Prijave na Natječaj zaprimaju se od dana objave na mrežnim stranicama Sveučilišta zaključno do svakog 20. u mjesecu od datuma objave Natječaja, odnosno do popunjavanja raspoloživih mjesta. Radi mogućnosti dovršavanja administrativnih procesa i isplate sredstava, kandidati se trebaju prijaviti minimalno mjesec dana prije datuma polaska na mobilnost. Rezultati se objavljuju na mrežnoj stranici Sveučilišta, a svi prijavljeni kandidati bit će obaviješteni o rezultatima i putem elektroničke pošte.
Prijavom na Natječaj pristupnici su izričito suglasni da Hrvatsko katoličko sveučilište kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provođenja natječajne procedure, sukladno odredbama Opće Uredbe (EU) 2016/679 o zaštiti osobnih podataka i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18).

Rangiranje, odabir kandidata i objava rezultata

Studenti se rangiraju prema ostvarenim bodovima. Student može ostvariti ukupno 100 bodova i to unutar sljedećih kategorija
• težinski prosjek ocjena (maksimalno 50 bodova),
• pismo motivacije (maksimalno 20 bodova) i
• usklađenost programa (maksimalno 20 bodova).
• Položeni ili upisani kolegij na engleskom jeziku (10 bodova)
Studenti doktorskih studija vrednuju se na sljedeći način:
• pismo motivacije (maksimalno 50 bodova) i
• plan rada (maksimalno 50 bodova).

Ukoliko kandidat nije imao mogućnost upisivanja predmeta na engleskom jeziku za vrijeme dosadašnjeg studija automatski dobiva maksimalan broj bodova u ovoj kategoriji.
Kandidati koji imaju izrečenu stegovnu mjeru automatski će biti diskvalificirani.
Rangiranje kandidata po kategorijama mobilnosti provodi Povjerenstvo Sveučilišta, u sastavu od tri člana, u roku od 15 dana od dana isteka roka za prijavu na Natječaj.

Žalbeni postupak

Protiv Odluke o rang listi kandidata može se Povjerenstvu podnijeti žalba u roku od 24 sata od objave Odluke o konačnoj rang listi kandidata. Žalba se podnosi u pisanom obliku u Studentsku službu. O žalbi odlučuje Povjerenstvo. Odluka Povjerenstva je konačna.

Osiguranje

Sudionici odabrani za odlazak na mobilnost dužni su imati zdravstveno osiguranje. Osobe koje imaju uredan status u obveznom zdravstvenom osiguranju u Hrvatskoj, u područnom uredu HZZO-a mogu na zahtjev besplatno dobiti Europsku karticu zdravstvenog osiguranja (EKZO) koja vrijedi u svim zemljama članicama Europske unije i koja predstavlja minimalni uvjet za studentsku mobilnost. Sudionici koji će ostvariti mobilnost u zemljama u kojima ne vrijedi Europska kartica zdravstvenog osiguranja (EKZO) dužni su ugovoriti policu zdravstvenog osiguranja koja pokriva cijelo razdoblje mobilnosti i vrijedi na teritoriju države u kojoj sudionik obavlja stručnu praksu. Preslika EKZO kartice i/ili police zdravstvenog osiguranja čini sastavni dio dosjea studenta.
Sudionici koji odlaze na mobilnost u svrhu stručne prakse, obvezni su, uz gore navedeni minimalni uvjet, sklopiti i police osiguranja od odgovornosti i osiguranja od nezgode koje pokrivaju cijelo razdoblje mobilnosti i vrijede na teritoriju države u kojoj sudionik obavlja stručnu praksu. Preslike polica osiguranja čine sastavni dio dosjea studenata.

Kontakt osobe za dodatne informacije:

v. d. sveučilišnog koordinatora studentske mobilnosti: doc. dr. sc. Suzana Peran
(erasmus@unicath.hr)
ECTS koordinator Odjela za povijest: doc. dr. sc. Stipe Ledić ⇒ e-mail: stipe.ledic@unicath.hr
ECTS koordinator Odjela za sociologiju: doc. dr. sc. Miram Mary Brgles ⇒ e-mail: miriam.brgles@unicath.hr
ECTS koordinator Odjela za psihologiju: doc. dr. sc. Martina Knežević ⇒ e-mail: martina.knezevic@unicath.hr
ECTS koordinator Odjela za komunikologiju: doc. dr. sc. Suzana Peran ⇒ e-mail: suzana.peran@unicath.hr
ECTS koordinator Odjela za sestrinstvo: doc. dr. sc. Mate Car ⇒ e-mail: mate.car@unicath.hr
ECTS koordinator Medicinskog fakulteta: doc. dr. sc. Ivan Krešimir Lukić ⇒ e-mail: ivan.kresimir.lukic@unicath.hr
Odjel za projekte mobilnosti: Aleksandra Gečević, mag. soc. et. mag. educ. soc. (erasmus@unicath.hr)

Za sve dodatne detalje potrebno je konzultirati Erasmus+ Programme Guide.

Prilozi:

1. Learning Agreement for Traineeship
2. Europass obrazac
3. Izjava o privoli
4. Izjava o članovima zajedničkog kućanstva
5. Prijavni obrazac za dodjelu dodatne financijske potpore za uključivost

KLASA: 605-01/24-02
URBROJ: 498-03-01-05-01-24-3

Zagreb, 25. ožujka 2024. godine

****
Hrvatsko katoličko sveučilište