Riječ dekana
Dekan i prodekani
Odbori i povjerenstvo

O fakultetu

Riječ dekana

Poštovani i dragi studenti,

Medicinski fakultet Hrvatskog katoličkog sveučilišta (HKS) nastao je na višestoljetnoj tradiciji obrazovanja budućih liječnika na katoličkim sveučilištima diljem Europe i svijeta. Sam studij medicine na Hrvatskom katoličkom sveučilištu razvijan je gotovo jedno desetljeće. Kako bi se stvorilo ozračje koje integrira osnovna, translacijska i klinička istraživanja, Medicinski fakultet HKS-a razvio je program integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija medicine prema najsuvremenijim koncepcijama sličnih studija u Europi i svijetu. Klasični predmeti transformirani su u funkcionalno povezane cjeline koje omogućuju povezivanje znanja i vještina te razvijaju multidisciplinarnost. Tako obrazovanim liječnicima omogućuje se prilagodba izazovima tehnološkog i društvenog razvoja. Posebno je brižljivo razrađen dio obrazovanja koji stavlja naglasak na humanistička znanja te razvoj komunikacijskih vještina studenata – budućih liječnika. Istodobno je naglasak stavljen i na snažno obrazovanje studenata u znanstvenome i istraživačkome radu.  Studirati medicinu na Medicinskom fakultetu HKS-a znači studirati prema načelima najsuvremenijih medicinskih kurikula.

S obzirom na svoje kršćanske temelje i humanističko zvanje usmjereno na skrb Medicinski fakultet HKS-a zalaže se za razvoj nadahnutog i inovativnog medicinskog obrazovanja usko povezanog s istraživanjem i kliničkom praksom. Cilj je takva pristupa podučiti studente vještinama znanstvenoga rada kako bi i sami mogli stvarati nova znanja, i to s dubokim etičkim osjećajem i odgovornosti, a koji će pridonositi stalnom poboljšanju zdravstvene zaštite i služenju zajednici.

Upisati studij medicine na Hrvatskom katoličkom sveučilištu znači postati dijelom projekta odgoja i formacije budućih liječnika kao i dijelom istraživanja koje provodi Sveučilište kako bi se školovali liječnici koji su sposobni kombinirati profesionalnost, kompetentnost i osjetljivost za čovjeka jer, kako je rekao papa Benedikt XVI., „odnos prema liječenju nije profesija nego misija“. Ako bi se u jednoj rečenici mogla opisati misija Medicinskog fakulteta HKS-a, onda bismo mogli reći da  to nije učiti kako liječiti bolesti, nego kako liječiti bolesna čovjeka.

prof. dr. sc. Dalibor Karlović
dekan

Dekan i prodekani

prof. dr. sc. Dalibor Karlović, dekan

Dalibor Karlović Medicinski fakultet završio je 1998. na Medicinskom fakultetu u Zagrebu. Specijalist je psihijatrije od 2004. godine,  a subspecijalist biologijske psihijatrije od 2009. godine. Doktorirao je 2004. Predstojnik je Klinike za psihijatriju, KBC „Sestre milosrdnice“. Na Hrvatskom katoličkom sveučilištu dekan je Medicinskog fakulteta. Voditelj je više multinacionalnih i multicentričnih psihofarmakoloških istraživanja novih potencijalnih psihofarmaka, voditelj je više znanstvenih projekata koje financira MZOŠ (iz područja biologijske psihijatrije). Član je uredništva časopisa Biochemia medica i Klinička psihologija, glavni je urednika časopisa Alcoholism, te urednik časopisa Acta clinica croatica. Recenzent je za brojne znanstvene časopise (Psychiatry research, Psychoneuroendocrinology, Progress in biological psychiatry, Journal of affective disorders itd.). Član je ispitnih komisija Ministarstva zdravlja za specijalističke ispite iz psihijatrije i subspecijalističke ispite iz biologijske psihijatrije. Član je Američkog psihijatrijskog udruženja (APA), Europskog društva za konzultativnu psihijatriju psihosomatsku medicinu (EACLPPM), Hrvatskog liječničkog društva, Hrvatskog društva za biologijsku psihijatriju. Objavio je više od 200 referenci: više od 100 znanstvenih radova u indeksiranim časopisima, oko 100 kongresnih priopćenja, oko 15-tak knjiga ili poglavlja u knjigama. Dobitnik je nagrade Hrvatskog psihijatrijskog društva za znanstveni rad 2006. godine.

izv. prof. dr. sc. Vjekoslav Peitl, prodekan za poslijediplomske studije i suradnju s nastavnim bazama

Izv. prof. dr. sc. Vjekoslav Peitl je specijalist psihijatrije i subspecijalist biologijske psihijatrije. Akademski stupanj doktora znanosti postigao je 2016. Zaposlen je kao izvanredni profesor te obnaša funkciju prodekana za poslijediplomske studije i suradnju s nastavnim bazama Medicinskog fakuleta Hrvatskog katoličkog sveučilišta, u sklopu čega koordinira i optimizira nastavne i znanstvene procese Medicinskog fakulteta i nastavnih baza, te studija na poslijediplomskoj razini, pa tako i na sveučilišnom specijalističkom studiju Psihijatrija, prvom takve vrste na cijelom Sveučilištu. Dobitnik je nekoliko nagrada Hrvatskog društva za psihijatriju, autor je više od 150 znanstvenih i stručnih referenci. Urednik je i autor četiri knjige, pa tako i sveučilišnog udžbenika “Propedeutika kliničke medicine” te više od 20 poglavlja u stručnim knjigama iz područja psihijatrije. Dopredsjednik je “Hrvatskog društva za shizofreniju i poremećaje iz spektra shizofrenija”, glavni je urednik međunarodnog časopisa “Archives of Psychiatry Research”, te član Royal College of Psychiatrists i niza drugih psihijatrijskih i liječničkih društava. Primarni profesionalni interes mu predstavljaju istraživanja potencijalnih biomarkera shizofrenije i drugih psihotičnih poremećaja i to s naglaskom na kognitivne funkcije i psihofarmakoterapiju, u svrhu poboljšanja terapijskih opcija i ishoda liječenja istih poremećaja.

doc. dr. sc. Elvira Lazić Mosler, prodekanica za nastavu i studente

Doc. dr. sc. Elvira Lazić Mosler dr.med., univ. mag. admin. sanit., specijalistica dermatologije i venerologije, studirala je medicinu na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, gdje je diplomirala 2006. Iste godine, uz pripravnički staž, upisuje Specijalistički poslijediplomski studij Menadžmenta u zdravstvu na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, smjer Upravljanje u znanosti gdje je 2009. obranila diplomski rad i stekla titulu sveučilišnog magistra menadžmenta u zdravstvu. Od 2007. do 2010. zaposlena je kao znanstveni novak-asistent na Katedri za anatomiju i kliničku anatomiju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu na projektu prof. dr. sc. Ane Marušić „Molekularne interakcije koštanog i imunološkog sustava. Od 2010. do 2011. bila je zaposlena kao asistent na Zavodu za anatomiju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, nakon čega je iste godine zaposlena u Općoj bolnici „Dr. Ivo Pedišić“ u Sisku kao specijalizantica dermatologije i venerologije. Sljedeće, 2012. obranila je doktorsku disertaciju „Uloga receptora Fas u sazrijevanju ostoblasta sinovijskoga podrijetla i artritisu potaknutom antigenom u miša”. Nakon položenog specijalističkog ispita u svibnju 2015. radi kao specijalistica dermatologije i venerologije u Općoj bolnici „Dr. Ivo Pedišić“ Sisak, gdje od 2016. radi i kao voditeljica Odjela za dermatologiju i venerologiju. Početkom 2016. je izabrana u znanstveno-nastavno zvanje docenta na Hrvatskom katoličkom sveučilištu. Na Hrvatskom katoličkom sveučilištu od akademske godine 2015./2016. predaje na sveučilišnom prijediplomskom studiju Sestrinstvo, a od akademske godine 2021./2022. predaje i na Medicinskom fakultetu Hrvatskog katoličkog sveučilišta gdje od studenog 2021. obnaša i dužnost prodekanice za nastavu i studente. Znanstveni interesi su joj vezani uz područja dermatologije, venerologije, imunologije i anatomije. Članica je brojnih europskih i hrvatskih znanstvenih i stručnih društava iz područja imunologije i dermatovenerologije: American Academy of Dermatology, Women’s Dermatologic Society, European Academy for Dermatology and Venereology, European Academy for Allergology and Clinical Immunology i Hrvatski liječnički zbor – Hrvatsko dermatovenereološko društvo. Autor ili suautor je 22 znanstvena rada te sudionica više znanstvenih projekata.

Odbori i povjerenstvo

Odbor za nastavu i studente Medicinskog fakulteta

 1. doc. dr. sc. Elvira Lazić Mosler, predsjednica
 2. izv. prof. dr. sc. Marija Ćurlin, zamjenica predsjednice
 3. prof. dr. sc. Jasna Čerkez Habek, članica
 4. izv. prof. dr. sc. Ana Tikvica Luetić, članica
 5. doc. dr. sc. Lidija Fumić Dunkić, članica
 6. doc. dr. sc. Čedna Tomasović Lončarić, članica
 7. doc. dr. sc. Ivo Darko Gabrić, član
 8. doc. dr. sc. Josipa Josipović, članica
 9. doc. dr. sc. Darko Solter, član.

Odbor za studije na poslijediplomskoj razini Medicinskog fakulteta

 1. izv. prof. dr. sc. Vjekoslav Peitl, predsjednik
 2. izv. prof. dr. sc. Ante Silić, zamjenik predsjednika
 3. prof. dr. sc. Dubravko Habek, član
 4. prof. dr. sc. Alemka Markotić, članica
 5. izv. prof. dr. sc. Maja Jazvinšćak Jembrek, članica
 6. doc. dr. sc. Marijana Bosnar Puretić, članica
 7. doc. dr. sc. Domagoj Marijančević, član
 8. doc. dr. sc. Ines Šiško Markoš, članica
 9. doc. dr. sc. Momir Futo, član

Povjerenstvo za rješavanje etičkih pitanja Medicinskog fakulteta

 1. doc. dr. sc. ANTO ČARTOLOVNI, predsjednik
 2. izv. prof. dr. sc. MARIJA ĆURLIN, članica
 3. izv. prof. dr. sc. DARIO RAHELIĆ, član
Kontakt

Informacije o studiju: mef.unicath@unicath.hr
Informacije o upisima: studentska.sluzba@unicath.hr
Informacije za medije: pr@unicath.hr 

Upisi

Za informacije o upisima kliknite na poveznicu,
kontaktirajte našu Službu za studentska pitanja e-mailom ili
na telefon 01/ 37 06 610

Hrvatsko katoličko sveučilište