Magistra komunikologije Marija Polak objavila je znanstveni rad pod nazivom “Artificial Intelligence in Communication with Music Fans: An Example from South Korea” u časopisu ENTRENOVA – ENTerprise REsearch InNOVAtion Conference, u broju objavljenom u studenom ove godine. Objavljeni znanstveni rad temelji se istraživanju koje je Polak provela za potrebe diplomskog rada obranjenog u veljači 2022. godine. Suautorice rada su doc. dr. sc. Marijana Togonal i doc. dr. sc. Matilda Kolić Stanić, koje su ujedno i mentorica odnosno komentorica diplomskoga rada.